استراتژی بازاریابی و تکنولوژی جدید

دانلود پایان نامه

در این نوع استراتژی به بازارهای موجود کالاهای جدیدهمواره با تکنولوژی جدید عرضه شود بعنوان مثال در تولید جدید اتومبیلهای جدید با سوختهای غیر فسیلی در این حالت توزیع ریسک به کالاها سعی میشود که برتری رقابت تامین شود . این استراتژی در موارد زیر کاربرد دارد :
(( اول : اگر در مرحله عمر کالا به دوره بلوغ رسیده و کالای موفق را دارا باشد
د.وم : در رشته صنعتی که تغییر تکنولوژی در آن به سرعت اتفاق می افتد .
سوم : اگر قبای اصلی با قیمت مناسب تری کالاهای با کیفیت تولید کنند .
چهارم : رشد شاخه صنعت سریع باشد )) 1
استراتژی های متنوع تک بعدی با کالاهای موجود ویا بازار موسسه رابطه مستقیم دارند در توسعه محصول برای رسیدن به بازار شناخته شده با استفاده از کانالهای موجود و جدید در توسعه بازار و تکنولوژی های جدید وموجود مورد استفاده قرار میگیرد که از تاثیر این دو عامل میتوان هم از نیروزایی برای موفقیت موسسه استفاده کرد .
ب : استراتژی های تنوع چند بعدی :
((این استراتژیها با وارد شدن به فعالیت در بازارهای کاملاً جدید با کالاهای جدید صورت میگیرد . این استراتژی را که متنوع کردن بی ربط می نامند ، موسسات فعالیتهای خود را به چند حیطه کاری که از نظر فعالیت هیچ ربطی به هم ندارند گسترش میدهند )) 2
بعنوان مثال : یک شرکت تولید پارچه که در بازارهای شیمیایی و دارویی و نیز فرآورده های دامی نیز فعالیت کنند .استراتژی های چند بعدی در مواردی که شرایط زیر موجود باشد صورت میگیرد .
—————
کاتلر – فلیپا – مفاهیم استراتژیک بازاریابی – فصل پنجم – چاپ اول 1999
همان
((اول :در رشته صنعت موجود سودآوری و فروش در حال کاهش باشد
دوم : منابع انسانی و مادی برای فعالیت در شاخه صنعت جدید مورد فعالیت بطور کامل دراختیار باشد
سوم : فرصت سرمایه گذاری در حیطه های جدیدموجود باشد
چهارم : اگر میزان نقدینگی موسسه مثبت بود یا وجوه انباشته داشته واز هم نیروزایی مثبتی در بین سرمایه گذاریهایش برخوردار باشد )) 1
در این نوع استراتژی ها هر واحد استراتژیک با گرایش به یک رشته صنعت خاص و متفاوت میتوان به سوی سودآوری فعالیت خویش برود که جدای از سودآوری برای موسسات از واحدهای استراتژیک متفاوت ریسک موسسه را در بین این واحدها تقسیم نموده تا موسسه بتواند بهنر و موثرتر خود را با تغییرات بیرونی تطبیق دهد .
3-2-3-2: استراتژی های رشد خارج از موسسه :
استراتژی های رشد و پیشرفت اگر در داخل موسسات قابل اجرا مشاور بیرون از موسسات نیز میتواند باعث توفیق سازمانها گردد . شرایط محیطی که در قلمروهای گوناگون موسسات قرار دارد باعث میشود تا موسسات به این نوع استراتژیها نیز روی بیاورند که به آنها نیز میپردازیم :
الف : استراتژی اتحاد :
((این نوع استراتژی با اتحاد واحدهای استراتژیک یک یا چند شرکت که در یک یا چندحیطه بازار / کالای مختلف فعالیت میکنند شکل میگیرد،در این نوع استراتژی منابع و دارایی های موسسات مورد بحث جمع شده و هرکدام از آنها موجودیت حقوقی خویش را از دست داده و به یک موسسه جدید تبدیل میشوند )) 1
————–
1- کاتلر- فیلیپا – مفاهیم استراتژی بازاریابی – فصل چهارم – چاپ اول 1999
دلایلی که موسسات به انجام این نوع استراژی ها گرایش پیدا میکنند عبارتند از :