استان کرمان و رطوبت نسبی

دانلود پایان نامه
2-5- شناسایی پارازیتوییدهای سرخرطومی‌ L. affinis
برای دستیابی به پارازیتوییدهای سرخرطومی L. affinis گیاهان میزبان آلوده به این سرخرطومیها (شامل کپه‌های حاوی مراحل نابالغ) از طبیعت جمع‌آوری شده و به آزمایشگاه منتقل شدند و در اتاقک رشد در ظروف مشخص در شرایط دمایی 2±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره نوری طبیعی تا زمان ظهور حشرات کامل پارازیتویید نگهداری شدند (شکل 2-13). حشرات کامل پارازیتویید در شیشههای حاوی الکل 75 درصد تا زمان شناسایی نگهداری شدند (شکل 2-14). برای شناسایی گونههای پارازیتویید از ویژگی‌های ریخت‌شناسی قسمت‌های مختلف بدن استفاده گردید.
شکل2-13- ظروف پرورش پارازیتوییدها (اصل)
شکل2-14- قرار دادن پارازیتوییدها درون الکل 75 درصد جهت شناسایی (اصل)
2-6- تجزیه آماری
قبل از تجزیهی دادهها، بهمنظور نرمال کردن غیر یکنواختی واریانسها، از تبدیل دادهها (x+2) log، استفاده گردید. دادههای مربوط به ویژگیهای زیستی و تراکم جمعیت هر کدام از مراحل مختلف زیستی سرخرطومی L. affinis در مراحل مختلف رشدی گیاه E. aucheri در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با استفاده از نرمافزار SAS تجزیه شدند. اختلاف بین میانگین دادهها با استفاده از آزمون توکی مقایسه شدند (SAS 1999). شاخص تنوع شانون برای هر کدام از گیاهان میزبان و نیز مراحل مختلف رشدی آنها و نیز شاخص شباهت تنوع گونهای موریسیتا- هورن بین گیاهان میزبان بر اساس دادههای حاصل از تعداد و فراوانی نسبی گونهها با استفاده از نرمافزار EstimateS Win 8.20 محاسبه شدند (کولول، 2006).
فصل سوم
نتایج و بحث
3- نتایج
3-1- شناسایی گونه‌های سرخرطومی جنسLarinus از مراتع و مزارع استان کرمان
در این مطالعه تعداد هفت گونه سرخرطومی متعلق به جنس Larinus ازقبیله Lixini، زیرخانواده Lixinae از مراتع و مزارع استان کرمان جمع‌آوری و شناسایی شدند. نام علمی گونههای متعلق به جنس Larinus در ذیل آورده شده است:
Larinus nidificans Guibourt, 1858
Larinus affinis Fremuth, 1987
Larinus onopordi (Fabricius, 1787)
Larinus liliputanus Faust, 1890
Larinus syriacus Gyllenhal, 1835
Larinus grisescens Gyllenhal, 1835
Larinus sp.
3-2- کلید شناسایی برای گونههای جنس Larinus در منطقه کرمان
1- جثه بزرگ دارند؛ طول بدن بیشتر از یک سانتیمتر ………………………………………………………..2
– جثه کوچک دارند؛ طول بدن کمتر از یک سانتیمتر………………………………………………………….3
2- پیشگرده به رنگ خاکستری متمایل به سیاه و پوشیده از موهای ریز است؛ طرفین پیشگرده دو نوار طولی پهن سفیدرنگ دارد (شکل3-5)؛ ساق پاهای جلویی فاقد ردیفی از خارها است ……………………………………………………………………………………………………………………………..L. onopordi