ارزشیابی عملکرد کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه

1- شناسائی ساختار ارزشیابی عملکرد کارکنان
2- بررسی تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر در استقرار نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان و بهره‌گیری از این نظام در وزارت جهاد سازندگی
3- بررسی نحوه استفاده از نتایج ارزشیابی عملکرد کارکنان و اثربخشی نتایج حاصله در ارتقای عملکرد کارکنان برای دستیابی به هدفهای وزارت جهاد سازندگی
4- مشخص شدن نقایص و ناکارآمدیهای نظام فعلی ارزشیابی علمکرد کارکنان در جهاد سازندگی
فرضیات:
فرضیات اصلی:
1- از نظر ارزشیابی کنندگان بین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود و مطلوب اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
2- از نظر ارزشیابی شوندگان بین نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود و مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
3- بین نظرات ارزشیابی کنندگان و ارزشیابی شوندگان در رابطه با نظام ارزشیابی عملکرد رابطه معنی‌داری وجود دارد.
فرضیات فرعی:
1-1) از نظر ارزشیابی کنندگان بین شاخصهای ارزشیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود مطلوب اختلاف معنی داری وجود دارد.
2-1) از نظر ارزشیابی کنندگان بین روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود مطلوب اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
3-1) از نظر ارزشیابی کنندگان پس تخصص و مهارت ارزشیابی کنندگان در وضع موجود مطلوب اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
4-1) از نظر ارزشیابی کنندگان پس نحوه استفاده از نتایج ارزشیابی در وضع موجود و مطلوب اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
5-1) از نظر ارزشیابی کنندگان پس دوره ارزشیابی عملکرد در وضع موجود و مطلوب اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
6-1) از نظر ارزشیابی کنندگان بین ایفای نقش‌های فعال ارزشیابی شوندگان در وضع موجود و مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
1-2) از نظر ارزشیابی شوندگان بین شاخصهای ارزشیابی عملکرد در وضع موجود و مطلوب اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
2-2) از نظر ارزشیابی شوندگان بین روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان در وضع موجود و مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
3-2) از نظر ارزشیابی شوندگان بین تخصص و مهارت‌ ارزشیابی کنندگان در وضع موجود و مطلوب اختلاف معنی‌داری وجود دارد.
4-2) از نظر ارزشیابی شوندگان پس نحوه استفاده از نتایج ارزشهای در وضع موجود و مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
5-2) از نظر ارزشیابی شوندگان بین دوره ارزشیابی عملکرد در وضع موجود و مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
6-2) از نظر ارزشیابی شوندگان پس ایفای نقش‌های فعال ارزشیابی شوندگان در وضع موجود و مطلوب اختلاف معناداری وجود دارد.
روش تحقیق توصیفی- پیمایشی- برای آزمون فرضها از روش توزیع احتمال دوجمله‌ای و برای بررسی ارتباط پس نظرات ارزشیابی کنندگان و ارزشیابی شوندگان از فن آماری دو استفاده می شود.
جامعه آماری- وزارت جهاد سازندگی (دفتر مرکزی شامل کلیه معاونتها و دفاتر) و همچنین سازمان جهاد سازندگی استان تهران- کارمندان به دو طبقه تقسیم شده‌اند.