ارزیابی و محاسبه

دانلود پایان نامه
در مورد این گویه که «نسبت به دیگران رازدار و رازنگهدار هستم.» 5/85 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق و 2/13 درصد نظر متوسطی داشته اند.
بیش نیمی از پاسخگویان (4/65 درصد) با این نظر «وقتی فرد گرفتاری را می بینم برایم سخت نیست بفهمم چه حالی دارد.» موافق یا کاملا موافق، 3/19 درصد تاحدی و 3/15 درصد نیز ارزیابی مخالف یا کاملا مخالف داشتند.
حدود 59 درصد از پاسخگویان با این گویه «خودم را در گرفتاری دیگران شریک می دانم.» موافق یا کاملا موافق، حدود 34 درصد تا حدی نظر داده اند.
تقریبا نیمی از پاسخگویان (4/52 درصد) با گویه «به راحتی می توانم خودم را جای دیگران قرار دهم.» موافق یا کاملا موافق، 8/35 درصد تاحدودی و 7/11 درصد نظر مخالف یا کاملا مخالف داشته اند.
بیش از نیمی از پاسخگویان (7/55 درصد) با این نظر که « نسبت به کسانی که دچار مشکل هستند حساس هستم.» موافق یا کاملا موافق و 7/37 درصد تا حدودی موافق بوده اند.
در مورد این گویه که « بدبختی دیگران باعث می شود تا مدت ها فکرم مشغول باشد.» 3/55 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، 4/35 درصد تا حدی و 3/9 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
اکثر قریب به اتفاق پاسخگویان (حدود 62 درصد) با این گویه که «معمولا با صبر و حوصله به صحبت های دیگران گوش می دهم.» موافق یا کاملا موافق، 7/28 درصد تاحدی و 3/9 درصد نظر مخالف یا کاملا مخالف داشتند.
حدود 63 درصد از پاسخگویان با این گویه «می توانم به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنم.» موافق یا کاملا موافق و حدود 31 درصد دارای نظر متوسطی بوده اند.
بیش نیمی از پاسخگویان (6/64 درصد) با این نظر «همیشه در جهت بهبود محیط اطرافم فعالیت می کنم.» موافق یا کاملا موافق و 3/33 درصد تاحدی موافق بودند.
حدود 75 درصد از پاسخگویان با این گویه «اگر وظیفه ای به من محول شود با تمام وجود آن را انجام می دهم.» موافق یا کاملا موافق و 3/22 درصد تا حدی نظر داده اند.
بیشتر پاسخگویان (8/74 درصد) با گویه «هیچ گاه گناه خودم را گردن دیگری نمی اندازم.» موافق یا کاملا موافق و 4/23 درصد تاحدودی نظر موافق داشته اند.
بیش از نیمی از پاسخگویان (5/65 درصد) با این نظر که «هیچ گاه سعی نمی کنم دیگران را فدای خواست های خود کنم.» موافق یا کاملا موافق، 6/25 درصد تا حدودی و 9 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
در مورد این گویه که «از اینکه اعمال و رفتارم در معرض دیگران قرار گیرد نگران نیستم.» حدود 45 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، 5/35 درصد تا حدی و تقریبا 5/19 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
تقریبا نیمی از پاسخگویان (حدود 52 درصد) با این گویه که «از اعتراف به خطا یا گناه نمی ترسم.» موافق یا کاملا موافق، 8/29 درصد تاحدی و 4/18 درصد نظر مخالف یا کاملا مخالف داشتند.
حدود نیمی از پاسخگویان (2/52 درصد) با این گویه که «پول به راحتی باعث اعتبار و شخصیت می گردد.» موافق یا کاملا موافق، 6/30 درصد تاحدودی و 2/17 درصد نظر مخالف یا کاملا مخالفی داشته اند.
در مورد این گویه که « اگر پول نداشته باشی جایی در جامعه نداری.» 4/62 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، 22 درصد تاحدی و 7/15 درصد مخالف و یا کاملا مخالف بوده اند.
بیشتر پاسخگویان (8/76 درصد) با این نظر « از پول در آوردن و کسب پول خوشحال می شوم.» موا حدود 65 درصد از پاسخگویان با این گویه «در انجام هر کاری بی گدار به آب نمی زنم.» موافق یا کاملا موافق، تقریبا 29 درصد تا حدی و حدود 6 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
اکثر پاسخگویان (2/65 درصد) با گویه «از انجام کاری که باعث گرفتاری شود پرهیز می کنم.» موافق یا کاملا موافق و 9/28 درصد نظر بینابینی داشته اند.
بیش از نیمی از پاسخگویان (1/65 درصد) با این نظر که « قبل از انجام هرکاری سود و زیان آن را به دقت محاسبه می کنم.» موافق یا کاملا موافق، 2/28 درصد تا حدودی و 7/6 درصد مخالف یا کاملا مخالف اند.
در مورد این گویه که «در اولین برخورد به کسی اعتماد نمی کنم.» اکثر پاسخگویان (6/70 درصد) موافق یا کاملا موافق ، 6/20 درصد تا حدی و 7/8 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
از نظر 9/15 درصد پاسخگویان خواندن نماز به ندرت، 7/24 درصد گاهی، 9/27 درصد اکثر اوقات و 6/20 درصد همیشه صورت می گیرد. در ضمن حدود 11 درصد پاسخگویان نیز اصلا نماز نمی 1/27 درصد از پاسخگویان به ندرت، 1/34 درصد گاهی، 9/16 درصد اکثر اوقات و 9/10 درصد همیشه قرآن می خوانند. ضمنا حدود 11 درصد از پاسخگویان اصلا قرآن نمی خوانند.
1/27 درصد از پاسخگویان به ندرت، 1/34 درصد گاهی، 9/16 درصد اکثر اوقات و 9/10 درصد همیشه قرآن می خوانند. ضمنا حدود 11 درصد از پاسخگویان اصلا قرآن نمی خوانند.
داده های به دست آمده حاکی از آن است که 5/12 درصد از پاسخگویان به ندرت، 2/18 درصد گاهی، 5/30 درصد اغلب و 3/33 درصد همیشه به دعا و نیایش می پردازند.
از نظر 5/12 درصد از پاسخگویان به ندرت، 2/23 درصد گاهی، 25 درصد اکثرا و 3/20 درصد همیشه به انجام فریضه روزه می پردازند. 19 درصد از پاسخگویان نیز اصلا روزه نمی گیرند.
نتایج به دست آمده نشان می دهد که؛ حدود 21 درصد از پاسخگویان به ندرت، حدود 5/21 درصد گاهی، 7/24 درصد اکثر اوقات و 7/16 درصد همیشه در اعیاد مذهبی و عزاداری‌ها شرکت می کنند در حالیکه حدود 16 درصد اصلا در اینگونه مراسم ها شرکت نمی کنند.
اکثر پاسخگویان (4/82 درصد) با این جمله که «به زندگی پس از مرگ و رسیدگی به اعمال نیک و بد انسان در آن ایمان دارم.» موافق یا کاملا موافق بوده اند.