استانداردهای حسابداری و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

بدری،الف،1372،”اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری چند فرضیه رفتاری”، بررسی های حسابداری ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سال اول،شماره 4،ص 83-63 .
بهرامفر، ن و شمس عالم، 1383 ، “بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بربازده غیرعادی آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” ، بررسی های حسابداری وحسابرسی ، شماره 37 ، ص 50-23 .
بیاتی ،ح،1378،”بررسی ارتباط بین سود و سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم اداری.
جمشیدی،ع،1377،”مطالعه رابطه درآمد و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران”، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
جهان خانی،ع و امیر صفاریان،1382،”واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران” ،تحقیقات مالی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،سال پنجم، شماره 16 ،ص 81-61.
جلیلی،م،1378،”گزارشگری امتیاز دهی و رتبه بندی اعتباری در بانک و بیمه”،انتشارات ترمه
حجازی ،ر،1375،”اثر اعلان سود حسابداری بر قیمت و حجم مبادلات شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران”،رساله دکتری ،دانشگاه تهران،دانشکده مدیریت .
حسامی ،ع،1378،”بررسی تحلیلی ارتباط بین سود حسابداری با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” ،پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده علوم اداری.
خاکی ، غ ، 1378 ،” روش تحقیق بارویکردی به پایان نامه نویسیگ ، تهران ، انتشارات وزارت علوم .
دلاور،ع،1382،”مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی”،چاپ دوم،تهران،انتشارات رشد.
راعی ،ر. و احمد تلنگی،1383،”مدیریت سرمایه گذاری پشرفته”تهران،انتشارات سمت.
سینایی،ح. ع.،1373،”سنجش کارایی در بورس اوراق بهادار تهران”تحقیقات مالی ،سال اول شماره 270-46.
سازمان حسابرسی،1381،”استانداردهای حسابداری ،کمیته فنی سازمان حسابرسی” ،نشریه 160
عمارلو،ع،1377،”بررسی تاثیر تغییر epsپیش بینی شده شرکتها توسط مدیریت بر قیمت سهام” ، پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم اداری.
فخاری ،ح،1373،”بررسی تاثیر انتشار گزارشات میان دوره ای بر قیمت و حجم مبادلات سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،دانشکده مدیریت .
فدائی نژاد ،م،1378،”شناخت ابعاد نظام مالی در انگلستان”،تحقیقات مالی،دانشکده مدیریت دانشاه تهران،سال چهارم،شماره 13و14، ص 96-72.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، 1384،”استانداردهای حسابداری” ، تهران ، سازمان حسابرسی .
مکرمی ،ی،1381،”نظریه اطلاعات نا متقارن،حسابرس”،سازمان حسابرسی،سال چهارم،شماره 16،ص،44-42.
نوروش ،الف و قادرصادق آژیری،1377-1378،”تحقیق پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد. حسابداری در گزارشگری درون سازمانی” ،بررسی های حسابداری و حسابرسی ،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،سال هفتم،شماره 27و26،زمستان( 77و بهار78)، ص 144-134.
مرادی ،م،1373،”اعلام سود حسابداری از طریق انتشار صورتهای مالی و رفتار قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران” ،پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس.
وطن پرست،م،1384،”بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس تهران”پایانامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه بین المللی امام خمینی.