پایان نامه تعهد سازمانی و عملکرد شغلی، مهارتهای هوش هیجانی

دانلود پایان نامه

رئیسی وهمکارن در سال 1384 مقاله ای با عنوان رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستانهای آموزشی کرمانشاه به چاپ رساندند و  به این نتیجه رسیدند که بابهبود روند انتخاب وگزینش مدیران بیمارستانها براساس مهارتهای هوش هیجانی وهمچنین آموزش وارتقای قابلیتهای هوش هیجانی می توان عملکرد آنان را بهبود بخشید ( رئیسی ،نصیری پور ، کرمی ، 1387 ، ص 47 ) .

آریش واکبری در سال 1391 پ‍ژوهشی باعنوان داده کاوی و تحلیل رابطه هوش عاطفی و عملکرد شغلی با استفاده از درخت تصمیم در بین کارکنان پروژه های ICT شهرداری مشهد انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که در بین مدیران پروژه های سازمان فناوری اطلاعات وارتباطات شهرداری مشهد بین هوش عاطفی با عملکرد سازمانی افراد ارتباط معنی داری وجود دارد ( اکبری ، آریش ، 1391 ، ص 26) .

شوشتریان در سال 1388 مقاله ای که با عنوان بررسی تاثیر هوش هیجانی بر نگرش و عملکرد شغلی نیروی کار  ، نگاشته است و به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معنی داری بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان در سطح معنی دار 01/0 مشاهده گردیده است در حالی که رابطه معنی دار بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت ها ی تحت بررسی ملاحظه نگردیده است ( شوشتریان ، 1388 ، ص  47) .

گل پرور و خاکسار در سال 1389 تحقیقی با عنوان رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی در شهر اصفهان انجام دادند . و به این نتیجه رسیدندکه  بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( گل پرور ، خاکسار ، 1389 ، ص 19 ) .

عرب و همکاران در سال 1390 مقاله ای با عنوان بررسی میزان هوش هیجانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد آنان در بیمارستانهای منتخب خصوصی و دولتی شهر تهران نگارش کردند . یافته های این پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد آنها ارتباط وجود دارد ولی هیچ یک از حیطه های هوش هیجانی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. در بین حیطه های مختلف هوش هیجانی مهارتهای اجتماعی دارای بالاترین میزان (60%) و خودانگیزشی دارای پایین ترین میزان (50%)است و میزان هوش هیجانی کل مدیران نیز 56% می باشد (عرب ، 1390 ، ص 1 ) .

هم چنین در مقاله ای که نصیری پور و همکاران در سال 1391 با عنوان رابطه هوش هیجانی با استرس و عملکرد مدیران ستاد وزارت بهداشت ، درمان و آمورش پزشکی به انجام رساندند ، به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی به طور مستقیم اثر قوی بر عملکرد دارد ( نصیری پور ، 1391 ، ص 7 ) .

درتحقیقی که روزمان[1] درسال 2007 باعنوان رابطه بین هوش هیجانی وتعهد سازمانی و عملکرد شغلی در میان مدیران دانشگاه عمومی در مالزی صورت داده است ،به این نتیجه رسید که بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی رابطه معنی داری وجود دارد (2Rozman ‚ 2007 ‚p) .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تسهیلات اعتباری و اعتبارات اسنادی

نل و ویلیرس[2] در مقاله ای که در سال 2004 با عنوان رابطه بین هوش هیجانی وعملکرد کار در محیط مرکزتلفن نگارش کردند به این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی بالا می تواند پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد شغلی باشد .همچنین این تحقیق تحقیقات پیشین خود را نیز تایید می کرد که  هوش هیجانی باعملکرد شغلی در محل کاردر ارتباط است (p 75 ‚ 2004‚ Nel  Villiers) .

در تحقیق دیگری که ماگدا[3] با عنوان رابطه بین هوش عاطفی و عملکرد شغلی رهبران مرکزتماس در سال 2010 انجام داده برخلاف دیگر تحقیقاتی که عنوان شد به این نتیجه رسیده که هیچ رابطه ای بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی آماری قابل توجهی در میان رهبران مرکز تماس وجود ندارد (Magda‚ 2010‚p 3).

ارنست[4] و همکاران (2010) مقاله ای با عنوان رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی نگارش کرد و به این نتیجه رسید که هوش هیجانی و عملکرد با هم در ارتباطند (p 789 ‚Ernest  ‚ 2010) .

مک کلند [5] تحقیقی در رابطه با  نقاط قوت هوش هیجانی و عملکرد سازمانی بر روی مدیران ارشد یک شرکت جهانی غذایی و آشامیدنی انجام داد ، که نتایج این تحقیق نشان داد که مدیران واحدهایی که از قابلیت هوش هیجانی بالایی برخوردارند ، عملکرد سالیانه شان بیش از انتظار بوده و در زمینه اهداف مالی 15 تا 20 درصد رشد سود سالیانه داشتند ، در حالی که سایر مدیرانی که قابلیتهای هوش هیجانی ضعیفی داشتند بدون افزایش سود سالیانه ، عملکرد آنان کمتر از حد انتظار بود ( آقایار ، شریفی درآمدی ، 1386 ، ص 278) .

در مقاله دیگری که روست و سیاروچی[6] ( 2005) تحت عنوان ارتباط هوش هیجانی با نتایج عملکرد و رهبری اثر بخش انجام دادند به این یافته رسیدند که  بین هوش هیجانی و عملکرد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( Rosete ‚Ciarrochi ‚ 2005 ‚ ) .

چایدری[7] (2011) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان انجام داد و به این نتیجه رسیدکه هوش هیجانی با عملکرد کارکنان ارتباط مثبت و معناداری دارد (Chaudhry ‚ 2011 ‚p 3556  ) .

امار و همکاران در سال 2012 مقاله ای با موضوع بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی در سازمان های پلیس نگارش کردند که نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد ارتباط معنی داری بین سطوح هوش هیجانی و عملکرد شغلی پلیس وجود دارد (Omar ‚ 2012 ‚ p 1  ) .

[1] – Rozman

[2] – Nel  Villiers

[3] – Magda

[4] – Ernest

[5] – MC Clelland ‚ 1998