استاندارد و مقایسه

دانلود پایان نامه

فصل اول: مقدمهای بر فرآیند برافزایش
شکل (1-1). نمایی از برافزایش کروی…………………………………………………………………………………………………………………………………………3
شکل (1-2). نمایی جانبی از یک قرص برافزایشی………………………………………………………………………………………………………………………6
شکل (1-3). نمایی از سیر تحولی یک سیستم پیش ستاره ای…………………………………………………………………………………………………..7
شکل (1-4). نمایی از قرص سیستم دوتایی…………………………………………………………………………………………………………………………………9
شکل (1-5): پتانسیل روچ یک ستاره دوتایی معمولی با……………………………………………………………………………………………………………10
شکل (1-6). نمایی از قرص برافزایشی اطراف یک مرکز فعال کهکشانی…………………………………………………………………………………..12
شکل (1-7). نمایی از نیروهای وارد بر ذره در حالت تابندگی ادینگتون……………………………………………………………………………………17
شکل (1-8). نمایی از چگونگی انتقال تکانه زاویه ای بین دو لایه وشکسان……………………………………………………………………………..27
شکل (1-9). نمایی از چگونگی رشد یک اختلال……………………………………………………………………………………………………………………….28
شکل(1-10): نمایی از به دام افتادن الکترون در قرصهای slim………………………………………………………………………………………………39
فصل سوم: بررسی اثرات میدان مغناطیسی خارجی بر ساختار قرص های برافزایشی استاندارد
شکل(3-1) : مقایسه امواج ماگنتوسونیک، سرعت صوت و سرعت آلفن……………………………………………………………………………………61
شکل( 3-2): خطوط میدان مغناطیسی در اثر دوران مواد………………………………………………………………………………………………………….62
شکل (3-3). نمایی جانبی از نواحی مختلف در قرص برافزایشی……………………………………………………………………………………………….71 شکل (3-4). نمایی از سرعت شعاعی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب……………………………………………………………………………..72
شکل (3-5). نمایی از سرعت زاویه ای در قرص استاندارد با فشار گاز غالب…………………………………………………………………………….72
شکل (3-6). نمایی از سرعت سمتی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب………………………………………………………………………………..72
شکل (3-7). نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار گاز غالب………………………………………………………………………………………………72
شکل (3-8). نمایی از چگالی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب……………………………………………………………………………………………73
شکل (3-9). نمایی از سرعت شعاعی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب………………………………………………………………………….73
شکل (3-10). نمایی از سرعت زاویه ای در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب…………………………………………………………………….73
شکل(3-11). نمایی از سرعت سمتی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب………………………………………………………………………….74
شکل (3-12). نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب……………………………………………………………………………………….74
شکل (3-13). نمایی از چگالی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب…………………………………………………………………………………….75