استانداردهای حسابداری و اقلام تعهدی اختیاری

دانلود پایان نامه

TEDPIX: بازده قیمت و سود نقدی سهام در دوره t
تفاوت بین بازده واقعی شرکت و بازده بازار نشان دهندهی بازدههای غیرعادی است و با جمع کردن آن طی یک دوره زمانی مشخص بازده غیرعادی انباشته بدست میآید.
2-4-4-4-1) تعیین هموارسازی از مدل ایکل
شرکتی هموارسازی میکند که در سه سطح سود ناخالص ـ سود عملیاتی ـ سود خالص دارد.
تغییرات یک دوره سود
تغییرات یک دوره فروش
CV : انحراف همبستگی
چنانچه شرکتی در هر یک از سطوح سود هموارسازی انجام داده باشد بعنوان شرکت هموارساز معرفی میشود.
ارزش بازار کل سهام شرکت:
تعداد سهام
قیمت بازار
میانگین ارزش بازار کل شرکت های بورس
2-4-5) بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود
بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میگردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. برای اندازهگیری کیفیت افشا از دو معیار بموقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکتها با مدل تعدیل شده جونز.
امتیازهای کیفیت افشای شرکتهای پذیرفته شده بورس درباره میزان آگاهی بخش افشای شرکتی در دورههای 3 ماهه سالهای 82 به بعد منعکس میشود.
تأخیر در ارسال اطلاعات به بورس در مقایسه با مهلتهای زمانی مقرر و تفاوت در سودهای محقق شده نسبت به پیشبینیها برای محاسبه بهموقع بودن و قابلیت اتکای افشاء استفاده گردیده است.
برای محاسبه رتبه کل افشای شرکتی معیارهای بموقع بودن و قابلیت اتکاء با وزنهای دو سوم و یک سوم مورد استفاده قرار گرفتهاند.
2-4-6) وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء به صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیح اتخاذ کنند. پس نیاز صرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری میباشد که منافع تمام استفادهکنندگان بصورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر همانطور که از تعریف مدیریت سود بر میآید مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عدهای خاص را تأمین میکند سود را طوری گزارش میکنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفادهکنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند در حالیکه استانداردها حسابداری نیز در بعضی موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز میگذارد. در واقع مشکل از آنجا ناشی میشود که مدیریت سود در یعضی مواقع باعث گمراهکننده شدن صورتهای مالی میشود در حالیکه صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمیتوانند بر صورتهای مالی اشکال بگیرند.
دستکاری از CFO توسط مدیریت براحتی امکان پذیر نیست مگر این که وجه نقد مربوط به درآمدها یا هزینهها و آگاهانه و عمداً معوق کرده یا به جلو اندازند.
از آنجایی که طبق تحقیقات صورت گرفته، فاصله بین مدیریت سود و تقلبهای گزارش شده چندان زیاد نیست و از آنجائیکه وظیفه اصلی حسابرسان کشف تقلب نیست نتایج این تحقیق خطر وجود تقلب در شرکتهایی که مدیریت سود کردهاند را هم به استفادهکنندگان و هم به حسابرسان یادآوری میکند.
نگاره 1. شاخصهای اقلام تعهدی اختیاری