ابزارهای اندازه گیری و مدیریت ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه

e:میزان خطایی است که محقق در بررسی مرتکب می شود که در پژوهش حاضر مقدار آن مساوی 0/06در نظر گرفته شده است .
واریانس صفت کیفی مورد بررسی است که به علت نامعلوم بودن مقدار ماکزیمم آن یعنی 0/5 0/5=0/25=استفاده شده است بنابراین حجم نمونه مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود :

8-3 منابع و روش جمع اوری اطلاعات


اطلاعا را می توان به روش های گوناگون،در مکان های مختلف واز انواع منابع گردآوری کرد.
روش های گردآوری اطلاعات مشتمل است :
1.روش های میدانی :از این روش برای جمع آوری اطلاعات از مخاطبان استفاده شده است .
روش های میدانی به طور کلی شامل موارد زیر است :
مصاحبه حضوری ،مصاحبه تلفنی ،مصاحبه رایانه ای
پرسشنامه های حضوری ،پستی یا الکترونیکی
مشاهده افراد یا رویدادها با ضبط (یا بدون ضبط)صوتی یا تصویری انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمون های برون فکنی
روش های کتابخانه ای :از این روش به منظور بررسی ادبیات وپیشینه موضوع کمک .گرفته شده است (حافظ نیا، 1381: 18).
درا ین تحقیق از هر دو روش گردآوری اطلاعات استفاده شده است .در روش میدانی پس از بررسی روش های مختلف وجمع آوری نظرات اساتید،ابزار پرسشنامه مناسب ترین روش تشخیص داده شده است از نظر مکانی نیز اطلاعات را می توان به هر یک از راه های اشاره شده در فوق در محیطی واقعی که پدیده ها روی میدهند یادرمحیط آزمایشگاهی گردآوری کرد اطلاعات این پژوهش درمحیط واقعی جمع آوری شده است منابع اطلاعاتی نیز می تواند دست اول یا دست دوم ویا هر از دو نوع باشد در این تحقیق از هر دو منبع اطلاعاتی استفاده شده است به این ترتیب که پرسشنامه توزیع شده از منابع دست اول است نمونه های اطلاعات دست دوم به کارگرفته شده نیز عبارتند از مقاله های موجود در نشریات معتبر مدیریتی وبازاریابی که از پایگاههای علمی اینترنت اخذ گردیده است به علاوه مجله های علمی ،نمایه ها پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد و کتاب های مرتبط با موضوع در این پژوهش برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده شده است برای طراحی پرسشنامه از کتب و مقالات ورهنمودهای بانک مرکزی ایران در زمینه مدیریت ریسک اعتباری ونظر کارشناسان وخبرگان حوزه ریسک اعتباری بانک استفاده شده بر اساس آن نشانگرهایی مشخص شده است پس از گرداوری نشانگرها با راهنمایی اساتید راهنما ومشاور پرسشنامه تدوین شده است درنهایت پرسشنامه با 32سوال اماده اجرا شده است در جدول 1-3 به ابعاد متغیرها ونشانگرهای مرتبط با آن اشاره شده است .
جدول 1-3- ابعاد متغیرها ونشانگرها پرسشنامه
ابعاد متغیرها
سوالات تسهیلات متقاضی 1-4 نظارت وکنترل بر تسهیلات 8تا5 نوع فعالیت 11تا9 خوصیات متقاضی 18تا12 وثیقه 20تا19 مدت زمان بازپرداخت 23الی21 شرایط بازار 25تا24 دارایی نقدی وغیر نقدی 27تا26 اعتبار سنجی 32تا28
مقیاس مورد استفاده جهت پاسخگویی به سوالات 32 الی 1پرسشنامه مقیاس لیکرت است که از گزینه‌های «خیلی زیاد »تا «خیلی کم»درجه بندی شده است .
9-3 روایی پرسشنامه
منظور از روایی آن است که ابزار اندازه گیری تا چه می تواند خصیصه و ویژگیهای مورد نظر را اندازه گیری کند روایی تعیین کننده ترین مسئله در ابزار اندازه گیری است بنابرای ابزار اندازه گیری در صورتی روایی است که آن چه را که مورد نظر است به دقت اندازه گیری کند(ساروقی،1390: 47) روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد که شامل :روایی محتوا، روایی وابسته به معیار وروایی سازه است یکی از ابزارهای اندازه گیری برای سنجش روایی ،اعتبار محتوا است که معمولا توسط افراد متخصص درموضوع مورد مطالعه انجام می گیرد.
از این رو اعتبارمحتوا به قضاوت داوران بستگی دارد(کلانتری ،1382، 76)در پرسشنامه تحقیق حاضر برای معمول روایی به روایی محتوایی توجه شده است برای تامین روایی پرسشنامه در طراحی وتنظیم آن شاخص های مربوط به متغیرها با استفاده از پیشینه وادبیات تحقیق استخراج شده وبا نظر اساتید راهنما و مشاور تغیرات لازم در آن ها صورت گرفته به بیان دیگر روایی مولفه های بکار برده است در تحقیقات دیگر مورد تایید قرار گرفته است همچنین برای تایید روایی تلاش شد که سوالات جامع باشند واز طرح سوالات اضافی یا کم در زمینه های متغیرهای تحقیق پرهیز شده و به صورت روشن وبدون ابهام طرح شده است بنابراین روایی محتوای پرسشنامه از نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفته است .