استاندارد و پایداری

دانلود پایان نامه

شکل(4-1): نمایی از مؤلفه شعاعی سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-4): نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-4): نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-3): نمایی از مؤلفه سمتی سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-3): نمایی از مؤلفه سمتی سرعت در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-5): نمایی از چگالی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-5): نمایی از چگالی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-6): نمایی از میدان مغناطیسی شعاعی داخلی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-6): نمایی از میدان مغناطیسی شعاعی داخلی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-7): نمایی از میدان مغناطیسی زاویهای داخلی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-7): نمایی از میدان مغناطیسی زاویهای داخلی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-8): نمایی از میدان مغناطیسی سمتی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-8): نمایی از میدان مغناطیسی سمتی در قرص استاندارد با فشار گاز غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
همانطور که در شکل (4-1)و(4-2) مشاهده میشود با کاهش زاویه یعنی حرکت از استوای قرص به سمت ناحیه جتها سرعت فرو ریزش در ناحیه outflowکاهش مییابد که این نشانگر وجود باد در این ناحیه و خروج مواد از قرص میباشد، اما با ورود به ناحیه infow سرعت فروریزش افزایش مییابد. با توجه به شکل (4-3) سرعت سمتی ذرات کاهش مییابد که این نشاندهنده این مطلب است که وجود میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی در داخل قرص باعث ایجاد ناپایداری در سرعت چرخشی ذرات در زوایای بالایی سطح قرص میشود. با توجه به شکلهای (4-4)و (4-5) مشاهده میکنیم که فشار و چگالی در ناحیه outflow افزایش یافته و سپس با حرکت به سمت ناحیه inflow کاهش مییابند. در شکل (4-6) مشاهده میکنیم میدان مغناطیسی شعاعی در داخل قرص با حرکت از ناحیه استوا به سمت محور کاهش مییابد ،در شکل (4-7) میدان مغناطیسی زاویهای داخلی در ناحیه outflow کاهش یافته و با حرکت به سمت محور قرص افزایش مییابد. با توجه شکل (4-8) مشاهده میکنیم میدان مغناطیسی سمتی در داخل قرص با حرکت از صفحه استوایی قرص به سمت محور آن افزایش مییابد که این میتواند یکی از دلایل ایجاد جتها در قرص باشد.
حالت دوم :
شکل(4-12): نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-12): نمایی از فشار در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-11): نمایی از سرعت سمتی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-11): نمایی از سرعت سمتی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-10): نمایی از سرعت زاویهای در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-10): نمایی از سرعت زاویهای در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-9): نمایی از سرعت شعاعی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
شکل(4-9): نمایی از سرعت شعاعی در قرص استاندارد با فشار تابشی غالب در حضور میدان الکتریکی داخلی
قرص استاندارد شاکورا و سانیو در حضور میدان مغناطیسی که در آن گاز تک اتمی ایده آل با فشار تابشی غالب بررسی می شود و خصوصیات آن عبارتند از: ، ، و .