آیات قرآن و دفع ضرر

دانلود پایان نامه
1-13-2-3- ایمان:
بعضی از فقها اسلام را مستقلاٌ در کنار ایمان (شیعه اثناعشری بودن) ؛ به عنوان یک شرط ذکر کرده اند، ولی اکثر فقها فقط به ذکرایمان اکتفا کرده واسلام را به عنوان شرط مستقلی ذکر ننموده اند زیرا اسلام و ایمان یکی ، و مترادف هستند و هر مومنی مسلمان هم است.
1-13-2-4- عدالت:
چهارمین شرطی را که برای شاهد ذکر شده است عدالت است و دلیل آن آیات قرآن ، روایات متواتر و اجماع است . روایات مستفیض و متواتری وارد شده است که بر لزوم عدالت بر شهادت تاکید دارد و در اینجا فقط به چند نمونه اشاره می کنیم.
روایت یونس : « استخراج الحقوق باربعه وجود شهاده رجلین عدلین …» ؛ دست یافتن بر حق از چهار راه ممکن است که یکی از آنها شهادت دو مرد عادل است .
صحیحه محمدبن حسن صفار: « اذا شهد معه آخر عدل فعلی المدعی یمین» در صورتی قسم مدعی پذیرفته است که یک شاهد عادلی نیز همراه او باشد.
احمدعیسی عاشور،شرط شهادت عدالت است چون پیامبرمی فرماید: لاتقبل شهاده خائن ولاخائنه ولازان و لازانیه.
1-13-2-5-طهارت مولد(حلال زاده بودن):
مشهور فقها برآنند که طهارت مولد در شاهد شرط است ، لذا شهادت ولدلزنا قبول نیست ، این شهرت
آنقدر وسیع است که نزدیک است که به حد اجماع برسد و دلیل آن روایات مستفیض است.
شیخ طوسی در النهایه ، شهادت ولدالزنا در امور جزئی و کم اهمیت را پذیرفته است که مستند ایشان روایت عیسی بن عبدا… است ، ولی این روایت را باید بر تقیه حمل کرد و هرگاه ولدالزنا مجهول الحال بوده و از طریقی معتبر ، ولدالزنا بودن او ثابت نشده باشد ، شهادتش پذیرفته است . ولو مشهور به ولدالزنا باشد.
امام خمینی (ره) درباره فرد مجهول الحال، قائل به تفصیل است:
بالاخره اگر نسب فردمجهول الحال ( پس از فحص و جستجو) به فردی معلوم شد شهادتش پذیرفته است،ولو ولدالزنا بودنش بر سر زبان ها باشد ، ولی اگر نسبت به او به کسی معلوم نشد، پذیرش شهادتش مشکل است .
شهید اول به سیدرضی و ابن ادریس نسبت داده است که آنان علت عدم پذیرش شهادت ولدالزنا را کافر بودن او می دانند ودررد آنان می گوید : علت عدم پذیرش شهادت ولدالزنا عدم طهارت مولد آن است نه چیز دیگر.
1-13-2-6-انتفای تهمت در شهادت
ششمین شرط در شاهد انتفای تهمت است . به این معنی که گمان نرود که اواز این شهادت برای جلب منفعت و یا دفع ضرری از خود استفاده نموده است و دلیل آن اجماع شیعه و سنی و روایات متواتر است.
1-13-2-7-موارد جلب منفعت
الف: شهادت شریک برای شریک درباره مال مشترک
علمای اهل سنت نیز شهادت شریک درباره مال مشترک را نمی پذیرند. اما در غیر مال مشترک شهادت شریک را درباره شریک دیگر پذیرفته اند.
ب: شهادت طلبکار هرگاه بدهکار محجور باشد.
ج: شهادت وصی و وکیل درباره مالی که بر آن ولایت دارند.
د: شهادت وارث بر جراحت مورث