اثر فوق العاده تبلیغات بانکها

دانلود پایان نامه

تبلیغات بانکها

تبلیغات همواره به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در فعالیت های بازاریابی مطرح بوده و در ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در ذهن مشتریان نقش حیاتی بر عهده دارد. به اعتقاد کراکر، ارتباطات بازاریابی در ایجاد ارزش ویژه برندها بسیار مهم هستند. از این رو ارتباطات موثر بازاریابی در ایجاد آگاهی از برند و نیز شکل گیری تصویری مثبت از برند تاثیرات قابل توجهی دارند. هنگامی که مشتریان در معرض تبلیغات گسترده و مستمر یک برند قرار می گیرند، ناخودآگاه حس اعتماد در آنها شکل می گیرد. تبلیغات نه تنها موجب افزایش و تقویت ارزش ویژه برند می گردد، بلکه بر عناصر و متغیرهای تشکیل دهنده ارزش ویژه برند نیز تاثیر گذار است ، وجود ارتباط بین کیفیت ادراک شده برند و فعالیت های تبلیغاتی در تحقیقات مختلف به تایید رسیده است . تحقیقات مذکور نشان داده است که ایجاد ارتباط مناسب بین شرکت و مشتریان و همچنین سرمایه گذاری گسترده  در ایجاد بازاریابی رابطه مند به طور قابل توجهی افزایش ارزش ویژه برند را موجب خواهد گردید. در بررسی صورت گرفته از گرور مشخص گردید که از بین متغیرهای مختلف ارزش برند؛ سرمایه گذاری و تمرکز بیشتر بر روی مولفه آگاهی از برند و نگرش برند، نتایج مثبت بیشتری را در پی خواهد داشت. افزایش  سرمایه گذاری بر ایجاد بازاریابی رابطه مند، نه تنها موجب افزایش ارزش برند خواهد شد، بلکه به طور محسوسی بر فرآیند تصمیم گیری خرید مشتریان نیز تاثیر خواهد داشت . تبلیغات فروش ، رویدادها و ابزار های بازاریابی هستند که برای ترغیب خرید سریع تر و بیشتر طراحی شده اند . بیشتر تحقیقات در مورد پاسخ مشتریان به تبلیغات فروش اثرات آنی بر خریدهای مشتری را نشان می دهند . هر چند تحقیقات د رمورد اثرات طولانی مدت تبلیغات تاثیرات منفی بر ارزش ویژه برند دارند که عبارتند از تحریک رفتار متغیر، افزایش قیمت و ار دست رفتن ارزش ویژه برند. (حقیقی کفاش و همکاران،1391)

آکردر سال (1996)ثابت کرد که تبلیغات مکرر ارزش برند را در طول زمان کاهش می دهد که اثرات منفی بر ارزش ویژه برند در پی خواهد داشت . در حالی که دیگران ثابت کردند که تبلیغات فروش می توانند ترجیح برند را کاهش یا افزایش دهند و یا دیگر دانشمندان گواه تجربی اثر طولانی مدت مثبت افزایش قیمت را بر ترغیب خرید و عملکرد برند را ارایه کردند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   یادگیری مشارکتی و پرورش مهارت ها

رشته دیگری از تحقیقات در مورد حساسیت مشتری به معامله است، اینها نشان می دهند مصرف کنندگان به تبلیغات فروش پاسخ متفاوتی می دهند. هم تحقیقات رفتاری تجربی و هم تحقیق نظر سنجی نشان می دهند که گروه مصرف کنندگان در کل به تبلیغات فروش و به خصوص نسبت به اشکال خاص تبلیغات مثل کوپن یا قیمت های پایین روزانه واکنش متفاوتی نشان می دهند. تبلیغات همیشه یک عامل معمول ولی موثر بر ارزش برند در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این ، ویژگی های ناملموس بودن خدمات سازمانها را به سوی ارتقا جایگاه برند نزد مشتریان سوق داده است، به طوری که تبلیغات عامل حیاتی به سوی موفقیت در هر استراتژی بازاریابی خدماتی در نظر گرفته می شوند. تبلیغات یکی از ابزارهای ترفیع است ه به همراه پیشبرد فروش ، روابط عمومی، فروش شخصی ، بازاریابی مستقیم در برقراری ارتباط با مخاطبان هدف به کار گرفته  می شود . امروزه سازمانهای تجاری و شرکت های بازرگانی ، سازمانه ای غیر انتفاعی ، نهادهای اجتماعی همه برای اعلام موجودیت خود و آگاهی مردم از تبلیغات استفاده می کنند. برای تاثیرگذاری تبلیغات ضروری است که در تهیه و پخش پیام های بازرگانی دقت لازم را از جنبه های مختلف به خرج داد. فرستندگان پیام باید دقیقات مخاطبینی که می خواهند با آنها سخن بگویند رابشناسند و بدانند از آنها انتظار چه پاسخ هایی را دارند. فرستندگان پیام همچنین باید در کدگذاری متبحر باشند و از نحوه کد برداری مخاطبان هدف نیز اطلاع داشته باشند . آنها باید از ابزارهایی برای ارسال پیام خود استفاده کنند که کاملا مطمئن باشند مخاطبان آنها را پوشش می دهند. همچنین فرستندگان پیام باید کانال های لازم برای دریافت بازخوردها را از پیش فراهم نمایند . در این میان، تیزرهای تبلیغاتی می توانند به عنوان ابزاری توانمند به شمار آیند. تبلیغات هنگامی اثر بخش ایت که محدود به بازار هدف و مشتری خاص باشد. بنابراین اولین گام در تبلیغات بانکی ، بررسی و شناسایی مخاطبان هدف از جنبه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. (کشوری و دیگران ،1391)