احترام به پدر و مادر و کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه

احترام به والدین در تمام جوامع توصیه شده است. بی احترامی به والدین باعث رنجشی گاه غیر قابل جبران
می باشد. به فرزند واجب است که بر والدین خود احترام بگذارد. بر اساس ماده 11 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست فرزند خوانده موظف است به والدین سرپرست خود احترام بگذارد، با بهترین الفاظ صدا بزند، ادب را رعایت کنید.ماده 1177 قانون مدنی مقرر داشته است: (( طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد به آنها احترام نماید.))
والدین باید از دوران کودکی به فرزند خوانده حفظ احترام به دیگران را بیاموزند. احترام به پدر و مادر قرآن و احادیث بسیار توصیه شده است، که در قرآن کریم می خوانیم: (( و قضی ربک الا تعبدو و الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف و لا تنهر هما و قل لهما قولاً کریماً واخفض لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیراً.))
احترام به پدر و مادر از نظر سنت اجتماعی هم بر انسان ها لازم است. احترام به والدین مصادیق فراوانی
دارد که آیه شریفه مذکور مختصری از آن را بیان نموده است.
بند سوم: استفاده از نام و نام خانوادگی زوج سرپرست
استفاده از نام و نام خانوادگی زوج هم حق و هم تکلیف فرزند خوانده است. به استناد ماده 14 قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، با صدور حکم قطعی سرپرست توسط دادگاه، شناسنامه جدیدی با مشخصات زوجین سرپرست و نام خانوادگی زوج صادر خواهد شد و طفل از آن به بعد با نام خانوادگی پدر خوانده ی خود شناخته می شود. لزوم این تکلیف این است که، از نظر قانون هر انسانی تحت اسم و عنوان هویت می یابد که برای او تعیین شده است و در اداره ثبت احوال به ثبت رسیده است. بنابراین اگر کودک تحت سرپرستی بخواهد پس از رسیدن به سن بلوغ قراردادی بنماید جز با نام و نام خانوادگی که از سوی سرپرستان به او ملحق شده است معرفی نمی شود. چرا که در این صورت عنوان جاعل شناخته می شود و پیگرد قانونی خواهد گرفت. این تکلیف از سوی حکم دادگاه که بطور ضمنی قید شده است الزام می یابد. طفل پس از صدور حکم سرپرستی با نام خانوادگی زوج سرپرست، خوانده می شود.
گفتار سوم : حقوق سرپرستان
در ماده 11 قانون حمایت 53 مقرر شده است که حقوق و تکالیف سرپرستان نسبت به فرزند خوانده نظیر حقوق و تکالیف اولاد و والدین است. پس از صدور حکم سرپرستی برای سرپرستان حقوقی برقرار می شود. از جمله این حقوق:
حق نگهداری از طفل که هم حق و هم تکلیف سرپرست می باشد. حق احسان و نیکی به والدین سرپرست، حق مسلم آنهاست. حق تادیب فرزند خوانده، که در جهت تکلیف والدین سرپرست مبتنی بر تربیت و نگهداری از طفل است.
حق تکریم و احترام از سوی فرزند خوانده.
حق اطاعت فرزند خوانده، برای اینکه سرپرستان بتوانند طفل خود را نگهداری و تربیت کنند باید با او بگونه ای رفتار کنند که حس اطاعت در او ایجاد کنند.
حق نفقه از دیگر حقوق والدین سرپرست است یعنی در صورت استطاعت فرزند خوانده، پدر خوانده و مادر خوانده او جزء افراد واجب النفقه محسوب می شوند.
حق تغییر نام خانوادگی طفل به نام خانوادگی زوج سرپرست نیز در زمره حقوق سرپرستان می باشد.
گفتار چهارم : تکالیف سرپرستان
به موجب لایحه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که مفاد آن برگرقته از قانون حمایت کودکان بدون سرپرست می باشد، عمده تکالیف سرپرستان را در بندهای آتی شرح می دهیم.
1-حضانت و نگهداری از طفل
تحقق فرزند خواندگی بدون ایجاد حق و تکلیف حضانت برای پذیرندگان قابل تصور نیست.
ماده 17 لایحه قانون حمایت 92 مقرر می دارد : (( تکالیف سرپرستان نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، … نظیر حقوق و تکالیف والدین نسبت به اولاد است. ))
ماده 1168قانون مدنی : (( نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.))
با توجه به دو ماده فوق و تاکید ماده 1 لایحه قانون حمایت 92 بر منافع مادی و معنوی طفل، بیان گر این مطلب است که والدین وظیفه حفظ و نگهداری از طفل فرزند خوانده را دارند و در صورت امتناع از نگهداری و موثر نبودن الزام آنها به نگهداری، دادگاه حکم به فسخ سرپرستی و واگذاری طفل به دیگری اقدام می نماید.
در مورد تکلیف نگهداری از طفل تا چه زمانی بر عهده سرپرستان است باید گفت طفل تا پایان عمر خود محتاج مراقبت والدین سرپرست نمی باشد و با رسیدن به سن رشد تکلیف سرپرستان پایان می یابد. اما برخی معتقدند اصل بر بقاء و استمرار حضانت سرپرستان است و تنها در مواردی که قانون برای پدر و ماد ر ذکر نموده است، حکم به سلب حضانت آنان نمود.