اختلال نارسایی توجه و آموزش مدیریت رفتار

دانلود پایان نامه

افسردگی آزمایش 16 56/4 47/2 81/2 99/2
کنترل 18 88/3 67/3 66/7 97/1
همانطور که در جدول 4-2 مشاهده میشود، میانگین نمرات سلامتروان گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با 87/26 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 11/25 است. در حالیکه در پسآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش 56/15 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 11/29 است. همچنین میانگین نمرات مولفه جسمانی سلامتروان در گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون برابر با 31/8 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 16/9 است. در حالیکه در پسآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش 68/5 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 12/9 است. میانگین نمرات مولفه اضطراب سلامتروان در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با 68/6 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 88/8 است. در حالیکه در پسآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش 81/3 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 33/5 است. میانگین نمرات مولفه اختلال در کارکرد اجتماعی سلامتروان در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با 31/7 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 77/7 است. در حالیکه در پسآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش 27/5 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 94/6 است. میانگین نمرات مولفه افسردگی سلامتروان در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با 56/4 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 88/3 است. در حالیکه در پسآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش 81/2 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 66/7 است.
میانگین و انحراف استاندارد نمرات نشانگان بیشفعالی- کمبود توجه و مولفهها
جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد نمرات نشانگان بیشفعالی- نارسایی توجه و مولفههای آن را نشان میدهد.
جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون نشانگان بیشفعالی و مولفههای آن در دو گروه
متغیرها گروه پیش آزمون پس آزمون
تعداد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد
نشانگان کلی آزمایش 16 12/27 84/10 50/21 71/7
کنترل 18 72/26 42/11 55/26 73/4
بیتوجهی آزمایش 16 75/13 66/5 62/11 77/3
کنترل 18 00/12 01/5 22/13 59/2
بیشفعالی آزمایش 16 31/9 58/5 93/7 17/4
کنترل 18 44/10 10/5 11/11 80/2
تکانشوری آزمایش 16 06/4 61/2 43/3 31/1
کنترل 18 27/4 58/2 72/4 84/1
همانطور که در جدول 4-3 مشاهده میشود، میانگین نمرات نشانگان اختلال نارسایی توجه – بیشفعالی گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون برابر با 12/27 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 72/26 است. در حالیکه در پسآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش 50/21 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 55/26 است. همچنین میانگین نمرات مولفه بیتوجهی در گروه آزمایش در مرحله پیشآزمون برابر با 75/13 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 00/12 است. در حالیکه در پسآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش 62/11 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 22/13 است. میانگین نمرات مولفه بیشفعالی در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با 31/9 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 44/10 است. در حالیکه در پسآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش 93/7 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 11/11 است. میانگین نمرات مولفه تکانشگری در گروه آزمایش در مرحله پیش آزمون برابر با 06/4 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 27/4 است. در حالیکه در پسآزمون میانگین نمرات در گروه آزمایش 43/3 و این میانگین در گروه کنترل برابر با 72/4 است.
بخش دوم: یافته‌های مربوط به فرضیههای پژوهش
فرضیه اول پژوهش: آموزش مدیریت رفتار کودکان به مادران بر سلامت روان مادران تأثیر معنیداری دارد.
با توجه به اینکه در این پژوهش از طرح پژوهشی پیش آزمون،پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است و در این گونه طرحها تاثیر متغیرمستقل بر متغیر وابسته سنجیده میشود. آنچه حائز اهمیت است کنترل متغیرهای همگام و مداخلهگر میباشد. در واقع آن بخش از واریانس متغیر وابسته که ناشی از واریانس متغیرهای همگام و مداخلهگر است. از واریانس کل کم میشود تا تفاوتهای گروهی از لحاظ واریانس تعدیل شده مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش اثر پیشآزمون با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس در پس آزمون کنترل گردیده است. علاوه بر آن سایر متغیرهای ناخواسته نیز با توجه به گزینش تصادفی نمونهگیری و گمارش تصادفی کنترل شده است.
جدول 4-4. نتایج تحلیل کواریانس تاثیر عضویت گروهی بر میزان نمرات سلامت روان مادران
متغیرها مجموع
مجذورات درجه
آزادی میانگین مجذورات F معنا داری میزان تاثیر توان آماری