ارزشهای فرهنگی و تبلیغات شفاهی

دانلود پایان نامه

1-7-1-2) بازاریابی دهان به دهان برون گروهی
تعریف نظری: بازاریابی دهان به دهان برون گروهی که به آن تبلیغات شفاهی برون گروهی نیز گفته می شود به تبلیغاتی گفته که در خارج از گروه: خانواده، خویشاندان و گروه دوستان نزدیک صورت می گیرد افراد برون گروه شامل افرادی غیر از افراد درون گروه، که فرد با آنها سابقه آشنایی و نزدیکی چندانی ندارد؛ میباشد.
تعریف عملیاتی: منظور از دهان به دهان برون گروهی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 5 تا 8 می باشد.
1-7-2) ارزشهای فرهنگی
تعریف مفهومی: فرهنگ، مفهومی کلی و پیچده است که دانش، باور، هنر، اخلاق، قانون، آداب و سایر قابلیت هایی که عادت های مردم یک جامعه می تواند فراهم آورد را در بر می گیرد (Taylor, 1891). هافستد (1980) نیز خاطر نشان می کند که فرهنگ، برنامه ریزی مهم پیوسته (جمع آوری شده ) ذهن است که باعث تمایز عضوی از یک گروه انسانی از عضو دیگر می شود. وی ارزشهای فرهنگی را به چهار بعد تقسیم می کند:
تعریف عملیاتی: منظور از ارزشهای فرهنگی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 9 تا 24 میباشد.
1-7-2-1) فردگرایی
تعریف مفهومی: فردگرایی معیاری است که روابط بین اشخاص و گروه را در یک جامعه نشان می دهد. در جوامع فردگرا روابط بین افراد بسیار ضعیف و کمرنگ است و افراد به ندرت با اشخاص فراتر از خانواده خود رابطه صمیمی دارند.
تعریف عملیاتی: منظور از فردگرایی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 9 تا 10 میباشد.
1-7—2-2) مرد گرایی
تعریف مفهومی: مردصفتی معیاری است که میزان گرایش افراد جامعه را به داشتن رفتاری جسورانه در مقابل برخوردی متواضعانه نشان می دهد. به عبارت دیگر، مردصفتی به معنی گرایش افراد جامعه به برتری طلبی، قهرمان پروری و دلاوری است (مشایخی و جلالی، 1391 به نقل از هافستد 1980).
تعریف عملیاتی: : منظور از مردگرایی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 15 تا 19 میباشد.
1-7-2-3) فاصله قدرت
تعریف مفهومی: فاصله قدرت معیاری است که اختلافات موجود در توزیع قدرت میان افراد جامعه را نشان می دهد و منعکس کننده دامنه (نابرابری) در توزیع قدرت از دیدگاه افراد ضعیف موجود در جوامع است (مشایخی و جلالی، 1391 به نقل از هافستد 1983).
تعریف عملیاتی: منظور از فاصله قدرت در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 20 تا 24 میباشد.
1-7-2-4) اجتناب از عدم اطمینان
تعریف مفهومی: اجتناب از عدم اطمینان معیاری است که میزان نگرانی و اضطراب افراد یک جامعه یا سازمان را در رابطه با وضعیت های نامشخص آتی نشان می دهد (مشایخی و جلالی، 1391 به نقل از هافستد 1983).
تعریف عملیاتی: منظور از اجتناب از عدم اطمینان در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 11 تا 14 میباشد.
1-8) قلمرو تحقیق
1-8-1) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه بازاریابی قرار دارد و در زمینه آن رابطه بین ارزشهای فرهنگی بر بازاریابی شفاهی در بین مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پکاه اصفهان مورد بررسی قرار می گیرد.
1-8-2) قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق شهرستان اصفهان می باشد.
1-8-3) قلمرو زمانی
اطلاعات میدانی این تحقیق در نیمه اول سال 1392 گردآوری شده است.