آگلوتیناسیون و ارزیابی

دانلود پایان نامه

2-1- مواد و وسایل مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………42
2-1-1- وسایل مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………….42
2-1-2- مواد مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………..42
2-2- ساخت محلول های مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………45
2-2-1- ساخت محلول Ham’s F10…………………………………………………………………………………………………….45
2-2-2- محلول های لازم برای تست پراکندگی کروماتین اسپرم (SCD)…………………………………………..46
2-2-3- ساخت محلول تانل……………………………………………………………………………………………………………………..46
2-2-4- ساخت محلول (PBS)……………………………………………………………………………………………………………….46
2-2-5- ساخت رنگ ائوزین-نیگروزین…………………………………………………………………………………………………….47
2-2-6- ساخت رنگ رایت………………………………………………………………………………………………………………………..47
2-3- روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48
2-3-1- روش جمع آوری اسپرم…………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-3-2- آنالیز مایع انزالی………………………………………………………………………………………………………………………… 48
2-3-2-1- آزمایشات ماکروسکوپی…………………………………………………………………………………………………………..48
2-3-2-1-1- ظاهر………………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-3-2-1-2- آبکی کردن…………………………………………………………………………………………………………………………48
2-3-2-1-3- حجم………………………………………………………………………………………………………………………………….48
2-3-2-1-4- چسبندگی…………………………………………………………………………………………………………………………48
2-3-2-2- آزمایشات میکروسکوپی………………………………………………………………………………………………………….49
2-3-2-2-1- آگلوتیناسیون……………………………………………………………………………………………………………………..50
2-3-2-2-2- بررسی تعداد اسپرم…………………………………………………………………………………………………………..50
2-3-2-2-2-1- روش استفاده از MAKLER CHAMBER برای شمارش ………………………………………..50
2-3-2-2-3- ارزیابی تحرک……………………………………………………………………………………………………………………51
2-3-2-2-3-1- روش کار……………………………………………………………………………………………………………………….52
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دیوان کیفری بین الملل و قانون مجازات اسلامی