احساس خود تعیینی و مهارتهای زندگی

دانلود پایان نامه

642/0 792/4 احساس خود تعیینی
250/0 454/4 مهارتهای زندگی
141/0 968/4 مهارتهای حرفه‏ای
نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف نشان می‏دهد که توزیع متغیرهای تحقیق نرمال بوده و می‏توان از آزمون‏های پارامتریک که در این تحقیق آزمون تی مستقل می‏باشد، در تحلیل سؤالات تحقیق استفاده کرد.
فرضیه اصلی تحقیق:
4-3-1- تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد
به منظور مطالعه معنی‏داری تفاوت بین توانمندسازی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران (منطقه 6 تهران) از آزمون تی مستقل استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 4-4- می‏باشد:
جدول 4-4- توانمندسازی دانش آموزان
گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد T Sig.
مدارش هوشمند 335 5829/3 3296/0 104/20 000/0
مدارس غیرهوشمند 335 8065/2 6252/0
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از نظر توانمندسازی تفاوت معنی داری (p<0>فرضیه ‏های فرعی تحقیق:
4-3-2- تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس معنی داری دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد
به منظور مطالعه معنی‏داری تفاوت بین احساس معنی داری دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از آزمون تی مستقل استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 4-5- می‏باشد:
جدول 4-5- احساس معنی داری دانش آموزان
گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد T Sig.
مدارش هوشمند 335 6109/3 4827/0 710/15 000/0
مدارس غیرهوشمند 335 7095/2 9327/0
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از نظر احساس معنی داری تفاوت معنی داری (p<0>4-3-3- تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود اثربخشی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد
به منظور مطالعه معنی‏داری تفاوت بین احساس خود اثربخشی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از آزمون تی مستقل استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 4-6- می‏باشد:
جدول 4-6- احساس خود اثربخشی دانش آموزان
گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد T Sig.
مدارش هوشمند 335 5903/3 4552/0 452/14 000/0
مدارس غیرهوشمند 335 8246/2 7199/0