استاندارد و دینامیکی

دانلود پایان نامه

قرص استاندارد شاکورا و سانیو که در آن گاز تک اتمی ایده آل با فشار تابشی غالب بررسی می شود و خصوصیات آن عبارتند از: ، ، و .
در این حالت هم با ساختاری مشابه با قسمت قبل مواجه هستیم و تنها تفاوت کوچکتر شدن مجموع نواحی جریان ورودی و خروجی می باشد.
شکل (3-9). نمایی از سرعت شعاعی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب
شکل (3-9). نمایی از سرعت شعاعی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب
شکل (3-10). نمایی از سرعت زاویه ای در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب
شکل (3-10). نمایی از سرعت زاویه ای در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب
شکل (3-12). نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب
شکل (3-12). نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب
شکل(3-11). نمایی از سرعت سمتی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب
شکل(3-11). نمایی از سرعت سمتی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب
شکل (3-13). نمایی از چگالی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب
شکل (3-13). نمایی از چگالی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب
3-7 اثرات میدان مغناطیسی چنبرهای خارجی بر قرص برافزایشی استاندارد
میدان مغناطیسی چه از لحاظ ایجاد ناپایداری و چه از لحاظ انتقال تکانه زاویه ای، نقش بسزایی در تعیین ساختـار قرص های برافزایشـی دارد. البته از آنجاییـکه میدان مغناطیسـی بر ذرات باردار اثر می گذارد، بنابراین در محیط های با درصد یونیدگی بالا کارایی داشته و چنانچه یونیدگی پایین باشد نقش چندانی در انتقال تکانه زاویه ای نخواهد داشت [83،114،120].
بالبـاس و هاولـی در سـال 1991 میلادی به بررسـی قرص هـای هیدرودینامیکـی و مغناطوهیدرودینامیکی پرداختند و دریافتند که یک ناپایداری خطی به واسطه یک میدان مغناطیسی ضعیف می تواند باعث از بین رفتن ناپایداری شود و محیطی برای تقویت تلاطم به وجود آورد [62،67، 69، 115، 121].
میدان مغناطیسی به شیوه های گوناگونی می تواند منجر به انتقال تکانه زاویه ای شود. . حتی اگر میدان مغناطیسی نتواند به درون قرص نفوذ کند، می تواند با تشکیل حلقه های تاجی شکل به طور موثری منجر به انتقال تکانه زاویه ای شود [122، 123]. همچنین مطالعاتی در رابطه با فرایند جفت شدگی مغناطیسی به عنوان روشی موثر در انتقال انرژی و تکانه زاویه ای از یک سیاهچاله چرخنده به قرص برافزایشی احاطه کننده اش صورت پذیرفته است [ 124، 125، 126، 127]؛ البته از این فرایند می توان به عنوان یکی از متغیرهای فرایند بلندفورد-زناچک یاد کرد [128، 129].
فوکو و همکارانش هم در سال 2006 میلادی یک میدان مغناطیسـی چنبره ای را بر روی قرص های برافزایشی اثر داده و با استفاده از روش خودمشابهی توانستند سرعت های شعاعی و سمتی را بدست آورند [130].
3-8- حل معادلات در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای خارجی و بدون رسانندگی
معـادلات را به گونـه ای می نویسیم که در آن ها ضرایب انتقال مانند وشکسانی، اسکالر و ثابت فرض می شوند.
معادله پیوستگی بدون تغییر می ماند.
(3-60)
معادله حرکت برای ذرهای به بار q، تحت اثر نیروهای کولنی و لورنتزی به صورت زیر نوشته میشود:
(3-61)
که در آن و نماینده جرم و سرعت ذره است. در غیاب میدان الکتریکی این معادله به صورت زیر خلاصه میشود.