ارزش دفتری حقوق صاحبان و رگرسیون خطی چندگانه

دانلود پایان نامه

نخست، نمونه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده‌اند.
دوم، انتخاب بر اساس وجود اطلاعات برای دوره مورد مطالعه بوده است.
سوم، شرکتهای نمونه به لحاظ اندازه، مالکیت، محصول و رقابت لزوماً نه معرف کل شرکتهای بورس تهران میباشند و نه معرف کل واحدهای اقتصادی فعال در کشور لذا تسری یافته‌ها باید با احتیاط صورت گیرد. برای پاسخ به سوال نرمال بودن توزیع دادهها باید از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده میگردد. در آزمون کولموگروف-اسمیرنوف چنانکه سطح معناداری محاسبه شده که با آماره Z محاسبه میشود از 05/0 بیشتر باشد توزیع متغیر مذکور نرمال در غیر اینصورت، اگر سطح معناداری محاسبه شده از 05/0 کمتر باشد توزیع متغیر نرمال نیست. همچنین برای بررسی فرض ثابت بودن واریانس خطا و در نتیجه متغیر وابسته، کافی است نمودار پراکنش مقادیر پیشبینی شده متغیر پاسخ در مقابل مقادیر باقیماندهها (یا مقادیر استاندارد شده آنها) رسم شود. در صورتی که نمودار به دست آمده روند و شکل خاصی را تشکیل ندهد، میتوان فرض ثابت بودن واریانس خطا را پذیرفت.
3-9) روش تجزیه و تحلیل دادهها
3-9-1) روشهای آماری:
در این پژوهش از روشهای توصیفی استفاده شده است که عبارتند از:
روشهایی از قبیل پارامترهای مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخصهای پراکندگی همچون انحراف معیار، امید ریاضی، چولگی و کشیدگی جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع دادهها استفاده شده است و جهت تجزیه و تحلیل بین متغیرها از رگرسیون خطی چند متغیره، آزمونهای همبستگی و تحلیل واریانس استفاده میگردد.
آزمون اصلی شامل؛ آزمون رگرسیون خطی یکمتغیره و خطی چندگانه، آزمون همبستگی اسپیرمن،F لیمر.
جهت تجزیهوتحلیل و بررسی رابطهی بین متغیرها از رگرسیون خطی چندگانه (همبستگی) استفاده میشود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون خطی و آماره t استیودنت و برای معناداری همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.
پس از بررسی برقراری فرضهای اولیه مدل رگرسیونی خطی چندگانه، میتوان برآورد پارامترها و معادله رگرسیونی خطی برآورد شده را بهدست آورد، ولی پیش از آن باید از عدم وجود همبستگی بین متغیرهای مستقل اطمینان حاصل کرد، زیرا وجود همبستگی خطی بین این متغیرها موجب میشود تا نتوان پارامترها را بهدرستی برآورد نمود و مدل رگرسیونی درست را بهدست آورد بهعبارتی دیگر هرچهقدر این مقادیر Tolerance و VIF به یک نزدیک باشند نشاندهنده استقلال خطی بین متغیرهاست.
3-9-2) مدل تحقیق و اجزای آن:
الف) مرحله اول مدل مفهومی:
ب) مرحله دوم و سوم و چهارم مدل مفهومی (تعیین متغیرهای مستقل و وابسته، تعریف هر کدام و در نهایت نحوه محاسبه) ، بطوریکه در مدل حاضر متغیرهای تحقیق بشرح زیر می‌باشند:
متغیر وابسته مدل: فرصتهای سرمایهگذاری (IOS): متغیر وابسته مدل، که با استفاده از کلمه اختصاری IOS مورد بیان قرار گرفته شده است، از تقسیم سودخالص بر حقوق صاحبان سهام سال موردنظر بدست میآید (مدنی، 1391).
متغیرهای مستقل مدل، بقرار زیر هستند:
(MBA) ارزش بازار به ارزش دفتری: افزایش ارزش بازار به ارزش دفتری میتواند بهعلت عدم ثبت برخی از سودها و یا ثبت بیشتر از واقع زیانها باشد. این امر میتواند کاهش سود و در نتیجه، افزایش محافظهکاری شود. این متغیر به پیروی از ادبیات حاضر، ارزش بازار سهام شرکت در پایان سال به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تعریف شده است(همان منبع).
اندازه (x1): زیمرمن (1983) بیان میکند که شرکتهای بزرگتر بهعلت وجود حساسیتهای سیاسی بیشتر، محافظهکاری بیشتری اعمال مینمایند. (تئوری هزینه سیاسی). در پژوهش حاضر به پیروی از پژوهشات انجام شده در ادبیات مربوطه، میتوان از دو متغیر به عنوان معیار اندازه شرکت کمک گرفت. دراشید و زانگ (2003) از لگاریتم طبیعی جمع داراییهای پایان دوره و زیمرمن از لگاریتم جمع درآمد فروش بهعنوان نماینده اندازه شرکت استفاده نمودهاند. درآمد فروش، اثر ساختاری مستقیم بر سود دارد. این اثر درونی میتواند نتایج پژوهش را دستخوش روابطی نماید که مورد نظر محقق نبوده، آنها را غیرقابل اتکا خواهد نمود. بنابراین، در پژوهش حاضر از دیگر نماینده اندازه شرکت؛ یعنی لگاریتم طبیعی جمع داراییهای پایاندوره سال موردنظر استفاده شده است (درخشان اصل، 1392).
(LEV) اهرم مالی (x2): روشهای حسابداری، با اهرم مالی مرتبط هستند، چرا که یکی از معیار های مورد توجه اعتباردهندگان در ایران، (بانکها)، نسبت بدهی شرکتهاست . بنابراین، هر چقدر نسبت بدهی شرکتها بالاتر باشد، تمایل شرکتها برای استفاده از روشهای محافظهکارانه کمتر میگردد. در نتیجه، انتظار میرود که مدیران شرکتها برای کاهش احتمال عدم پذیرش درخواست وام و جلوگیری از تحمیل هزینههای بهره بالاتر، محافظهکاری کمتری در صورتهای مالی خود اعمال نمایند. این متغیر، کل بدهیها به کل داراییهای پایان دوره سال موردنظر هر شرکت تعریف شده است (مدنی، 1391).
(ROA) نرخ بازدهی داراییها (x3): نرخ بازده داراییها، در قراردادهای پاداش مدیران، چه به صراحت و چه به صورت تلویحی، استفاده میشود. شواهد گستردهای از استفاده آشکار از طرحهای پاداش سالانه در طرحهای عملکرد بلندمدت مدیران عامل شرکتها وجود دارد. استفاده تلویحی از معیار نرخ بازده دارایی برای ارزیابی هیأت مدیره و پاداشدهی به مدیران عالی رتبه نیز در رابطه بین معیار نرخ بازده دارایی و معیارهای متفاوت پرداختی به مدیران وجود دارد. واتس(2003)، عقیده دارد که مدیران شرکتهایی که طرح پاداش دارند، احتمال بیشتری دارد که روشهای محافظهکارانه را کنار بگذارند. بر همین اساس، اگر بخشی از پاداش مدیران به سود حسابداری (صورت کسر نرخ بازده دارایی) مربوط باشد، مدیریت این شرکتها تمایل به استفاده از روشهای نامحافظهکارانه دارند. از آنجا که شرکتهای ایرانی، وجود طرحهای پاداش خود را اعمال نمینمایند، نرخ بازده داراییها به عنوان معیار نماینده انتخاب شده است. این متغیر سود خالص به داراییهای پایان دوره سال مورد نظر هر شرکت تعریف شده است (همان منبع).
(Rep) شهرت تجاری (x4): برای کسب شهرت لازم است ویژگی‌ها و عوامل خود را در جهت حداکثر کردن منافع عمومی بکار گرفت. در حقیقت مخاطبین شرکت مشتاقند تا شهرت از طریق مبانی حسابداری–اطلاعات بازار و یا عملکرد شرکت افزایش یابد. ایجاد و تداوم شهرت ذینفعان شرکت را متأثر می‌سازد. شهرت خوب مزیت رقابتی ایجاد می‌کند. در صنعت، شهرت مورد انتظار شرایطی را میطلبد که عبارتند از: 1- کسب بازده اضافی در صنعت 2- قابلیت تحمیل قیمت زیاد به مشتری 3- ایجاد تصویر ذهنی خوب در بازار سرمایه جهت سرمایهگذاران. این متغیر بر اساس سهم بازار شرکت i در سال t را نشان میدهد. بدین ترتیب، شرکتی که در صنعت مربوطه فعالیت میکند، چنانچه سهم بازار شرکت بیش از چارک دوم سهم بازار صنعت مربوطه باشد، بعنوان شرکت دارای شهرت تجاری تلقی میگردد و در غیر اینصورت بعنوان شرکت فاقد شهرت تجاری محسوب خواهد شد. سهم بازار شرکت عبارت است از نسبت فروش شرکت به کل فروش صنعت مربوط. لذا چنانچه شرکت دارای شهرت تجاری باشد عدد یک و شرکت فاقد شهرت تجاری عدد صفر منظور میشود. برای محاسبه شهرت لازم است به این موارد توجه نظر داشت:
کیفیت مدیریت
خدمات ارائه شده و کیفیت محصول