ابزارهای اندازه گیری و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه
مرحله دوم (تحلیل دو متغیره): در این مرحله به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، براساس آزمون‌های آماری، هر یک از متغیر‌های مستقل با متغیر وابسته (میزان گرایش به ارتکاب جرم) با توجه به سطوح سنجششان مورد تجزیه وتحلیل وتوصیف قرار می‌گیرند.
مرحله سوم (تحلیل چند متغیره): در این مرحله برای بررسی تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون همبستگی و برای بررسی تأثیر جنسیت برمتغیر وابسته از آزمون t استفاده خواهد شد.
3-7- اعتبار(روایی) ابزار تحقیق
اعتبار یا روایی، مسئله‌ای عمدتاً کیفی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل می‌باشد و در واقع در آن چگونگی حرکت محقق از تعریف نظری به تعریف عملی مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از روشهای اعتبار، اعتبار محتوا است که روشی برای سنجش میزان اعتبار اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری می‌باشد که معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام می‌گیرد. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (کلانتری،77:1382). جهت حصول اطمینان از اعتبار یا روایی پرسشنامه، سؤالات،گویه‌ها و طیف مورد استفاده به افراد صاحب نظر در رابطه با موضوع مورد مطالعه(اساتید راهنما و مشاور و دیگر اساتید) ارائه می‌شوند سپس گویه های مورد توافق در ابزار اندازه گیری لحاظ می‌شوند و بقیه مواردی که از نظر صاحب نظران ارتباط چندانی با موضوع نداشت حذف می‌شوند.
3-8- اعتماد(پایایی) ابزار تحقیق
اعتماد یا پایایی مسئله کمی و تکنیکی است و بیشتر ناظر به این سؤال است که ابزار اندازه گیری با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازه گیری می‌کند.
در این قسمت سعی کرده ایم مشخص شود که نتایج حاصل از اندازه گیری توسط یک ابزار مشخص، قابل اعتماد است یا خیر، یعنی ابزار اندازه گیری ما با چه دقت یا صحتی موضوع مورد بررسی را قابل اندازه گیری کرده است و اگر اندازه کیری مربوطه توسط محقق دیگری و طی همان شرایط تکرار شود آیا همان نتایج قبلی به دست میآید یا خیر؟
در تحقیقات اجتماعی محقق به کمک یک سری از روش‌ها حدود اعتماد(پایایی) ابزارهای اندازه گیری را مشخص می‌کند (کلانتری، 1387: 73).
مهمترین این روش‌ها عبارت از 1- روش باز آمایی2-روش موازی یا آزمون همتا 3 – روش دو نیمه کردن 4- روش ضریب ثبات 5- روش کودر ریچارسون 6- روش آلفای کرونباخ
به این خاطر که روش آلفای کرونباخ از عمومیت بیشتری برخوردار است، در این تحقیق از این روش سود جسته ایم.
اصولاً این روش برای محاسبه انسجام درونی ابزار اندازه گیری یا مقیاسها بکار میرود. هنگامی که مقیاسی از نوع لیکرت وجود داشته باشد و محقق بخواهد از طریق گویه های مختلف یک مفهوم پیچیده را اندازه گیری کند برای سنجش انسجام درونی مقیاس هم می‌توان از آماره آلفای کرونباخ استفاده کرد. اگر مقدار به دست آمده از آماره آلفای کرونباخ بیشتر از70/0باشد پایایی ابزار اندازه گیری،قابل قبول تلقی می‌گردد در بحث آلفای کرونباخ گزینه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد با حذف هر یک از گویه‌ها چه تغییری در مقدار آلفا ایجاد می‌گردد. از طریق بررسی مقادیر این بخش می‌توان تصمیم گرفت که در صورت حذف کدام گویه یا گویه‌ها مقدار آلفا افزایش می‌یابد. اینگونه گویه‌‌ها، مواردی هستند که با سایر گویه‌ها سازگار نبوده و لذا به حذف آن‌ها دقت اندازه گیری مقیاس افزایش می‌یابد. اگر مقدار بدست آمده کمتر از 70/0باشد، باید عمل حذف گویه های با آلفای پایین تا جایی ادامه یابد که مقدار آلفای نهایی به7/0یا بیشتر از آن برسد.
ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد مطالعه با توجه به گویه های درنظر گرفته شده به شرح به دست آمد.
جدول 1-3 مقدار آلفای به دست آمده برای متغیرهای ترکیبی
ردیف
متغیر‌های ترکیبی
مقدار آلفای کرونباخ
1
سرمایه‌ی‌ اجتماعی
76/0
2
اعتماد اجتماعی درون گروهی