آموزش مهارت های تحصیلی و سازگاری با محیط

دانلود پایان نامه
مونته سوری محیطی را پدید آورد که با استفاده از فعالیت ها و وسایل ویژه، نیازهای کودکان را سه دوره اساسی و اولیه رشد برآورده می نمود:
دوره آموزشی حرکتی یا تجارب عملی زندگی
دوره آموزش حسی یا تربیت حواس
دوره آموزش مهارت های تحصیلی و مدرسه ای یا آموزشی خواندن و نوشتن
در دوره ی آموزش حرکتی، او به ایجاد هماهنگی لازم بین دیگر حرکات بدنی کودک توجه می کرد که شامل راه رفتن و حفظ تعادل بدنی و بستن دکمه لباس، گره زدن بند کفش ها و …می باشد.
در دوره آموزش حسی که شامل فعالیت هایی هستند که کودک را با محیط خارج مربوط میسازند و باعث می شوند که طفل به وسیله تمرینات همیشگی مبتنی بر مشاهده، مقایسه و حس تشخیص، قوای عقلانی و ذهنی خود را پرورش دهد.
مونته سوری با ابداع وسایل و ابزارهایی به تقویت حواس، پرداخت، همچنین او برای اینکه کودک بهتر و سریع تر به درک صدا نائل آید، تمرین هایی به نام «رعایت سکوت مطلق» را لازم می دید.
او معتقد بود که محیط کلاس باید با زندگی کودکان متناسب باشد.به همین جهت میزها، صندلی ها، تخته سیاه، اثاثیه و بالاخره کلیه تجهیزات مدرسه باید متناسب با سطح دید کودکان بوده و شکل و اندازه آنها با قد و قامت کودکان هماهنگی داشته باشد تا کودک در به کارگیری و استفاده از آنها دشواری نداشته باشد.
ژان پیاژه:
پیاژه در ابتدا معتقد بود که رشد هوش به صورت مرحله ای صورت می گیرد و طی این مراحل ماهیت و ساخت آن به طرز قابل ملاحظه ای تغییر می یابد.
از نظر وی چهار مرحله اساسی در رشد ذهنی هر فرد وجود دارد.
مرحله ی حسی – حرکتی(از تولد تا دو سالگی):
کودک زندگی را با توانایی دو نوع حرکت انعکاسی آغاز می کند:
انعکاس هایی که غیر ارادی هستند مانند حرکت زردپی زانو که به وسیله کسب تجربه تغییر داده نمی شوند.
انعکاس هایی که ارادی هستند مانند چنگ زدن، مکیدن که به وسیله تجربه کودک تغییر مییابند.
هوش اولین بار زمانی آشکار می شود که این حرکات انعکاسی تربیت بیشتری می یابند و کودک فعالانه برای شناخت اشیاء و پی بردن به روابط آنها کوشش می کند و رفتارهایش را برای سازگاری با محیط تغییر می دهد.
اساساً فعالیت های ذهنی در مرحله ی حسی و حرکتی بر پایه تجربیات لحظه ای و از طریق حواس حاصل می آیند.
مرحله ی پیش عملیاتی(دو تا هفت سالگی):
در طی این دوره کیفیت تفکر تغییراتی می یابد.کودکان دیگر به محیط حسی و لحظه ای خود وابسته نیستند.
ویژگی های بارز سخنگویی کودکان در این مرحله، راهی برای تمرین در استفاده از مفاهیم کلامی و رشد زبان محسوب می شوند و هر چه تمرینات و تصورات و تخیلات وسیع تر و گسترده تر شوند، سهولت و مهارت و
شایستگی های کلامی و زبانی کودکان در آینده بیشتر خواهد بود.
مرحله عملیات محسوس(هفت تا یازده سالگی)