استان آذربایجان شرقی و همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه

جمع کارکنان فنی
66
منبع: اداره امور اجرایی و تفریغ بودجه استان
3-6-2) قلمرو تحقیق
از نظر مکانی، این تحقیق در برگیرنده کل حسابرسان در رده‌های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی است که به هنگام انجام تحقیق به فعالیت مشغول می‌باشند و از نظر زمانی سال 1392 را در بر می‌گیرد.
3-6-2) ابزار و روش گردآوری داده‌ها
با توجه به موضوع پژوهش و متغیرهای مورد بررسی در آن، اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ها از طریق پرسشنامه گردآوری می‌شود. مخاطب پرسشنامه، حسابرسان در رده‌های مختلف (حسابرس و همتراز–حسابرس ارشد و کارشناس- سر حسابرس و همتراز- مدیرکل، معاون مدیرکل و همتراز) خواهد بود. پرسشنامه نهایی پژوهش حاوی 35 سؤال درباره متغیرهای تحقیق است که در آن سؤال‌های 1 تا 20 برای متغیر توانمندسازی (برای گویه های پاداش برای دانش، پاداش برای مهارت، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت) با استفاده از مطالب مندرج و سؤال‌های بیس سؤال‌های 21 تا 35 برای متغیر بهره‌وری، سؤال‌های استاندارد (پاترسون) طراحی شده است.
3-6-3) روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار هر پژوهشی در گرو معتبر بودن ابزار گردآوری داده برای آن پژوهش قرار دارد. با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود باید از اعتبار پرسشنامه پژوهش اطمینان حاصل شود. سنجش اعتبار پرسشنامه از دو بعد روایی و پایایی مورد توجه قرار می‌گیرد. روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای محقق ساختن آن طراحی شده است، اشاره می‌کند. هیچ‌گونه روش آماری برای تعیین ضریب روایی وجود ندارد؛ بنابراین برای تعیین روایی یک آزمون از قضاوت متخصصان دراین‌باره که سؤال‌های آزمون تا چه میزانی معرف محتوا و هدف‌های برنامه هستند، استفاده می‌شود. پرسشنامه توانمندی از سؤال‌های مدل ارائه‌شده (بیس اولیه آلیس هان) استفاده شده است و پرسشنامه بهره‌وری از سؤال‌های استاندارد پاترسون استفاده شده است در این پژوهش نیز برای اطمینان از روایی (پرسشنامه توانمندی) ابزار گردآوری داده از نظرات اساتید و متخصصان موضوع پژوهش همچنین تعدادی از تکمیل‌کنندگان پرسشنامه استفاده شده است.
پایایی بعد دوم سنجش اعتبار آزمون است. پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ‌ها در ابزار اندازه‌گیری را نشان می‌دهد. برخلاف روایی روش‌های آماری مختلفی برای سنجش پایایی یک سنجه وجود دارد. معمول‌ترین آزمون پایایی برای سؤال‌های چندگزینه‌ای از نوع پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ است که نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به همه سؤال‌ها در یک سنجه یا یک پرسشنامه است. با توجه به جدول 3-3 ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای پژوهش حاضر در 2 نوبت به فاصله زمانی 10 روز 10 پرسشنامه به کارشناسان دیوان محاسبات از رده‌های مختلف سازمانی ارائه گردید و پس از تکمیل فرم‌ها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از بررسی اعتبار پرسشنامه نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای بار اول 905/ و در بار دوم 920/ است که میزان پایایی قابل قبولی را برای پرسشنامه پژوهش نشان می‌دهد.
جدول 3-3:ضریب پایایی برای کل پرسشنامه در نوبت دوم
ابعاد
توانمندسازی و بهره‌وری
کل سؤال‌ها
آلفای کرونباخ
920/
35
تعداد بخش‌ها (سؤال‌ها)
35
منبع: یافته‌های تحقیق
3-7) روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
در این پژوهش، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست آمده از نمونه‌ها، از دو روش استفاده شده است: روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آمار استنباطی.
الف: برای بررسی مشخصات پاسخ‌دهندگان از آمار توصیفی استفاده شده است با استفاده از آمارهایی همچون فراوانی تجمعی و نسبی، میانگین و واریانس اطلاعات مورد نیاز همچون جنس، سن، تحصیلات، پست سازمانی و سنوات خدمت تحلیل توصیفی خواهد شد تا میانگین و سطح پاسخگویی افراد به سؤال‌ها مشخص گردد.
ب- برای تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از روش‌های آماری به‌صورت زیر استفاده خواهد شد:
آزمون کولموگروف اسمیرنوف به‌منظور بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق
آزمون همبستگی پیرسون به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش