احساس خود تعیینی و کارآفرینی دانش

دانلود پایان نامه

احساس شایستگی به اعتقاد فرد به تواناییهایش برای انجام یا مهارت فعالیت هایش اطلاق می شود. افراد دارای حس شایستگی احساس می کنند که می توانند وظایفشان را با مهارت بالا انجام دهند (سینگلر و پیرسون ، 2000: 28).
احساس خود اثربخشی
خود اثربخشی بر این نگرش تأکید داد که فرد توانایی دارد کارها را به نحوی توانمندانه، ماهرانه، مؤثر و کارا به انجام برساند (بریدینگ ، 2008: 98).
احساس خودتعیینی
خودتعیینی به احساس انتخاب در اجرا و نظم بخشیدن به فعالیتها اطلاق می شود. خودتعیینی به درگیرشدن در کار به صورت فعالانه و اعتقاد به اینکه عملکرد فردی به موفقیت فردی آنها می انجامد بستگی دارد (برینگ، 2008: 98).
مهارت‌های زندگی
مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌یابند و شخص را برای روبه‌رو شدن با مسایل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌کنند (عبادی، 1384: 12).
مهارت‌های حرفه ای
مهارتهای حرفه ای به مهارتهایی گفته می شود که باعث بهبود عملکرد فرد شده و می تواند در ارتقاء توانایی های وی نقش تعیین کننده ای برجای گذارد که هرچه میزان آن ارتقا یابد دانش آموزان موفق تر خواهند بود (گریسون و همکاران، 1383: 9).
توانمندسازی
توانمند سازی یعنی قبل از آنکه به کارکنان بگویید چه کار کنند می‌توانند به خوبی وظایفشان را انجام دهند. کارکنان توانمند قادرند راه‌حلهای مناسب برای حل مشکلات پیدا کنند (آقایار، 1382: 67)
تعریف عملیاتی
تکنولوژی:
منظور از تکنولوژی همان تکنولوژی های بکار رفته در مدارس هوشمند نظیر ویدیو پروژکتور و . . . می باشد، که جهت سنجش آن از یک پرسشنامه محقق ساخته خواهد شد.
توانمندسازی
توانمند سازی دانش آموزان در این تحقیق به کمک پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مقاله اسپریتز (1996) که دارای ابعادِ: احساس معنی داری دانش آموزان، احساس خود اثربخشی دانش آموزان، احساس شایستگی دانش آموزان، احساس خود تعیینی دانش آموزان، مهارتهای زندگی دانش آموزان و مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی دانش آموزان بوده است مورد مطالعه قرار گرفته است.
معنی داری
متغیر احساس معنی داری در این تحقیق به کمک سؤالات 1 تا 3 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.
احساس خود اثربخشی
متغیر احساس خود اثربخشی در این تحقیق به کمک سؤالات 4 تا 7 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.
احساس شایستگی
متغیر احساس شایستگی در این تحقیق به کمک سؤالات 8 تا 11 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.
احساس خودتعیینی
متغیر احساس خودتعیینی در این تحقیق به کمک سؤالات 12 تا 15 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.
مهارت‌های زندگی
متغیر مهارت‌های زندگی در این تحقیق به کمک سؤالات 16 تا 19 پرسشنامه محقق ساخته مورد مطالعه قرار گرفت.