ارشد روانشناسی : پایایی زیرمقیاس‎های دل‎مشغولی والدین و والدگری مثبت

۲ـ الف) تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین

با بهره گرفتن از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش نوجوون) بررسی شد. این زیرمقیاس براساس یافته ها به‎ دست‎اومده از تحلیل پایایی با ۸ سؤال وارد تحلیل عامل کشف شد. اولین تحلیل دلیلی نشون داد که یکی از سؤال‎ها (سؤال ۷) دارای بار دلیلی کمتر از ۳/۰ه. کلاین (۱۹۹۷، ص.۵۲) اعلام می‎داره که بار دلیلی ۳/۰ مبیّن اینه که ۹ درصد واریانس به وسیله عامل تبیین می‎شه و این مقدار به اندازه‎ای بزرگه که بار دلیلی خیره کننده باشه، به خاطر همین با حذف سؤال ۷،  زیرمقیاس دوباره با ۷ سؤال تحلیل دلیلی شد که اینجا یافته های تحلیل دوم گزارش می‎شه (جدول۱ـ۳).

جدول ۱ـ۳٫ تحلیلی عامل کشف زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش نوجوون)

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانستبیین شده
۷۲۶/۰۵۰۶/۵۳۲۲۱۰۰۱۰>P۳۵۶/۲۶۵۲/۳۳
سؤالات۴۵۶۸۹۱۰۱۱
بارای دلیلی۶۱۲/۰۶۰۵/۰۵۸۸/۰۴۵۲/۰۶۶۲/۰۵۱۴/۰۶۰۱/۰

 

جدول ۱ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۲۱ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه  بالاتر از ۷/۰ رو واسه این زیرمقیاس نشون دادن. اینجوری، براساس این سه شاخص امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی، یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۲ رو نشون داد و براساس یافته های جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۶۵۲/۳۳ درصد از واریانس دل‎مشغولی والدین رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤال‎ها رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۱ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۸ و بالاترین به سؤال ۹ اختصاص داره.

در ادامه با بهره‎گیری از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش والد) هم بررسی شد. این زیرمقیاس براساس یافته ها به‎ دست اومده از تحلیل پایایی با ۲۱ سؤال وارد تحلیل عامل کشف شد. اولین تحلیل دلیلی نشون داد که ۶ سؤال (سؤالات ۱،۲،۳،۴،۱۵،۱۷) دارای بار دلیلی کمتر از ۳/۰ هستن. به خاطر همین زیرمقیاس دوبارهً با ۱۵ سؤال، تحلیل دلیلی شد. یافته های تحلیل دلیلی دوباره نشون داد که سؤال ۱۹ دارای بار دلیلی کمتر از ۳/۰ه. اینجوری، با حذف سؤال ۱۹ تحلیل عامل پایانی با ۱۴عامل انجام شد که اینجا یافته های این تحلیل گزارش می‎شه (جدول۲ـ۳).

 

جدول ۲ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف زیر اندازه دل‎مشغولی والدین (گزارش والد)

 

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانس تبیین شده
۸۲۳/۰۷۸۸/۱۹۱۰۰۱۰>P۸۶۹/۳۶۳۴/۲۷
سؤالات۵۶۷۸۹۱۰۱۱
بارای دلیلی۳۹۷/۰۳۲۲/۰۶۲۴/۰۵۶۳/۰۳۳۸/۰۶۲۷/۰۴۰۱/۰
سؤالات۱۲۱۳۱۴۱۶۱۸۲۰۲۱
بارهای دلیلی۴۳۷/۰۴۶۳/۰۵۵۳/۰۳۸۱/۰۵۶۱/۰۴۷۶/۰۳۱۵/۰

 

جدول ۲ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۹۱ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه  بالاتر از ۷/۰ رو واسه این زیرمقیاس نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۳ رو نشون داد و براساس یافته های جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۶۳۴/۲۷ درصد از واریانس دل‎مشغولی والدین رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤال‎ها رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۲ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۲۱ و بالاترین به سؤال ۱۰ اختصاص داره.

۳ـ الف) تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس والدگری مثبت

با بهره گرفتن از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش نوجوون) بررسی شد. این زیرمقیاس براساس یافته ها به‎ دست اومده از تحلیل پایایی با ۱۰ سؤال وارد تحلیل عامل کشف شد. اولین تحلیل دلیلی نشون داد که سه سؤال (سؤال‎های ۱۲، ۲۰ و ۲۱) دارای بار دلیلی کمتر از ۳/۰ه. به خاطر همین زیرمقیاس دوبارهً با ۷ سؤال تحلیل دلیلی شد که اینجا یافته های تحلیل دوم گزارش می‎شه (جدول۳ـ۳).

 

جدول ۳ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش نوجوون)

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانس تبیین شده
۸۰۵/۰۸۸۸/۷۳۵۲۱۰۰۱۰>P۷۲۴/۲۹۱۰/۳۸
سؤالات۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹
بارای دلیلی۴۹۹/۰۵۳۱/۰۶۳۵/۰۶۵۴/۰۴۸۶/۰۵۸۴/۰۳۲۸/۰

 

جدول ۳ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۲۱ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۷/۰ رو واسه این زیرمقیاس نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی، یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۲ رو نشون داد و براساس یافته های جدول  واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۹۱/۳۸ درصد از واریانس والدگری مثبت رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤال‎ها رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۳ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۱۹ و بالاترین به سؤال ۱۶ اختصاص داره.

در ادامه، با بهره‎گیری از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش والد) هم بررسی شد. این زیرمقیاس براساس یافته ها به‎ دست اومده از تحلیل پایایی با ۹ سؤال وارد تحلیل عامل کشف شد. اولین تحلیل دلیلی نشون داد که دو سؤال (سؤال‎های ۲۹ و ۳۰) دارای بار دلیلی کمتر از ۳/۰ هستن. به خاطر همین زیرمقیاس دوبارهً با ۷ سؤال، تحلیل دلیلی شد. یافته های این تحلیل دلیلی در جدول ۴ـ۳ گزارش شده.

 

جدول ۴ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش والد)

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانستبیین شده
۷۴۳/۰۰۷۴/۵۷۶۲۱۰۰۱۰>P۴۴۴/۲۹۱۶/۳۴
سؤالات۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
بارای دلیلی۵۶۳/۰۵۵۹/۰۵۲۳/۰۴۷۵/۰۴۶۶/۰۴۶۹/۰۳۶۵/۰

 

جدول ۴ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۲۱ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه  بالاتر از ۷/۰ رو واسه این زیرمقیاس نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۲ رو نشون داد و براساس یافته های جدول  واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۹۲/۳۴ درصد از واریانس والدگری مثبت رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤالات رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۴ـ۳ نشون می‎دهد که کمترین بار دلیلی به سؤال ۲۸ و بالاترین به سؤال ۲۳ اختصاص داره.

 

ب) اندازه رابطه والد ـ نوجوون

واسه امتحان رابطه بین والد و نوجوون از اندازه”رابطه والد ـ نوجوون”بارنز و السون (۱۹۸۵) استفاده کرده شد. این اندازه رابطه بی‎پرده بین والد و نوجوون و رابطه مشکل‎دار بین این دو رو می‎سنجد.

اندازه رابطه والد ـ نوجوون (گزارش نوجوون: ۴۰ سؤال؛ گزارش والد: ۲۰ سؤال)کیفیّت و محتوای رابطه بین والد و نوجوون رو می‎سنجد. فرم نوجوون ۴۰ سؤال داره که نوجوانان در مورد کیفیت و محتوای ارتباطی که با مادرشون (۲۰ سؤال) و پدرشون (۲۰ سؤال) درک می‎کنن، گزارش میدن (مثلا، مادرم همیشه با صبر و دلسوزی به من گوش می‎دهد). در تحقیق حاضر سؤال‎های مربوط به والد گزارش‎دهنده، مورد تحلیل قرار گرفتن.

در فرم ۲۰ سؤالی والد، والد نوجوون در مورد کیفیت و محتوای رابطه با فرزندش، گزارش می‎دهد (مثلا، من همیشه با صبر و دلسوزی به فرزندم گوش می‎دهم). جواب‎ها بر مبنای اندازه لیکرت پنج درجه‎ای (از به طور کاملً مخالفم، ۱ تا به طور کاملً موافقم، ۵) درجه‎بندی شده. سؤال‎های مربوط به رابطه مشکل‎دار به‎طور برعکس نمره‎گذاری می‎شن.

بارنز و السون (۱۹۸۵) واسه فرم نوجوون ۸۶/۰= α و واسه فرم والد ۷۸/ = α رو گزارش میدن. این اندازه در چندین تحقیق مورد استفاده قرارگرفته‎ است. مثلا، شوارتز و بقیه (۲۰۰۵) در تحقیق خود واسه گزارش والد به ۸۴/۰= α و واسه گزارش نوجوون به ۸۷/۰= α دست یافته‎ان. باربر (۲۰۰۵) دلایلی مربوط به اعتبارهای پیش‎بین و سازه و پایایی این اندازه رو گزارش داده.

در ادامه، به یافته ها به دست اومده در مورد پایایی و اعتبار سازه این اندازه در اجرای پایانی می پردازیم.

 

۱ـ ب) پایایی اندازه

    پایایی اندازه رابطه والد ـ نوجوون با بهره‎گیری از راه آلفای کرونباخ محاسبه شد. پایایی اندازه رابطه والد ـ نوجوون (گزارش نوجوون) ۸۱/۰ و واسه گزارش والدین ۷۵/۰ به‎ دست اومد.

۲ـ ب) تحلیل دلیلی کشف

با بهره گرفتن از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی اندازه رابطه والد ـ نوجوون (گزارش نوجوون) بررسی شد. این زیرمقیاس براساس یافته ها به‎ دست اومده از تحلیل پایایی با ۲۰ سؤال وارد تحلیل عامل کشف شد. اولین تحلیل دلیلی نشون داد که چهار سؤال (سؤال‎های ۹، ۲۳، ۲۹ و ۳۹ )  دارای بار دلیلی کمتر از ۳/۰ه. به خاطر همین اندازه دوبارهً با ۱۶ سؤال تحلیل دلیلی شد که اینجا یافته های تحلیل دوم گزارش می‎شه (جدول۵ـ۳).

 

 

 

جدول ۵ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف اندازه رابطه والدـ نوجوون (گزارش نوجوون)

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانس تبیین شده
۹۱۸/۰۹۹۴/۲۱۲۰۰۰۱۰>P۷۳۸/۵۸۶/۳۵
سؤالات۱۳۵۷۱۱۱۳۱۵
بارای دلیلی۶۰۳/۰۳۱۱/۰۶۱۵/۰۳۹۵/۰۴۱۸/۰۷۵۱/۰۶۹۶/۰
سؤالات۱۷۱۹۲۱۲۵۲۷۳۱۳۳
بارای دلیلی۵۱۲/۰۴۴۶/۰۵۰۶/۰۷۱۰/۰۶۵۶/۰۶۰۵/۰۵۲۸/۰
سؤالات۳۵۳۷     
بارای دلیلی۵۳۲/۰۵۵۵/۰

 

جدول ۵ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۱۲۰ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۸/۰را واسه این اندازه نشون دادن. اینجوری، براساس این سه شاخص امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی، یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۵ رو نشون داد و براساس یافته های جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل۸۶/۳۵ درصد از واریانس رابطه والد ـ نوجوون رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤالات رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۵ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۳ و بالاترین به سؤال ۱۳ اختصاص داره.

در ادامه با بهره‎گیری از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی اندازه رابطه والد ـ نوجوون (گزارش والد) هم بررسی شد. این اندازه براساس یافته ها به‎ دست اومده از تحلیل پایایی با ۲۰ سؤال وارد تحلیل عامل کشف شد. اولین تحلیل دلیلی نشون داد که ۴ سؤال (سؤال‎های۲، ۵،۱۰ و۱۲) دارای بار دلیلی کمتر از ۳/۰ هستن. به خاطر همین اندازه دوبارهً با ۱۶ سؤال، تحلیل دلیلی شد. یافته های این تحلیل در جدول ۶ـ۳ گزارش شده.

جدول ۶ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۹۱ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۷/۰را واسه این اندازه نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۴ رو نشون داد و براساس یافته های جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که

 

 

جدول۶ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف اندازه رابطه والد ـ نوجوون (گزارش والد)

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانستبیین شده
۸۵۵/۰۴۷۶/۲۱۲۰۰۰۱۰>P۷۰۵/۴۴۰۸/۲۹
سؤالات۱۳۴۶۷۸۹
بارای دلیلی۴۵۶/۰۵۳۶/۰۳۲۱/۰۳۵۳/۰۶۴۵/۰۷۰۱/۰۵۷۵/۰
سؤالات۱۱۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸
بارهای دلیلی۳۲۸/۰۵۵۸/۰۴۶۰/۰۴۵۹/۰۶۴۵/۰۶۲۵/۰۳۰۵/۰
سؤالات۱۹۲۰     
بارهای دلیلی۳۳۹/۰۴۴۵/۰

 

این عامل ۴۰۸/۲۹ درصد از واریانس رابطه والد ـ نوجوون رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤال‎ها رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۶ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۱۸ و بالاترین به سؤال ۸ اختصاص داره.

 

پ ) اندازه روابط خانوادگی

پشتیبانی خونواده با بهره گرفتن از اندازه”روابط خانوادگی” تولان و بقیه (۱۹۹۷) اندازه‎گیری شدن.

این زیرمقیاس، پشتیبانی در محیط خانوادگی رو می‎سنجد. زیرمقیاس پشتیبانی (گزارش نوجوون: ۶ سؤال،  گزارش والد: ۶ سؤال) اندازه احساس شخص رو در مورد این که اعضای خونواده چقدر اون رو تشویق می‎کنن و با اون راحت هستن، می‎سنجد (“خونواده‎ام ازم خیلی زیاد توقع دارن”). جواب‎ها بر مبنای اندازه لیکرت چهار درجه‎ای (از به طور کاملً مخالفم، ۱ تا به طور کاملً موافقم، ۴) درجه‎بندی شده. سؤال‎های مربوط به زیرمقیاس پشتیبانی، به‎طور برعکس نمره‎گذاری می‎شن.

تولان و بقیه (۱۹۹۷) واسه فرم نوجوون زیرمقیاس پشتیبانی ۶۰/۰= α و واسه فرم والد اون ۶۴/۰= α رو گزارش میدن. این اندازه در چندین تحقیق مورد استفاده قرار گرفته و گزارش‎ها نشون دهنده پایایی مناسب ابزاره. مثلا، شوارتز و بقیه (۲۰۰۶) در تحقیق خود واسه گزارش والد ۷۴/۰= α و واسه گزارش نوجوون ۸۰/۰ = α رو گزارش کرده‎ان.

در ادامه، به یافته ها به‎ دست اومده در مورد پایایی و اعتبار سازه این زیرمقیاس در اجرای پایانی می پردازیم.

 

۱ـ پ) پایایی زیرمقیاس پشتیبانی خونواده

پایایی زیرمقیاس پشتیبانی خونواده با بهره‎گیری از راه آلفای کرونباخ (حذف سؤال به شرط افزایش پایایی) محاسبه شد. پایایی زیرمقیاس پشتیبانی خونواده (گزارش نوجوون) با حذف سؤالات ۱، ۴ و ۱۱، ۵۲/۰ و واسه گزارش والدین  با حذف همین سؤالات ۶۳/۰ به‎ دست اومد.

 

۲ـ پ) تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس پشتیبانی خونواده

با بهره گرفتن از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی زیرمقیاس پشتیبانی خونواده (گزارش نوجوون) بررسی شد. این زیرمقیاس براساس یافته ها به‎ دست اومده از تحلیل پایایی با ۳ سؤال وارد تحلیل عامل کشف شد. یافته های این تحلیل در جدول ۷ـ۳ گزارش شده.

 

جدول۷ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس پشتیبانی خونواده (گزارش نوجوون)

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانستبیین شده
۵۸۱/۰۵۰۵/۱۲۵۳۰۰۱/ ۰>P۵۲۶/۱۸۵۷/۵۰
سؤالات۵۷۱۰    
بارای دلیلی۷۲۴/۰۳۵۶/۰۴۸۱/۰

 

جدول ۷ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۳ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۵/۰ رو واسه این زیرمقیاس نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی، یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۱ رو نشون داد و براساس یافته های جدول  واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۸۵۷/۵۰ درصد از واریانس پشتیبانی خونواده رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤال‎ها رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۷ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۷ و بالاترین به سؤال ۵ اختصاص داره.

در ادامه، با بهره‎گیری از راه تحلیل دلیلی اصلی، ساختار دلیلی زیرمقیاس پشتیبانی خونواده (گزارش والد) هم بررسی شد. این زیرمقیاس براساس یافته ها به‎ دست اومده از تحلیل پایایی با ۳ سؤال وارد تحلیل دلیلی کشف شد. یافته های این تحلیل در جدول ۸ـ۳ گزارش شده.

 

 

جدول ۸ـ۳٫ تحلیل دلیلی کشف زیرمقیاس پشتیبانی خونواده (گزارش والد)

کفایت نمونه گیری کایزر، میر، اولکین ( KMO )آزمون کرویت بارتلتدرجه آزادیمعناداریارزش خاصدرصد واریانس تبیین شده
۶۴۰/۰۶۲۲/۲۱۴۳۰۰۱۰>P۷۲۰/۱۳۳۳/۵۷
سؤالات۵۷۱۰    
بارای دلیلی۶۰۳/۰۵۲۰/۰۶۸۱/۰

 

جدول ۸ـ۳ نشون می‎دهد که مقدار شاخص نمونه‎ورداری و اندازه کرویت باتلر با درجه آزادی ۳ معنادارند. مقادیر قطر ماتریس اتحاد‎های ضد تصویری سؤال‎ها اندازه بالاتر از ۶/۰ رو واسه این زیرمقیاس نشون دادن. اینجوری براساس این سه شاخص، امکان تحلیل دلیلی جفت و جور شد. جدول ارزش خاص در تحلیل دلیلی یه عامل با بار ارزشی بالاتر از ۱ رو نشون داد و براساس یافته های جدول واریانس استخراجی، مشخص شد که این عامل ۳۳۳/۵۷ درصد از واریانس پشتیبانی خونواده رو تبیین با معنی می‎کنه. با در نظر گرفتن شناسایی یه عامل، تحلیل دلیلی، سؤال‎ها رو بدون چرخش تحت یه عامل معرفی کرد. همون‎طور که یافته های جدول ۸ـ۳ نشون می‎دهد، کمترین بار دلیلی به سؤال ۷ و بالاترین به سؤال ۱۰ اختصاص داره.

در تحقیق الان با ترکیب کلی گویه‎های هر پرسشنامه، چهار متغیر دل‎مشغولی والدین (گزارش نوجوون)، والدگری مثبت (گزارش نوجوون)، رابطه والد ـ نوجوون (گزارش نوجوون) و پشتیبانی خونواده (گزارش نوجوون) به عنوان نشانگرهای عمل‎وری خانوادگی (گزارش نوجوون) و چهار متغیر دل‎مشغولی والدین (گزارش والد)، والدگری مثبت (گزارش والد)، رابطه والد ـ نوجوون (گزارش والد) و پشتیبانی خونواده (گزارش والد) به عنوان نشانگرهای عمل‎وری خانوادگی (گزارش والد) وارد الگو شدن.