استراتژی‌ مدیریت و ارائه خدمات فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

PM: Project Management مدیریت پروژه
IP: Interactive Planning برنامه‌ریزی تعاملی
SSM: Soft Systems Methodology متدولوژی سیستم‌های نرم
CSoT: Critical Social Theory نظریه انتقادی اجتماعی
ETHICS پیاده‌سازی فنی-انسانی موثر سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر
نمودار 7-7 رویکردهای متفاوت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی و کاربردها را متناسب با خانه‌های شبکه استراتژیک و سبد کاربردها نشان می دهد. بدیهی است که انتخاب متدولوژی و رویکرد توسعه سیستم‌های اطلاعاتی می‌باید متناسب با پارادایم زمینه مسئله و نوع کاربرد برگزیده شود.

نمودار 7-7- رویکردهای توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

وارد و پپارد (2002)
2-6-6- استراتژی‌ مدیریت و ارائه خدمات فناوری اطلاعات
بر اساس ادبیات مدیریت خدمات، ماتریس دو در دو با دو محور می‌توان طراحی کرد. محور نخست عبارت است از طبیعت و گستره‌ی تماس و تعامل کاربر-خدمت دهنده و محور دوم نیز میزانی که خدمت نیاز به اختصاصی سازی برای هر کاربر را دارد می‌باشد.
این ماتریس ما را قادر می‌سازد تا چهار استراتژی متفاوت را برای ارائه دهندگان خدمات پیشنهاد کنیم: “کارخانه خدمات”، “تعمیرگاه شغلی”، “خدمات انبوه”، و “خدمات حرفه‌ای”.
کارخانه خدمات: متناسب است با کمترین میزان شخصی سازی و کمترین تعامل با کاربر، به طور نمونه برخی از خدمات مانند نگهداری شبکه و زیرساخت فناوری، نصب و راه‌اندازی نرم‌افزارهای پایه‌ای آفیس و همچنین ارتقاء نرم‌افزارها در این دسته از خدمات جای می‌گیرند. عملکرد اینگونه از خدمات نیز با میزان ارائه خدمت در انطباق با سطح خدمات توافق شده سنجیده می‌شود.
نمودار 7-14- استراتژی‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شناسایی نیازهای مشتری و معیار اندازه گیری

وارد و پپارد (2002)
مسائل کلیدی در این گونه از خدمات عبارت است از: تعریف توافق‌نامه‌های سطح خدمات مشخص، برنامه‌ریزی و زمانبندی ارائه خدمت و پیش‌بینی تقاضای خدمات برای جلوگیری از کار اضافی. این گونه از خدمات بهترین گزینه برای برون‌سپاری می‌باشد.
تعمیرگاه شغلی: متناسب است با تماس کم با کاربر و درجه بالایی از شخصی سازی؛ توسعه نرم‌افزار، ارزیابی فنی محصولات، ارزیابی پیمانکاران برخی از نمونه های خدمات در این دسته می‌باشند. از آنجا که درخواست خدمات بسیار متنوع می‌باشد، داشتن روشی منسجم برای برآورد زمان و منابع لازم برای این‌گونه از خدمات و همچنین ارزیابی عملکرد و کیفیت خدمات لازم به نظر می‌رسد. بسیاری از این قبیل خدمات قابل برونسپاری هستند، اما باید دقت شود که پس از تعریف دقیق خدمات مورد نیاز و ارزیابی پیمانکار این کار انجام گیرد.