ارزیابی عملکرد و مناطق شهرداری

دانلود پایان نامه

169.284
490.831.580
11/0
5/2899
منطقه 22
113.262
815.861.100
11/0
3/7203
همان طور که مشاهده می شود منطقه 12 با سرانه تماس 0.25 درصد، بیشترین نرخ تماس را نسبت به جمعیت ساکن در مقایسه با مناطق دیگر داراست. پس از منطقه 12، منطقه 6 با سرانه تماس 0.20 درصد رتبه دوم را دارد. این در حالی است بدون منظور نمودن عامل جمعیت بیشترین تعداد تماس در طول سال 89 متعلق به منطقه 4 می باشد.
با مقایسه سرانه تماس و سرانه اعتبار مصوب عمرانی در هر منطقه در می یابیم؛ منطقه 12 با دارا بودن بیشترین سرانه تماس در سال89 ، بعد از منطقه 22 بیشترین سرانه اعتبار مصوب عمرانی(بودجه) را نیز داراست. اگرچه این نسبت در مورد تعدادی از مناطق، نظیر مناطق 1، 12، 13، 14، 15، 16، 17 به خوبی رعایت شده اما در مورد سایر مناطق به نظر می رسد عامل سرانه اعتبار مصوب متناسب با سرانه تماس نیست.
نمودار زیر رابطه بین جمعیت ساکن در هر منطقه، تعداد تماس و میزان اعتبار مصوب عمرانی در آن منطقه را به شکل حبابی به تصویر کشیده است:
شکل4-3: رابطه میان تعداد تماس، جمعیت و اعتبار مصوب عمرانی
همان طور که در شکل مشخص است محور افقی جمعیت منطقه، محور عمودی تعداد کل تماس ها در هر منطقه و اندازه هر حباب میزان اعتبار مصوب عمرانی در آن منطقه می باشد. نتایج قابل تفسیر از این نمودار در فصل بعد آورده شده است.
تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک های داده کاوی
یکی از بهترین روش هایی که می تواند به منظور تحلیل داده های حجیم، با هدف کشف دانش، مورد استفاده قرار بگیرد، داده کاوی است. همان طور که در فصل اول گفته شد؛ داده کاوی با پردازش جامع داده ها و انجام فرایند تصمیم سازی از طریق استخراج دانشِ با ارزش از داده، تصمیم گیری را برای مدیران سازمان تسهیل می نماید. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحلیل ها می توان وقایع و مشکلاتی که ممکن است در آینده گریبان شهر را بگیرد پیش بینی کرد و آماده ی مقابله با این مشکلات شد و در نتیجه در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان گام برداشت.
تکنیک های اصلی تحلیل‌های صورت گرفته در این فصل عبارتند از:
خوشه بندی
پیش بینی
قوانین وابستگی
مدل خطی تعمیم یافته
در اجرای تکنیک های داده کاوی از نرم افزار Clementine12 استفاده شده است. دلیل استفاده از این نرم افزار، توانایی آن در پردازش مجموعه های داده ای بزرگ و متداول بودن آن در میان کاربران است. در بخش آماده سازی داده ها، رسم نمودارها و جداول از نرم افزارهایی نظیر Sql server 2008، Excel 2007 و Spss 16 استفاده شده است.
لازم به ذکر است موضوعات آورده شده در ذیل، جهت تحلیل از طریق تکنیک های داده کاوی، همگی بر اساس نوع و کیفیت داده های در دسترس انتخاب شده است. بدیهی است در صورت دسترسی به دیگر داده های شهری، گستره ی انتخاب موضوع بسیار وسیع تر و متنوع تر خواهد گردید به گونه ای که حضور کارشناسان شهری و متولیان سامانه 137 جهت انتخاب اولویت موضوع ضروری خواهد بود.
شناسایی مناطق همگن از منظر سامانه 137
یکی از پارامترهای موثر در ارزیابی مناطق شهرداری، ارزیابی عملکرد این مناطق از دیدگاه سامانه ی مدیریت شهری 137 می باشد. به این ترتیب که هر منطقه با توجه با شاخص هایی نظیر میزان پیام های دریافتی، سرعت و صحت انجام پیام، شرایط محیطی و جغرافیایی منطقه و … مورد ارزیابی قرار می گیرند.
اگرچه در ارزیابی مناطق به ترتیبی که در بالا بیان شد، تصویری نسبتاً کامل از وضعیت هر منطقه از منظر عملکرد آن در بخش رسیدگی به مشکلات و معضلات شهری به دست می آید، اما همگنی مناطق در میزان آمادگی و آگاهی آنان در اعلام مشکل از طریق سامانه 137 در هیچ یک از تحلیل ها مورد توجه قرار نمی گیرد. در این بخش سعی داریم به شناسایی مناطق همگن از منظر سامانه 137 بپردازیم. دانستن این نکته به مدیران شهری در ترسیم تصویری بزرگ تری از سیمای شهر کمک می کند. مدیران می توانند بر اساس میزان مشابهت و تفاوت مناطق، بسته های سیاستی – نظارتی خاص آنان را طراحی کنند تا به نیاز این مناطق در پاسخگویی به معضلات شهری موثرترین اقدام صورت پذیرد.