از دیدگاه سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

برای انجام هر تحقیقی، پیشینه‌ی آن از اهمیت خاصی برخوردار است به این دلیل که محقق با مقایسه‌ نتایج حاصل از تحقیق خود با پژوهش‌های مشابه قادر است با اطمینان بیشتری به شرح و توصیف روابط میان متغیرهای تحقیق بپردازد. همچنین با تکرار نتایج مشابه در تحقیقات مختلف به احتمال زیاد می‌توان مدل یا الگویی ارائه داد که بتواند روابط میان متغیرها را به وضوح نشان دهد. در هر پژوهشی لازم است نتایج تحقیقات مختلف در داخل و خارج از محیط اقتصادی حاکم بر پژوهشگر مورد بررسی قرار گیرد.
در مقالهای ارتباط میان عملکرد شرکت و IOS ، تأثیر حاکمیت شرکتی داخلی نیز سنجیده
میشود. ارتباط منفی بین IOS و عملکرد شرکت را با توجه به تحقیقات گذشته متصور بودیم. فرضیه ما این بود که معیارهای حاکمیت شرکتی این ارتباط منفی را کم اثر میکند. در 105 شرکت آفریقای جنوبی: نتایج حاکی از آن بود نسبت زیادی از مدیران غیر اجرائی (Non-Excutive) در کمیته حسابرسی رابطه میان IOS و عملکرد شرکت را تعدیل (معتدل) میکنند. بنابراین نسبت زیادی از این مدیران این رابطه را تقویت میکنند. Cg بعنوان یک پدیده نو ظهور بک معیار کلیدی جهت ارزیابی عملکرد شرکت است. یافتهها و تجارب سالیان زیاد در ایجاد و توسعه اقتصاد و دلایل تئوریک درباره ارتباط Principal با Agent باعث شده بحثها و نظریات متعددی در این حوزه شکل بگیرند.
بازنگری و تجدیدنظر در ساختار بازارهای بین الملل و رویدادهای پیرامون شرکتها پس از
رسواییهای اخیر شرکتهایی از قبیل Norn ، Worll Com ، Nortel ، OneTel و HIHInsurance بسیار برجسته و پر رنگ شده است. بعنوان سیستم نظاممند (قانونمند، سیستمی از قانون) قوانین و عوامل مرتبط با کنترل عملیات واحد تجاری تعریف میشود (1998 ، Gillan & Starks).
Richardson (2007) را به عنوان مجموعه مکانیزمی جهت نفوذ و دخالت تصمیمگیریهای مدیران زمانی که مالکین . کنترل از هم متفاوتند، تعریف میکند.
محققان معمولاً Cg را به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم بندی میکنند. ما بر روی cg Internal تمرکز میکنیم. از آنجائیکه منافع principal و Agent باهم یکسان نیستند (نامنطبق). ثروت سهامداران در معرض ریسک قرار میگیرد، این مسئله لزوم استفاده از Cg داخلی تأکید میکند.
Cg داخلی به اطمینان از این که مدیران بهترین و بیشترین تلاش خود را جهت حداکثر کردن منافع سهامداران بهمراه دستیابی به اهداف شرکت را بکار خواهند گرفت، کمک میکند.
3 ویژگی Cg داخلی:
نسبت مدیران غیر اجرایی (غیر موظف) در هیئت مدیره
نسبت مدیران غیر موظف در کمیته حسابرسی
درصد مدیران غیر اجرایی (غیر موظف) بعنوان رئیس هیئت مدیره Board Chairman
در ادبیات تئوری نمایندگی، اقلام متعددی سبب افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میگردد مدیران اطلاعات محرمانهای در خصوص ارزش سرمایهگذاریهای بالقوه هستند و Aligenment کردن اقدامات آنها با منافع سهامداران براحتی قابل لمس نیست.
ریسک تصمیمات غیر بهینه (Sub – Optimal) از دیدگاه سهامداران در نتیجه افزایش IOS، افزایش مییابد.
متغیرهای Cg نفوذ و تأثیر مستقیم بر روی عملکرد شرکت ندارد.
ارتباط میان Cg و عملکرد شرکت بر اساس IOS اثبات میشود. بهنظر میرسد در سطح بالایی از Cg، بشدت از رابطه منفی IO بر روی عملکرد شرکت کاسته میشود.
بنابراین منافع سهامداران و رفتار مدیریت میتواند بهطور مرتب و دقیق نظارت شود. هدف سهامداران ماکزیمم شدن ارزش بازار Equity است.
مدیران نیز میتوانند منافعی را برای خود قائل باشند (1983 ، Fama & Jensen).
Cg مستلزم ایجاد نظام نظارت و مبتنی بر تشویق (انگیزش) برای توقف و کاهش توانایی مدیران جهت جلوگیری از صرف هزینههای گزاف از جیب سهامداران است. این نظام بسیار پر هزینه است.
این مسئله که p ، A را کاملاً تحت نظر بگیرد همان طور که A به P اطمینان کامل از عدم تضاد منافع بسیار پر خرج است. هزینههای نظارت میتواند بسیار زیاد باشند علیالخصوص زمانی که مدیران اطلاعات بسیار مهم و کلیدی را بیش از سهامداران در دست داشته باشند. در تحقیقی توسط (1997) Rodril، محققان زیادی عملکرد شرکتهای آسیایی را در 4 دهه اخیر آزمودهاند اما ساختار مالکیت و اختلاف میان حاکمیت و کنترل همچنان ناشناخته است. در همه این مطالعات تمرکز بر روی عملکرد است و هیچ تلاشی جهت تسلط حاکمان به مالکان و تعیین سطح کنترل نشده است بجز (1981) Lim که ساختار 100 شرکت را در مالزی جزء کرد.
چند مطالعه موردی (Case Study) ساختار مالکیت و کنترل را چند گروه تجاری بزرگ آسیای شرقی توصیف کردهاند. (1998) Taylor برای گروه Likashing در هنگ کنگ، (1993) Sato برای گروه Salim در اندونزی (1993) Okumura برای گروه میتسوبیشی در ژاپن ـ (1993) Taniura برای گروه Lucky Gold star در گروه و … . این مطالعات موردی خط مشی را به ما میدهد تا ساختار مالکیت و کنترل را ارزیابی کنیم.
یافتهها حاکی از آن است که نفوذ برخی گروههای تجاری سبب ایجاد برخی حقوق دولتی در مقابل آنها میشود. مثل حق صادرات و ادارات انحصاری حمایت در مقابل رقیب خارجی برای چند سال. قدرت انحصاری در برخی نواحی بازار ـ قراردادهای بلندمدت دولتی.