ارزش بازار شرکت و ریسک سیستماتیک

دانلود پایان نامه
شرکت‌های بزرگ همواره نسبت به شرکت‌های کوچکتر مزیت رقابتی دارند و قابلیت بهرهبرداری از فرصتهای نو ظهور را نیز دارا میباشند. علاوه بر این شرکت‌های بزرگ همواره مستعد افزایش ارزش از طریق سرمایه‌گذاری در پروژه‌های متفاوت و یا ایجاد تأخیر در معامله جهت استفاده از مزیت رقابتی خود هستند. صرفهجویی ناشی از مقیاس، محصولات متمایز، علائم تجاری و حق امتیازها برخی از مثالهای این فعالیت‌ها هستند. اندازه‌گیری اندازه شرکت از طریق لگاریتم کل دارایی‌های شرکت انجام میپذیرد (باقری، 1392).
2-2-7) مزیت سودآوری
همانطور که قبلاً گفتیم: =
VA ارزش شرکت است که در نتیجه استفاده از داراییهای مشهود مندرج در ترازنامه عاید شرکت می‌شود. در واقع این قابلیت برای داراییها با عاملی بهنام بازده داراییها سنجیده می‌شود، که معرف سودآوری شرکت است.
2-2-8) محدودیت اهرم
می‌یرز می‌گوید که برای شرکتی با فرصت رشد بالا، داشتن بدهیهای پرریسک که سررسید آن پس از اختیارها (فرصتهای رشد) است یک تهدید است. شرکتهای دارای فرصت رشد، کمتر از شرکتهای بدون فرصت رشد دارای بدهی هستند چراکه تأمین مالی از طریق سرمایه مشکلات بالقوه داشتن بدهی پر ریسک را کاهش می‌دهد. در این تحقیق برای اندازهگیری این متغیر نیز از نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی استفاده شده است (اصغری، 1391).
2-2-9) محدودیت ریسک سیستماتیک
تعریف رشد همانند قدرت انحصار همواره رابطه منفی با ریسک سیستماتیک دارد. سرانجام تعریف رشد به عنوان اختیار خرید با ریسک سیستماتیک رابطه مثبت دارد. از سوی دیگر بوت و همکاران اثبات کرده‌اند که رابطه میان فرصت رشد و می‌تواند مثبت یا منفی باشد و این بستگی به سایر پارامترهای مدل دارد (واتاناب، 2010). در این تحقیق می‌یرز این متغیر را بهگونه زیر اندازه‌گیری کرده است، که در واقع همان مدل CAPM می‌باشد:
معیار ریسک سیستماتیک :
در نهایت فرصتهای رشد را نیز از مدلهای یادشده در بالا و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی برآورد و نتیجه گرفتند که فرصتهای رشد به طور مثبت و معنا‌دار با مزایای شرکت از قبیل شهرت، سطح پیچیدگی بین‌المللی، اندازه و سودآوری شرکت و به طور معنا‌دار اما منفی با محدودیت‌های شرکت مثل درجه اهرمی بودن و ریسک سیستماتیک در ارتباط است (مدنی، 1391).
مطابق کارهای لاندهلم تحقیق تجربی بر مبنای بررسی تئوریکی و تجربی ادبیات موجود که از مدلهای زیادی نشأت گرفته بود پرداختیم.
3 متغیر کلی بررسی شد در سه طبقه:
متغیرهای عملکردی (فرصتهای رشد)
متغیرهای ساختاری (اندازه شرکت)
متغیرهای چند ملیتی (سطح بین المللی بودن)
2-3) عملکرد شرکت و IOS
ادبیات موجود میگویند تعهد (قراردادها) شرکت بهروشنی استراتژی سازمان جهت تضمین این که انگیزههای مدیران با اهداف شرکت همسو و یکسان است را بیان میکنند (1973 ، salter و 1985 ، Govindarajan & Gupta).
(1993) Smith & Watts , Ganer & Gaver (1992) و (1993) Skinner و Lodere , Lewellen و Martin (1987) شواهدی دال بر این که برخی قراردادها بسته به IOS خاص شرکتها طراحی و بسته میشوند.
Myers (1977) ارزش شرکت را به دو بخش تقسیمبندی کرد:
Asset – in – Place
Growth Option
اندازهگیری Growth Option، نسبت کل ارزش نقدی داراییها به ارزش بازار شرکت است