استاندارد و پایداری

دانلود پایان نامه

شکل(3-17): نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل(3-17): نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل(3-16): نمایی از مؤلفه سمتی سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل(3-16): نمایی از مؤلفه سمتی سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل(3-18): نمایی از چگالی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل(3-18): نمایی از چگالی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
همانطور که درشکل(3-14) مشاهده میشود مؤلفه شعاعی سرعت با حرکت به سمت محور عمودی قرص و در نزدیکی جتها افزایش مییابد که این به معنی فروریزش بیشتر مواد به داخل قرص میباشد، همچنین شکل(3-16) نشان میدهد که با کاهش زاویه و حرکت به سمت منطقه جتها مؤلفه سمتی سرعت افزایش مییابد، اینطور میتوان گفت که مؤلفه سمتی میدان مغناطیسی مواد را در همان راستا همراه خود خواهد برد که این باعث تشکیل جتها میشود. در مورد قرصهای استاندارد بدون حضور میدان مغناطیسی با کاهش زاویه شاهد کاهش گرادیان فشار هستیم اما در اینجا میبینیم که در نواحی که میدان مغناطیسی وجود دارد به دلیل ایجاد گرادیان میدان مغناطیسی فشار مغناطیسی ایجاد میشود که باعث افزایش گرادیان فشار میشود،که این خود باعث ایجاد و افزایش ناپایداری در قرص برافزایشی میشود .
حالت دوم:
قرص استاندارد شاکورا و سانیو که در آن گاز تک اتمی ایده آل با فشار تابشی غالب بررسی می شود و خصوصیات آن عبارتند از: ، ، و .
در این حالت هم شاهد رفتاری مشابه با قسمت قبل هستیم، به طوریکه اندازه سرعت های شعاعی و سمتی و همچنین فشار و چگالی در حضور میدان مغناطیسی افزایش می یابد .
شکل (3-20): نمایی از مؤلفه زاویهای سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل (3-20): نمایی از مؤلفه زاویهای سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل (3-19): نمایی از مؤلفه شعاعی سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل (3-19): نمایی از مؤلفه شعاعی سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل (3-22): نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل (3-22): نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل (3-21): نمایی از مؤلفه سمتی سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل (3-21): نمایی از مؤلفه سمتی سرعت در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل (3-23): نمایی از چگالی در قرص استاندارد با فشارتابشی غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
شکل (3-23): نمایی از چگالی در قرص استاندارد با فشارتابشی غالب در حضور میدان مغناطیسی چنبرهای
فصل چهارم
بررسی معادلات حاکم بر قرص برافزایشی در حضور میدانهای مغناطیسی و الکتریکی داخلی
فصل چهارم
بررسی معادلات حاکم بر قرص برافزایشی در حضور میدانهای مغناطیسی و الکتریکی داخلی