استانداردهای حسابداری و شرکتهای پذیرفته شده

دانلود پایان نامه

بهطورکلی محدودیتی که اینگونه تحقیقات با آن مواجه هستند عدم دسترسی به اطلاعات شرکتهای خارج از بورس اوراق بهادار است. این موضوع در محیط تجاری ایران امری اجتناب ناپذیر است و از این جهت برای این تحقیق محدودیت ایجاد میکند. در برخی از صنایع نیز تعداد محدودی شرکت وجود دارد لذا نمیتوان در خصوص آن صنعت، از تعمیم نتایج استفاده نمود.
منابع
و
مآخذ:
منابع فارسی
بایزیدی، ابراهیم و همکاران، تحلیل دادههای پرسشنامهای به کمک نرم افزار pasw spss 19 انتشارات عابد چاپ سوم 1390
خاکی، غلامرضا. (1378). «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، انتشارات مرکز تحقیقات کشور.
شباهنگ، رضا. (1383). «تئوریهای حسابداری»، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، جلد اول، نشریه 157، چاپ دوم.
نیکو مرام، هاشم و بنی مهد، بهمن .(1388). «تئوری حسابداری، مقدمهای بر تئوریهای توصیفی». انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
دستگیر، محسن، مبانی مدیریت مالی؛ جلد 1و2 چاپ دوم؛ انتشارات نوپردازان
فرزانی،حجت اله؛ رضا غلامی حسین‌آباد، رویکرد جنایی به مدیریت سود و کیفیت سود، مجله حسابدار رسمی، شماره 109
سجادی، سید حسین؛ مهدی عربی، تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، حسابداری رسمی ، شماره 109
قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران
استانداردهای حسابداری ایران، نشریه 160 سازمان حسابرسی
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی
ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد؛ موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
دستورالعمل راهبری شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هاشمی، سید عباس؛ احسان کمالی، تاثیر افزایش تدریجی اهرم مالی، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ مجله دانش حسابداری، سال اول، شماره 2، پاییز 1389 ، صفحات95-115
مهرانی، ساسان؛کاوه مهرانی؛ بیتا مشایخی؛ غلامرضا کرمی؛ نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی شماره 42 زمستان 1384 ص 74-61
نوروش ایرج؛ سید علی حسینی، بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،دوره 16 شماره55 بهار1388، ص117-133
علوی طبری، سید حسین؛ ویدا مجتهدزاده؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ یلدا عاملی، رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی،دوره16،شماره56، تابستان 1388، ص 93-106
مرادزاده فرد، مهدی؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ رضا غلامی؛ حجت اله فرزانی، بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره16، شماره56، تابستان 1388، ص 85-98