ارزش دفتری حقوق صاحبان و اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه

قلمرو موضوعی، از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و اقلام تعهدی اختیاری می‌باشد.
قلمرو زمانی، دوره‌ی زمانی این تحقیق فاصله‌ی 6 ساله بین سال‌های 86 تا 91 می‌باشد.
قلمرو مکانی، این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-9) روش کلی تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیقها از آن جهت که میتواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی– تحلیلی میباشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.
1-10) تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان تحقیق
در این پژوهش واژهها و اصطلاحات زیر با معانی مشخص تعریف شده بکار گرفته شده‌اند:
مجموعه فرصتهای سرمایه‌گذاری:
فرصتهای رشد برای شرکت در حکم اختیارها (خرید-فروش) است. یعنی شرکت با تکیه بر اختیاراتی که در نتیجه عملکردش حاصل شده‌ است قادر خواهد بود تا با انتخاب فرصتهای پیش رو رشد کرده و ارزش خود را حداکثر کند. به مجموعه تلاش‌های شرکت برای اینکه از روشهای کارآمد دورنمای آتی خود را بهتر جلوه دهد، فرصتهای سرمایه‌گذاری یا فرصت رشد میگویند (راندال، 2010). قریب به 14 روش جهت اندازه‌گیری فرصتهای رشد وجود دارد که در این پژوهش با بهره‌گیری از 4 مدل امکان پذیر در ایران و استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به شرح زیر به کمی‌سازی آن پرداخته‌ایم (مدنی،1391).
نسبت ارزش بازار داراییها به ارزش دفتری (MBA)
نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری (MBE)
نسبت سود هرسهم به قیمت پایان دوره (E/P)
نسبت مخارج سرمایه‌ای به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (PPE/BV of Equity)
با استفاده از تحلیل عاملی و به کمک نرم‌افزارهای آماری یک عامل مشترک از میان چهار متغیر فوق استخراج شد که تقریبی از همه متغیرهاست و به عنوان متغیر IOS مورد استفاده قرار گرفت(همان منبع).
اختیار خرید:
فراگیرترین اختیار میان اختیارهای گوناگون، اختیار خرید است که به دارنده آن این حق را میدهد که سهمی از میان سهمهای گوناگون را به قیمت توافقی خریداری کند. (نقطه مقابل اختیار خرید، اختیار فروش است که به دارنده آن این حق را می‌دهد که سهمی از میان سهم‌های گوناگون را به قیمتی ویژه در تاریخ سررسید بفروشد.)
ارزش اختیار خرید در تاریخ سررسید آن از رابطه زیر بدست میآید:
که در آن Vs قیمت بازار سهام، E قیمت توافقی اختیار سهم و(Vs-E) به معنا بیشترین ارزش میان اختلاف ارزش بازار و قیمت توافقی یا صفر هرکدام که بزرگتر است میباشد. این بدان معنا است که اختیار نمی‌تواند ارزش منفی داشته باشد. هنگامیکه قیمت سهم بیش از قیمت توافقی اختیار خرید باشد، اختیار دارای ارزش مثبتی است که با روند خطی همراه با افزایش قیمت سهم، افزایش می‌یابد. مؤثرترین عامل در شناسایی ارزش اختیار سهم، تغییرپذیری قیمت سهم است. هرچه این تغییرپذیری بیشتر باشد، با فرض پایدار بودن عوامل دیگر، ارزش اختیار خرید سهم بیشتر است. افزون بر این هرچه زمان تا سررسید بیشتر، و نرخ بهره بالاتر باشد، ارزش اختیار خرید سهم بیشتر است(همان منبع).
مزیت شهرت
شهرت تجاری یک زنگ خطر جهت اثر بخشی شرکتهاست، که در اکثر تصمیمات مهم از قبیل تخصیص منابع و انتخاب تنوع محصولات اهمیت دارد. برای کسب شهرت لازم است که ویژگی‌ها و عوامل خود را در جهت حداکثر کردن منافع عمومی بکار گرفت. در حقیقت مخاطبین شرکت مشتاقند تا شهرت از طریق مبانی حسابداری–اطلاعات بازار و یا عملکرد شرکت افزایش یابد. ایجاد و تداوم شهرت ذینفعان شرکت را متأثر می‌سازد. شهرت خوب مزیت رقابتی ایجاد می‌کند.