آموزش و ترویج کشاورزی و منابع خاکستری

دانلود پایان نامه

27
کتابخانه‌های مراکز تحقیقات استانی
34
مجموع
61
همان‌طور که در جدول 3-2 نشان داده شده است جامعه مورد پژوهش شامل27کتابخانه موسسات تحقیقاتی و 34 کتابخانه مراکز تحقیقاتیاستانی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بوده است.
3-5روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
پس از جمع‌آوری و استخراج داده‌های مندرج در پرسشنامه، داده‌های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی) استفاده شد. برای انجام این کار از نسخه‌ی 20 نرم‌افزار اس پی اس اس و برای رسم نمودارها و جداول از نرم‌افزار مایکروسافت آفیس اکسل 2010 استفاده شد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیلداده‌های پژوهش
4-1 مقدمه
در فصل حاضر به تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم با اطلاعات به‌دست آمده از اجرای پژوهش، متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و پرسش‌های پژوهش را پاسخ بگوییم. اطلاعات این فصل در دو بخش کلی آورده شده است. نخست به توصیف جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه پرداخته شده است و با جدول‌هایی پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه مشخص شده‌اند. در بخش دوم یافته‌های توصیفی که شامل فراوانی و درصدهای فراوانی تک تک پاسخ‌های داده شده در پنج بخش کاربرد اصطلاح منابع خاکستری، انواع منابع خاکستری، وضعیت مجموعه‌سازی منابع خاکستری، وضعیت سازماندهی منابع خاکستری و وضعیت اشاعه منابع خاکستری بر مبنای پرسش‌های پژوهش ارائه شده است. داده‌های حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار اس پی اس اس و اکسل تجزیه و تحلیل شده‌اند.
همان‌گونه که پیشتر نیز اشاره شد پژوهش حاضر به مطالعه وضعیت مدیریت منابع خاکستری در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی می‌پردازد. بدین منظور، پرسشنامه طراحی‌شده برای کتابخانه‌ها به‌صورت آنلاین ارسال شد و در نهایت 52 پرسشنامه برگرداند شده از میان 61 پرسشنامه ارسال شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
4-2 توصیف جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهندگان
در ابتدا به بررسی ویژگی جمعیت‌شناختی به تفکیک رشته تحصیلی و مقطع تحصیلی جامعه مورد مطالعه در پژوهش حاضر پرداخته می‌شود.
4-2-1 رشته تحصیلی پاسخ‌دهندگان
جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی مربوط به رشته تحصیلیپاسخ‌دهندگان را نشان می‌دهد.
جدول 4- 1. فراوانیودرصدفراوانیپاسخ‌دهندگانبهتفکیکرشتهتحصیلی
درصد فراوانی
فراوانی
شاخص
رشته تحصیلی
5/63
33