اجزای استراتژی و توسعه اجتماعی

دانلود پایان نامه
همچنین ریچارد برن استین در مقاله ای به عنوان “راهنمای رشد مناسب و برنامه ریزی منابع فرهنگی ویسکانسین” ، برای انسجام حفاظت از منابع فرهنگی ساختمان های تاریخی، ساختارهای قدیمی و مکان های باستانی دلایل و اهدافی را برای برنامه ریزی فرهنگی به شکل زیر برمی شمارد:
قرار دادن اهداف کلی و جزیی حفاظت و نگهداری از منابع تاریخی در جامعه
آموزش و اطلاع رسانی همگانی
اطمینان یافتن از سازگاری و هماهنگی و یا حذف ناسازگاری در میان سیاست های گوناگون و متنوع دولت محلی
قوانین یک پارچه و کلی برای انتخاب اصول حفاظت تاریخی جدید و یا تقویت اصول حفاظتی موجود
ایجاد برنامه کاری برای حفاظت و نگهداری فعالیت های آینده و ایجاد یک راه و مسیر جدید جهت اندازه گیری و پیشرفت(تریاندس،193:1386)
2-3-3- ویژگی های عمده ی برنامه ریزی فرهنگی
برنامه ریزی فرهنگی دارای سطحی گسترده، غیرمنعطف و موقعیتی است که ممکن است افراد آن را به عنوان یک پیمان، اجزای استراتژیک و چشم انداز وسیع درک کنند.ویژگی های آن می تواند به صورت یک پروژه، پیشرفت در مذاکره، رشد گسترده، ظرافت،شمول و در شکل بسیار ویژه و خاص تغییر یابد؛ هرچند بسیاری از برنامه ریزی های موفقیت آمیز به ایجاد ارزش ها و ویژگی های محوری ذیل می انجامد:
ارائه تعریف بومی از فرهنگ که در آن بر دامنه ای گسترده تر فعالیت های هنری و میراث فرهنگی تمرکز می شود.
توصیف و تجویز ارزش های هنری و معانی فرهنگی در بین فعالان فرهنگی و مخاطبان اجتماعی به جای توصیف و تجویز آن ها از جانب تولیدکنندگانشان.
درکی از فرهنگ و توسعه ی فرهنگی به عنوان منابعی برای توسعه ی انسانی در قالب یک هدف وسیع برای دسترسی به پیشرفت های اجتماعی
تمرکز بر منابع فرهنگی و این که چگونه آن ها می توانند برای کمک به دست یابی اهداف شهری در جامعه به کار گرفته شوند.
تمرکز بر ایجاد شبکه، رابطه ها و مشارکت ها به جای تسهیلات
رویکردهای توسعه اجتماعی مانند ایجاد وفاق و بحث تبادل نظر و برگزاری جلسات و نشست ها برای ترقی و تعالی
فرآیندی از همکاری و مشارکت گسترده ی اجتماعی که شامل مجموعه ای از جامعه و بخش های فرهنگی آن شامل شهروندان، منتخبان و سایر رهبران جامعه می باشد.
تأکید بر هویت، بناسازی، میراث و غرور ملّی
مجموعه ای از شیوه های زندگی و تجربه ی مباحث و موضوعات اجتماعی با توجه به خروجی فرآیندها و پیامدهای پیشنهادی
دست یابی به توانایی و دارایی های فیزیکی، هم در فرآیند و هم در پیامدهای پیشنهادی
پیوند و ارتباط میان مؤسسات متنوع فرهنگی گوناگون، اجتماع و دولت محلی(رضایی،190-189:1390).
2-3-4- مراحل برنامه ریزی فرهنگی
صاحبنظران حوزه ی برنامه ریزی فرهنگی، موفقیت در برنامه ریزی فرهنگی را مستلزم طی کردن کم و بیش مراحل ذیل می دانند:
تجزیه و تحلیل گذشته ی پدیده فرهنگی (پدیده ای که می خواهیم برای آن برنامه ای را طراحی کنیم)