ابعاد بازاریابی و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

فردگرایی 2 733/0
فاصله قدرت 5 705/0
اجتناب از عدم اطمینان 4 700/0
مردگرایی/زن گرایی 5 812/0
وابسته تبلیغات 8 820/0
تبلیغات درون گروهی 4 728/0
تبلیغات برون گروهی 4 727/0
ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشا ندهنده پایایی مطلوب پرسشنامه های پژوهش است.
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها:
3-6-1) آزمون میانگین یک جامعه آماری
با استفاده از این می توان از وضعیت مطلوب بودن هر کدام از متغیرهای تحقیق در جامعه اماری اطلاع حاصل کنیم.
3-6-2) آزمون کولموگراف-اسمیرنوف
قبل از انجام هر آزمونی در تحقیق باید از وضعیت نرمال بودن متغیرهای تحقیق اطلاع حاصل کنیم، که این کار توسط آزمون کولموگراف-اسمیرنوف انجام می گیرد. در این تحقیق از این ازمون به منظور تعیین وضعیت نرمال بودن متغیرهای تحقیق استفاده شده است.
3-6-3) آزمون همبستگی
در پژوهش هایی که از پرسش نامه با مقیاس لیکرت برای جمع آوری داده استفاده می شود، برای رابطه بین دو متغیر و معنی دار بودن همبستگی میان آن ها از ضریب همبستگی رتبه ای پیرسون یا اسپیرمن استفاده می شود. چنانچه توزیع داده ها در نمونه نرمال باشد از ضریب همبستگی پیرسون و در غیر اینصورت از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود. در این تحقیق از این آزمون اسپیرمن به منظور بررسی وجود یا عدم وجود رابطه و همبستگی بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان (تبلیغات شفاهی) و ابعادارزشهای فرهنگی و ابعاد بازاریابی دهان به دهان استفاده شده است.
3-6-4) آزمون تی
جهت مقایسه میانگین دو جامعه استفاده می شود. در آزمون t برای دو نمونه مستقل فرض می شود واریانس دو جامعه برابر است. در این پژوهش به منظور بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان در خصوص بازاریابی دهان به دهان بر اساس جنسیت از آزمون t استفاده شده است. آزمون t به طور متداول جهت معنی داری تفاوت بین دو میانگین به کار میرود.
3-6-5) آزمون تحلیل واریانس تک عاملی
این آزمون به منظور بررسی اختلاف میانگین چند جامعه آماری استفاده میشود. در این پژوهش جهت بررسی معنیدار بودن تفاوت میانگین نمره نظرات پاسخ دهندگان در خصوص بازاریابی دهان به دهان بر اساس سن و تحصیلات از تحلیل واریانس تک عاملی استفاده شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدل‌های رگرسیون و رگرسیون چندگانه

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می باشند و نتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها نخست پرسشنامه های تکمیل شده، جمع آوری و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت گردیدند. سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss19 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد به کمک نرم افزار spss19 فرضیه های پژوهش مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت.
آمار توصیفی:
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
4-2-1) جنسیت پاسخگویان
با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از 384 نمونه انتخاب شده 206 نفر (6/53 درصد) زن و 178 نفر (6/46 درصد) مرد بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (4-1) و نمودار (4-1) ارائه شده است.