آگهی های تبلیغاتی و مدیریت کارآمد

دانلود پایان نامه

15- پاره یا معدوم و مخدوش کردن آگهی های تبلیغاتی نامزدهای اتخابات که در محل های مجاز الصاق شده در زمان قانونی تبلیغات ( ماده 58 ) ؛
16- تشکیل ستادهای تبلیغاتی به صورت غیر قانونی ( ماده 63 ) ؛١
در انگلستان طبق قانون 1983 (RPA) تخلفات انتخاباتی تحت عنوان اعمال فساد و اعمال غیر قانونی رده بندی می شوند . اعمال فاسد با حداکثر مجازات حبس یا سال و یا جریمه نقدی قابل تعقیب قانونی می باشند ، با استثنای تخلفات فردی و اجرای نادرست رأی گیری پستی و غیابی ، که حداکثر مجازات برابر با دو سال حبس با جریمه نقدی است.
اعمال غیر قانونی تعدادی از تخلفات هستند که مجازات حداکثری آن 5 هزار دلار جریمه نقدی است . ٢
از جمله اعمال فاسد که قبل از مرحله اخذ رأی انجام می گیرند عبارتند از :
1- رشوه دادن : یک شخص زمانی محکوم است به علت رشوه دادن اگر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به هر مقام مسئول یا رأی دهنده پول دهد و به منظور وادا ر کردن هر رأی دهنده برای رأی دادن یا خودداری از رأی دادن به کاندیدایی خاص او را تحریک کند.
2- اعمال نفوذ ناروا : اگر هر شخصی به صور مستقیم یا غیر مستقیم کسی را به انجام کاری مجبور کند یا کسی را به استفاده از قدرت ، خشونت یا قدرت بازداری خود تهدید کند ، یا کسی را کتک بزند و یا تهدید به کتک زدن و زخمی کردن به منظور کاهش رأی دهندگان کند و یا رأی دهنده را مجبور به رأی دادن یا خودداری از رأی دادن کند مجرم به اعمال نفوذ نارواست . همچنین اگر نیت به تأخیر انداختن رأی دهی یا جلوگیری از بهره مند شدن رأی دهنده از حق آزادی رأی دادن را داشته باشد مرتکب تخلف اعمال نفوذ ناروا می شود .
اعمال غیر قانونی در مرحله قبل از اخذ رأی شامل موارد زیر می باشد :
1- اطلاعات نادرست ثبت نام و درخواست اشتباه رأی گیری وکالتی / پستی ( نگفتن حقایق ) :
دادن اطلاعات نادرست و اشتباه در ارتباط با ثبت نام رأی دهندگان به مأموران ثبت نام انتخابات با هر هدف و منظوری که مربوط به ثبت نام رأی دهندگان باشد تخلف است . همچنین فرآهم کردن اطلاعات نادرست مربوط به تقاضای رأی گیری وکالتی یا پستی تخلف است . اطلاعات نادرست شامل حتی یک علامت اشتباه است . در این مورد جرم مختصر با حد اکثر مجازات شش ماه حبس یا پنج هزار دلار جریمه نقدی مجازات همراه است .
از جمله تخلفات دیگر تعداد تخلفات غیر انتخاباتی است که شاید مرتبط با تخلفات انتخاباتی هستند و عبارتند از :
1- اظهارات غلط و نادرست براساس قانون شهادت دروغ ( 91) ؛
2- جعل ؛
3- اظهارات نادرست براساس قانون تقلب و جعل 1981 ؛
4 – توطئه و تبانی به منظور کلاهبرداری .١
گفتار دوم : تخلف در حین فرآیند اخذ رأی
هنگام اخذ رأی ، اعمال و تصمیمات متخلفانه بسیاری قابل تصور است . بی شک انتخابات مشروع و اصیل وابستگی زیادی به مدیریت کارآمد و برتر و اجرای صحیح قوانین و مقررات در روز اخذ رأی دارد . به هر میزانی که کارکنان و ناظران ، وظایف و تکالیف محوله را به دقت و مطابق قوانین و مقررات انجام دهند ، به همان میزان سلامت انتخابات تضمین و از وقوع تخلفات جلوگیری می شود . ٢
تخلفات مرتبط به این مرحله شامل موارد ذیل می باشد :
1- تخلف توسط رأی دهندگان :
1- ایجاد هرگونه بی نظمی و آشوب در حوزه رأی گیری ؛ 2 – عدم رعایت مسائل امنیتی در حوزه رأی گیری ؛ 3 – تهدید ، ارعاب و تطمیع رأی دهندگان و پرسنل ؛ 4 – تحریک رأی دهندگان به انجام اعمال مغایر قانون ؛ 5 – تبلیغات انتخاباتی به نفع کاندیدا یا حزب خاص ؛ 6 – بیان هرگونه مطلبی که موجب اغتشاش ، درگیری سیاسی ، قومی ، نژادی ، زبانی و غیره شود ؛ 7 – ارائه اسناد مجعول برای احراز هویت ؛ 8 – رأی دادن دوباره در چند حوزه رأی گیری ؛ 9 – تخریب امکانات رأی گیری ؛ 10 – جعل امضا ، 11 – نوشتن مطالب غیر اخلاقی ، توهین آمیز و مغایر اخلاق حسنه در برگ رأی ؛ 12 – نقض اصل مخفی بودن رأی سایرین ؛ 13 – عدم خروج از حوزه رأی گیری بعد از اخذ رأی ؛ 14 – تخلف از اراده رأی دهنده ناتوان هنگام کمک به وی ؛ 15 – اعمال غیر قانونی مغایر با قواعد رأی گیری ویژه .
2- تخلف توسط مأموران و نهادهای مجری انتخابات :
1 – عدم حضور به موقع در محل رأی گیری ؛ 2 – نپوشیدن لباس های ویژه انتخاباتی ؛ 3 – عدم نصب کارت های هویتی بر روی لباس خود ؛ 4 – ارعاب ، تهدید و تطمیع سایر کارکنان ، ناظران و رأی دهندگان؛ 5 – اهمال در نگهداری و حفاظت از تجهیزات و امکانات رأی گیری ؛ 6 – تخریب امکانات رأی گیری ؛ 7 – ایجاد مانع برای رأی دهندگان جهت رأی دادن ؛ 8 – اجازه رأی دادن به افراد فاقد صلاحیت ؛ 9 – علامت دار کردن عمدی نام رأی دهنده در فهرست رأی دهندگان ؛ 10 – نقض اصل مخفی بودن رأی رأی دهندگان ؛ 11 – تخلف از اراده واقعی رأی دهنده ناتوان هنگام کمک به رأی دهنده ؛ 12 – متوقف کردن فرآیند اخذ رأی بدون دلیل قانونی ؛ 13 – دیر افتتاح کردن شعبه رأی یا بستن زود هنگام شعبه ؛ 14 – عدم اخذ رأی افرادی که بعد از اتمام ساعات رأی گیری در حوزه رأی گیری حضور دارند ؛ 15 – اخلال در انجام وظایف ناظران ، نمایندگان کاندیداها و احزاب نیروهای امنیتی و رسانه ها ؛ 16 – عدم ثبت دقیق اطلاعات رأی دهنده هنگام اخذ رأی ؛ 17 – عدم تهیه گزارش از کل فرآیند رأی گیری ؛ 18 – رسیدگی نکردن به اعتراضات و شکایت ها و یا تأخیر در تصمیم گیری در خصوص آنها ؛ 19 – عدم ارجاع تخلفات و جرایم ارتکابی به مراجع ذی صلاح ؛ 20 – رعایت نکردن و عدم تبعیت از دستورات مقامات ارشد طبق نظام سلسله مراتبی در زمینه انجام وظایف و تکالیف محوله ؛ 21 – دریافت و قبول هرگونه هدایا و کمک ها ؛ 22- پوشیدن لباس ها ؛ علائم و سمبول هایی که نشان دهنده حمایت از گرایش کاندیداها یا حزب خاص است و یا به نوعی توهین و تمسخر نژادی ، زبانی ، فرهنگی ، قومی و غیره شود ؛ 23 – عدم رعایت اصول برابری و رفتار منصفانه نسبت به رأی دهنگان ؛ 24 – سوء استفاده از آراء باطله ، فاسد شده یا استفاده شده یا نشده ؛ 25 – پر کردن صندوق رأی با آراء جعلی ؛ 26 – هرگونه دخل و تصرف در جعبه رأی ؛ 27 – تغییر شماره سریال برگه ها یا جعبه رأی ؛ 28 – سوء استفاده از امکانات و اموال رأی گیری ؛ 29 – اجازه انجام فعالیت تبلیغاتی ؛ 30 – افشای اطلاعات شخصی مربوط به رأی دهنده یا این که چه کسی رأی داده است ؛ 31 – کشف و انطباق هویت رأی دهنده یا برگه رأی ؛ 32 – اعمال هرگونه دستکاری در محتویات برگه رأی مأخوذه ؛ 33 – درج هرگونه علامت غیر قانونی بر روی برگه رأی هنگام صدور ؛ 34 – عدم مهر و موم جعبه رأی پس از رأی گیری ؛ 35 – عدم تحویل ناقص امکانات و تجهزات رأی گیری بعد از اخذ رأی 36 – قصور و تأخیر ارسال جعبه های رأی به مرکز شمارش آرادء ؛ 37 – همراه نشدن ناظران با جعبه های رأی به محل شمارش ؛ 38 – قصور و کوتاهی یا تعمد در حفظ امنیت جعبه های رأی هنگام نقل و انتقال .١