ارزش شرکتهای پذیرفته شده و شرکت‌های پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

ابیلی، خدایار و حسن موفقی. (1391). «مدیریت‌ عملکرد دانشگران‌«، مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، شماره ششم، دوره سوم، ص 40-33.
اخگر، آرتمیس. (1389). «بررسی نقش جامعه‌پذیری در فرایند مدیریت دانش در تیمهای مجازی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مهر البرز، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت فنآوری اطلاعات، ص 21-10.
اصغرنژاد امیری، احمد. (1387). «بررسی رابطه کارایی سرمایه فکری با بازده مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 60، ص 45-27.
افتخاری، حمید. (1381). «ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی، چالشها و چشم‌اندازهای و راهبردها»، مجموعه مقالات همایش چالشها و چشم‌اندازهای توسعه ایران، تهران، 26 مهرماه 1381، ص 11-5.
انواری رستمی، علی‌اصغر. (1384). «سنجش سرمایه فکری و بررسی روابط میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 39، ص 44-35.
انواری رستمی، علی‌اصغر و محمدرضا رستمی. (1382). «ارزیابی مدل‌ها و روش‌های سنجش و ارزشگذاری سرمایه‌های فکری شرکت‌ها»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 34، سال 10، ص 75-51.
انواری رستمی، محمد. (1384). «بررسی رابطه بین کارایی سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 39، ص 20-13.
پرویزراد، پیمان. (1388). «از اندازه‌گیری عملکرد تا مدیریت عملکرد»، اولین همایش ملی کیفیت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا، 6 اسفند 1388.
حبیبی، نسرین. (1392). «بررسی رابطه مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت صنعتی.
حمزه‌پور، مهدی و روح ا… محمدی. (1391). «بررسی کارایی شعب سازمان تأمین اجتماعی در استان تهران با استفاده تحلیل پوششی داده‌ها»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت، شماره 4، ص ص 71-65.
رحیمی، غفور. (1385). «ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان»، ماهنامه علمی ـ آموزشی تدبیر، سال هفدهم، شماره 173. ص 78-66.
رهنمای رودپشتی، فریدون وهدا همتی. (1388). «بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با متغیر های نوین سنجش عملکرد مبتنی بر ارزش‌آفرینی»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مالی، شماره دوم، ص 134-111.
زنجیردار، مجید؛ کهن، علی و علی‌اکبر سلطان‌زاده. (1387). «مدیریت، اندازه‌گیری و گزارشگری از سرمایه فکری»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اتاق بازرگانی، شماره 483، ص 12-10.
ستایش، محمدحسین ومصطفی کاظم‌نژاد. (1388). «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پیشرفتهای حسابداری، شماره 1، پیاپی 3/57، ص 55-42.
سجادی، سیدحسین و کامران محمدی. (1392). «سرمایه فکری: مفاهیم و شیوه‌های حسابرسی آن»، مجله علمی – پژوهشی مدیریت تولید و عملیات، سال دوم، شماره سوم، ص 33-10.
سلطانی، ایرج. (1383). «مراحل پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد»، ماهنامه علمی ـ آموزشی تدبیر، سال پانزدهم، شماره 145، ص 76-68.
سهراب‌فر، ابراهیم. (1391). «بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، 3-1 آبان ماه 1391.
صدوقیان، محمدرضا و علی تدین. (1386). «دو مدل مکمل در ارزیابی عملکرد»، ماهنامه علمی ـ آموزشی تدبیر، سال هیجدهم، شماره 179، ص 39-23.
صفایی قادیکلایی، رشید. (1390). «بررسی کارایی سرمایه فکری شعب بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده تحلیل پوششی داده‌ها»، سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، 20 تیرماه 1390.
طبرسا، غلامعلی. (1381). «بررسی الگوهای مطلوب ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران.
طبرسا، غلامعلی. (1389). «رویکرد نوین شاخص‌سازی در فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای دولتی»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تهران.
طلوعی اشلقی، عباس و سید محمد حسینی خضری. (1386). «ارزیابی کارایی واحدهای خرید شرکت گاز با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی دانش فنی، شماره 38، ص 39-23.
عباسی، ابراهیم و امان‌گلدی صدقی. (1389). «بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 60، ص 66-49.
غیوری مقدم، علی، محمدی زنجیرانی، داریوش و زعیمه نعمت‌اللهی. (1391). «بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی به عنوان معیار عملکرد واحد تجاری»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشهای حسابداری مالی، سال چهارم، شماره سوم، شماره پیاپی 13، ص 49-35.