ابعاد فرسودگی شغلی و ابعاد رضایت شغلی

دانلود پایان نامه
سطع معناداری T بتا B متغیر های پیش بین
11/0 57/1 13/0 27/0 رضایت شغلی
002/0 17/3 26/0 11/0 فرسودگی شغلی
همانگونه که مشاهده می شود سطح معناداری مقدار بتای متغیر فرسودگی شغلی کمتر از سطح قابل قبول معناداری(05/0) می باشد و متغیررضایت شغلی قادر به پیش بینی استرس شغلی نمی باشد. بنابراین می توان معادله خط رگرسیون را به شرح زیر نوشت.
Y= ( -0/26) X1
فرضیه دوم پژوهش: بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه معنادار وجود دارد.
به منظور آزمودن این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است و نتایج آن در جدول زیر آورده شده است:
جدول4-7: رابطه بین رضایت شغلی و استرس شغلی
متغیرها میانگین انحراف استاندارد مقدار ضریب همبستگی سطح معناداری
رضایت شغلی 03/96 66/10
12/0
14/0
استرس شغلی 42/166 22/22
همان گونه که در جدول فوق مشاهده می شود مقدار ضریب همبستگی برابر 12/0 گردیده این مقدار در سطح14/0معنادار شده است و از آنجا که سطح قابل قبول معناداری بیشتر از 05/0 می باشد بنابراین نتیجه می گیریم که بین رضایت شغلی و استرس شغلی رابطه معنادار وجود ندارد.
فرضیه سوم پژوهش: بین ابعاد رضایت شغلی با استرس شغلی رابطه معنادار وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ابتدا جهت تعیین اینکه آیا بین متغیرها رابطه وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتیجه آن در قالب ماتریس همیستگی به شکل زیر آورده شده است:
جدول 4-8: ماتریس همبستگی بین ابعاد رضایت شغلی و استرس شغلی
متغیر ها استرس شغلی رضایت از حقوق رضایت از همکاران رضایت از نحوه ارتقا رضایت از ماهیت کار رضایت از مافوق
استرس شغلی 1
رضایت از حقوق 09/0 1
رضایت از همکاران 07/0 15/0 1
رضایت از نحوه ارتقا 06/0 26/0* 19/0* 1
رضایت از ماهیت کار 11/0 21/0* 13/0 41/0* 1
رضایت از مافوق 04/0 26/0* 15/0 25/0* 29/0* 1
ضرایب همبستگی ستاره دار در جدول فوق، از لحاظ آماری معنادار هستند. و همانگونه که مشاهده می شود هیچ یک از ابعاد رضایت شغلی با استرس شغلی همبستگی معنادار ندارند، بنابراین هیچ یک از آن ها قدرت پیش بینی استرس شغلی را ندارند.
فرضیه چهارم پژوهش: بین ابعاد فرسودگی شغلی با استرس شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید در ابتدا جهت تعیین اینکه آیا بین متغیرها رابطه وجود دارد یا خیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتیجه آن در قالب ماتریس همیستگی به شکل زیر آورده شده است: