ارزش شرکتهای پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

آکیموا و اشوودایر (2004) در تحقیق خود به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر راهبری شرکتی و عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده اکراینی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که ساختار مالکیت تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت دارد .مالکیت داخلی اثر معنی دار غیرخطی بر عملکرد شرکت دارد بدین ترتیب که در سطوح پایین مالکیت داخلی، تاثیر آن مثبت است ولی هنگامی که میزان مالکیت داخلی به نزدیکی حدی میرسد که مالکان داخلی اکثریت سهام را در اختیار داشته باشند، این تاثیر منفی می شود . در مورد مالکان اکراینی خارج از شرکت که میزان معینی از تمرکز مالکیت سهام در دست آنهاست تاثیر معنی داری بر عملکرد شرکت مشاهده نشده است و بالاخره در مورد تاثیر مالکیت خارجی بر عملکرد شرکت، نتایج نشان م ی دهد مالکیت خارجی تا زمانی تاثیر مثبت بر عملکرد شرکت دارد که مالکان خارجی سهم کمتری نسبت به مالکان داخلی در اختیار داشته باشند.
روبین(2007) در تحقیق خود به بررسی قابلیت نقدشوندگی سهام و ارتباط آن با ساختار مالکیتی شرکت پرداخت . وی برای ساختار مالکیت دو معیار در نظر گرفت . درصد سهامی که در مالکیت داخلی (مدیران) است و درصد سهامی که در اختیار سهامداران نهادی است و اینکه تمرکز سهام در اختیارهر کدام از آنها چقدر است؟ وی نتیجه گیری کرد که رابطه نقدشوندگی سهام و ساختار مالکیت بیشتر درارتباط با سهامداران نهادی است تا سهامداران داخلی. بدینگونه که نقدشوندگی سهام به طور مثبت با مالکیت کل سهامداران نهادی در ارتباط است ولی وقتی سهامداری موسسات نهادی به صورت بلوکی می شود، این رابطه منفی می باشد.
سانچز و گارسیا(2007)با استفاده از تکنیک فراتحلیل بر روی 33 پژوهش قبلی، به بررسی رابطه ساختار مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. آنها نتیجه گیری کردند که رابطه معنی داری بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود ندارد . البته این ارتباط با اثر محیط تعدیل می شود به طوری که نتایج نشان می دهد که تمرکز مالکیت در کشورهایی که حمایت از سرمایه گذار در آنها د ر سطح پایینتری قرار دارد ، موجب عملکرد بهتر شرکت می شود.
لیی (2008)در تحقیق خود اثر ساختار مالکیت را بر عملکرد مالی شرکتهای کره ای را مورد بررسی قرار داد .وی دو معیار تمرکز مالکیت (توزیع سهامی که در اختیار اکثریت سهامداران است) و ماهیت سهامداران (سرمایه گذاران خارجی و سرمایه گذاران نهادی) را به عنوان معرف ساختار مالکیت در نظر گرفت . نتایج این تحقیق نشان داد عملکرد شرکت با افزایش تمرکز مالکیت شرکت بهبود می یابد اما اثر مالکیت نهادی و مالکیت خارجی ناچیز شکل معکوس بین تمرکز مالکیت و عملکرد U است. همچنین نتیجه گیری شد که یک رابطه شرکت وجود دارد . بدین گونه که عملکرد شرکت وقتی به اوج می رسد که تمرکز مالکیت در یک سطح متوسط باشد.
خلاصه فصل
با توجه به موضوع مطالعه یعنی بررسی رابطه میان ساختار مالکیت و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در این فصل ابتدا به ادبیات مربوط به حاکمیت شرکت، تئوری نمایندگی و ساختار مالکیت پرداخته شد.در انتهای فصل نیز به مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در حیطه موضوع این مطالعه اشاره شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مخارج سرمایه ای و هزینه سرمایه

روششناسی پژوهش
مقدمه
روش‌های پژوهش به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل دادهها اشاره دارند. دستیابی به اهداف پژوهش میسر نمیشود مگر آنکه فرایند پژوهش با روششناسی صحیح صورت پذیرد. بطور کلی میتوان روش پژوهش را مجموعهای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر و سیستماتیک تعریف نمود که برای بررسی واقعیات، کشف مجهولات و دستیابی به راهحل مشکلات مورد استفاده واقع میشوند. ( کوپائی حاجی، 1387).
اهداف پژوهش
هدف اصلی بررسی تاثیرگذاری یا عدم تاثیرگذاری ساختار مالکیت و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی تاثیرگذاری در صورت وجود میباشد.
به عبارت دقیقتر در این پژوهش نحوه تاثیرگذاری ساختار مالکیت با عامل ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار میگردد؛ لذا می‌توان اهداف تحقیق را به طور خلاصه به شرح زیر بیان کرد:
بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مشخص کردن میزان تاثیر ساختار مالکیت با ارزش بازار میتواند سرمایهگذاران را در تصمیمگیریها مناسب راهنمایی نماید و سرمایهگذاران با استفاده از تصمیمات مناسب موجب رونق بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصاد شوند. به لحاظ کاربردی نیز امید است با انجام این پژوهش شواهد لازم جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران، مدیران،‌ مسئولین پ‍‍‍ژوهشی و پژوهشگران مالی فراهم شود.
سؤالات تحقیق
با توجه به بیان مساله که در فصل اول عنوان شد، سؤالات تحقیق را میتوان به صورت زیر مطرح کرد:
آیا بین مالکیت نهادی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا بین مالکیت شرکتی و ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟