ابعاد فرسودگی شغلی و اختلالات خواب

دانلود پایان نامه
به طور کلی روش‌های تحقیق را بر اساس معیارهای هدف (بنیادی، کاربردی)، موقعیت(آزمایشگاهی، میدانی)، زمان(گذشته نگر، آینده نگر) و نحوه گردآوری داده‌ها(آزمایشی یا تجربی، توصیفی) تقسیم بندی می‌کنند(گرجی، 1391).
روش تحقیق مورد استفاده برای اجرای این طرح از نظر هدف، کاربردی است زیرا تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می‌گیرد، این تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارد و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند، این تاکید به واسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی‌دانش هدایت می‌شوند(خاکی، 1387، ص202).
پژوهش حاضر نیز از نظر ماهیت و روش توصیفی ـ پیمایشی و همبستگی می‌باشد. توصیفی از این نظر که تحقیق حاضر وضع وجود را بررسی می‌کند و به توصیف منظم و نظام یافته دار وضعیت فعلی آن می‌پردازد. در این گونه تحقیقات محقق سعی می‌کند تا آنچه هست یا وضعیت موجود را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد(گرجی، 1391: 131). و پیمایشی از آن جهت که هدف شناخت صفات و ویژگی‌های، عقاید و نگرشها، رفتارها و سایر مسائل افراد یک جامعه از طریق مراجعه به آنهاست(گرجی، 1391: 134).
همچنین پژوهش حاضر از نوع روش همبستگی یا همخوانی است. در تحقیق همبستگی به بررسی وجود ارتباط بین دو گروه از داده‌ها پرداخته می‌شود؛ اینها اطلاعاتی است که در خصوص دو یا چند متغیر در یک جامعه تهیه شده است، در این تحقیقات محقق می‌خواهد بداند که آیا بین دو دسته یا دو گروه از داده‌ها همبستگی وجود داردیا خیر؟(گرجی، 1391: 140) بنابراین رابطه بین متغییرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد(سرمد و همکاران، 1387: 90).
) متغیر‌های تحقیق
) متغییر مستقل
متغیر مستقل که آن را متغیر محرک، درونداد و یا پیش بین و پیش فرض نیز می‌نامند، متغیری است که محقق آن را در یک مسئله پژوهشی انتخاب، دستکاری و اندازه‌گیری می‌کند تا تاثیر یا ارتباط آن را با متغیر دیگری بررسی نماید(گرجی، 1391: 33).
در این تحقیق متغیر مستقل فرسودگی شغلی است که بر اساس مدل فرسودگی شغلی مسلچ دارای سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و کاهش موفقیت فردی می‌باشد.
) متغیر وابسته
متغیر اصلی مورد توجه محقق است، و در حقیقت متغیری است که محقق آن را انتخاب و اندازه‌گیری می‌کند تا تاثیر متغیر مستقل را بر آن بسنجد، لذا تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد(گرجی، 1391: 35). در این تحقیق متغیر وابسته سلامت روانی است که بر اساس مدل سلامت عمومی‌گلدبرگ (GHQ-28) می‌باشد.
) تعاریف عملیاتی متغیرها
ـ فرسودگی شغلی: جهت اندازه‌گیری فرسودگی شغلی از مدل فرسودگی شغلی مسلچ (MBI) استفاده شده است که فرسودگی را در 3 بعد اندازه‌گیری می‌کند و در نهایت مجموع نمرات حاصل از پرسشنامه 22 سوالی فرسودگی شغلی مسلچ، میزان فرسودگی شغلی کارکنان را مشخص خواهد نمود.
ـ خستگی عاطفی: از ابعاد فرسودگی شغلی مدل مسلچ می‌باشد که مجوع نمرات حاصل از 9 سوال پرسشنامه فرسودگی شغلی (گویه‌های 1، 2، 3، 6، 8، 13، 14، 16، 20 ) میزان خستگی عاطفی کارکنان را معین می‌کند.
ـ مسخ شخصیت: از ابعاد فرسودگی شغلی مدل مسلچ می‌باشد که مجوع نمرات حاصل از 5 سوال پرسشنامه فرسودگی شغلی (گویه‌های 5، 10، 11، 15، 22) میزان مسخ شخصیت کارکنان را معین می‌کند.
ـ عدم موفقیت فردی: از ابعاد فرسودگی شغلی مدل مسلچ می‌باشد که مجوع نمرات حاصل از 8 سوال پرسشنامه فرسودگی شغلی (گویه‌های 4، 7، 9، 12، 17، 18، 19، 21 ) میزان عدم موفقیت فردی کارکنان را معین می‌کند.
ـ سلامت روانی: جهت اندازه‌گیری سلامت روانی از مدل سلامت عمومی‌گلدبرگ استفاده می‌گردد که سلامت روانی را در 4 بعد نشانگان جسمانی، اضطراب و اختلالات خواب، اختلال در کارکرد‌های اجتماعی و افسردگی و گرایش به خودکشی می‌سنجد و در نهایت مجموع نمرات حاصل از پرسشنامه 28 سوالی، سلامت روانی کارکنان را مشخص می‌کند.
) جامعه و نمونه آماری
) قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی این پژوهش شامل کلیه ادارات آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان و خراسان شمالی می‌باشد.