ارزشهای فرهنگی و مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

سطح معنی داری (Sig) بدست آمده از آزمون این فرضیه کوچکتر از 01/0 بدست آمد که نشان دهنده تائید فرض H1 و رد فرض H0 می باشد به این معنی که بین مردگرایی در مقابل زن گرایی و بازاریابی دهان به دهان درون گروهی مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان رابطه معناداری وجود دارد و شدت این رابطه نیز برابر با 472/0 می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین ارزشهای فرهنگی مردگرایی/زن گرایی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان است. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش لام (2009) مطابقت دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین ارزش بین ارزش فرهنگی مردگرایی در مقابل زن گرایی مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
سطح معنی داری (Sig) بدست آمده از آزمون این فرضیه کوچکتر از 01/0 بدست آمد که نشان دهنده تائید فرض H1 و رد فرض H0 می باشد به این معنی که رابطه بین مردگرایی در مقابل زن گرایی و بازاریابی دهان به دهان برون گروهی معناداری بوده و شدت این رابطه نیز برابر با 458/0 می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر است. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش لام (2009) در تضاد است.
فرضیه فرعی پنجم: بین ارزش فرهنگی فاصله قدرت با بازاریابی دهان به دهان مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان درون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
سطح معنی داری (Sig) بدست آمده از آزمون این فرضیه کوچکتر از 01/0 بدست آمد که نشان دهنده تائید فرض H1 و رد فرض H0 می باشد به این معنی که بین قدرتمندی و بازاریابی دهان به دهان درون گروهی مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان رابطه معناداری وجود دارد و شدت این رابطه نیز برابر با 313/0 می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین ارزش فرهنگی قدرتمندی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان درون گروهی محصولات لبنی پگاه اصفهان است. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش لام (2009) مطابقت دارد.
فرضیه فرعی ششم: بین ارزش فرهنگی فاصله قدرت با بازاریابی دهان به دهان مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد .
سطح معنی داری (Sig) بدست آمده از آزمون این فرضیه کوچکتر از 01/0 بدست آمد که نشان دهنده تائید فرض H1 و رد فرض H0 می باشد به این معنی که بین قدرتمندی و بازاریابی دهان به دهان برون گروهی مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان رابطه معناداری وجود دارد و شدت این رابطه نیز برابر با 256/0 می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین ارزش فرهنگی قدرتمندی و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان برون گروهی محصولات لبنی پگاه اصفهان است. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش با پژوهش لام (2009) در تضاد است.
فرضیه فرعی هفتم: بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان درون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
سطح معنی داری (Sig) بدست آمده از آزمون این فرضیه کوچکتر از 01/0 بدست آمد که نشان دهنده تائید فرض H1 و رد فرض H0 می باشد به این معنی که بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان و بازاریابی دهان به دهان درون گروهی مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان رابطه معناداری وجود دارد و شدت این رابطه نیز برابر با 496/0 می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان درون گروهی محصولات لبنی پگاه اصفهان است. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش با پژوهش لام (2009) مطابقت دارد.
فرضیه فرعی هشتم: بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان مصرف کننده با میل به مشارکت وی در بازاریابی دهان به دهان برون گروهی رابطه معنا دار وجود دارد.
سطح معنی داری (Sig) بدست آمده از آزمون این فرضیه کوچکتر از 01/0 بدست آمد که نشان دهنده تائید فرض H1 و رد فرض H0 می باشد به این معنی که بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان و بازاریابی دهان به دهان برون گروهی مصرف کنندگان محصولات لبنی پگاه اصفهان رابطه معناداری وجود دارد و شدت این رابطه نیز برابر با 537/0 می باشد که بیانگر رابطه مستقیم بین ارزش فرهنگی اجتناب از عدم اطمینان و بازاریابی دهان به دهان مصرف کنندگان برون گروهی محصولات لبنی پگاه اصفهان است. این نتیجه با نتایج حاصل از پژوهش با پژوهش لام (2009) مطابقت ندارد.
5-4) پیشنهادات پژوهش
الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش (پیشنهادات اجرایی)
بازایابی دهان به دهان می‌تواند کسب و کار را با هزینه‌ای ناچیز در بین اقشار مختلف مردم و مشتریان بالقوه در کشور و همزمان در سطح جهانی مطرح کرده و به آهنگ رشد و توسعه آن افزوده و باعث افزایش مشتریان بافعل و در نتیجه رشد سود و درآمد آن شود. چرا که در بازاریابی دهان به دهان وقتی کسی از خدمات و کالا رضایت داشته باشد و این رضایت بتواند وی را جذب کرده و راضی نگه دارد، به نوعی پیک رایگان برای آن محصول و خدمات تبدیل خواهد شد و در هر جمع و محفلی و در هر زمان که صحبت از کالا یا خدماتی متناسب با آن حیطه کاری باشد مطمئنا نامی از کالای محبوبش بر زبان خواهد آورد. معرفی شخصی و شفاهی این فرد، به آسانی و بدون هزینه، باعث شناخته شدن و جذب نفرات و مشتری‌های جدید شده ضمن اینکه چون این مشتریان جدید تعریف محصول را از دوست یا آشنای خود شنیده‌اند و به حرف وی اطمینان و اعتماد دارند، خیلی سریع‌‌تر مایل به خرید خواهند شد. با توجه به اهمیت روزافزون این نوع بازاریابی و با توجه به تائید رابطه مستقیم بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان می توان به اهمیت بیش از بیش بر اهمیت توجه به فرهنگ جوامع مختلف بر موفقیت برنامه های بازایابی پی برد. از این رو پیشنهاد می گردد:
تا شرکتها و صاحبان کسب و کار به مطالعه فرهنگ مناطق مختلف و درک درست ماهیت پیچیده هویت مصرف کننده محصولات خود بپردازند چرا که درک درست از فرهنگ جزء الزامی در توسعه ی استراتژی های مؤثر بازاریابی و عملکردهای برتر بازاریابی می باشد.
ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می گردد در پژوهشهای آتی از روشهای دیگر جمع آوری اطلاعات همچون مصاحبه نیز بهره بگیرند.
پیشنهاد میشود در طراحی مقیاسهای مورد استفاده برای عاملهای این تحقیق، از دیگر مدل ها و ابعاد ارزشهای فرهنگی نیز استفاده شود.
پیشنهاد می گردد در پژوهشی مشابه، بازاریابی دهان به دهان با توجه به پیامدهای مثبت و منفی آن مورد بررسی قرار بگیرد.
5-5) محدودیتهای پژوهش
هر تحقیقی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی روبرو می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات متعددی مواجه بود که عمده آن ها عبارت بود از
– عدم دسترسی به تعداد مطالعه های موردی بیشتر به منظور افزایش تعمیم نتایج.
منابع و مآخذ:
اسفرجانی، شهرزاد،(1382)، هدفهای تبلیغات، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره 133.
پاشا شریفی، حسن ، شریفی، نسترن، (1383)، “روشهای تحقیق در علوم رفتاری”. انتشارات سخن، تهران، چاپ چهارم.
حافظ نیا ، محمدرضا ، 1386 ، “مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، تهران ، انتشارات سمت