استراتژی بازاریابی و مدیریت استراتژیک

دانلود پایان نامه

3- محدودیت یک بازار / کالا
4- اثربخشی مدیریت
5- اثرات ناگهانی محیطی
6- میزان قدرتمندی رقبا ))1
خ : هم نیروزایی :
انتخاب استراتژی ها باید همپوشانی و خاصیت تقویت کنندگی داشته باشد .
د : سازگاری :
انتخاب استراتژی خاص باید علیرغم اینکه با استراتژی های گذشته موسسه در تعارضی نبوده بلکه با آن همخوانی کامی داشته و یا حالت تکمیلی داشته باشد .
ه : قابل اجرا بودن :
استراتژی هایی که موسسه انتخاب میکند برای رسیدن به اهداف سازمانی آن میباشد که در وهله اول جدای از ویژگیهای ذکر شده باید با توانایی موسسه همخوانی داشته باشد تا موسسه بتواند آن را به اجرا درآورد .
2- فنون سرآمد مدیریت استراتژیک در تدوین استراتژی سازمانی :
در بیان کامل تر این فنون به دو بخش عمده میپردازیم :
الف : فنون مورد استفاده در توسعه سهم بازار و میزان رشد آن
ب : فنون مورد استفاده در توسعه استراتژی موسسه و واحدهای بازرگانی
2-الف : فنون مورد استفاده در توسعه سهم بازار ومیزان رشد آن
2-الف-1- گروه مشاوره بستن و ماتریس سهم بازار و رشد آن : 2
—————
امیر کبیری – علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل سوم – چاپ دوم
کاتلر – فیلیپ – مفاهیم استراتژی بازاریابی – چاپ اول – 1999
این ماتریس ازطرف گروه مشاوره بستن توسعه و ربط داده شده و بعنوان سبد کالا و یا ماتریس سهم بازار و رشد آن نامیده شد .در تجزیه تحلیل سبدی گروه مشاوره بستن با مقایسه بین سهم بازار بهمراه و رشد آن و سهم نسبی بازار میباشد .در محور افق آنکه بیانگر میزان رشد است مبنا را بر اساس % 10 قرار داده و بعنوان رشد معتدل پذیرفته اند و رشد کمتر ویا بیشتر بازار موسسه برمبنای آن سنجیده میشود .در محور عمودی نیز سهم نسبی بازار قرار داده میشود . سهم نسبی بازار با تناسب قرار دادن از تقسیم سهم بازار واحد استراتژیک یک موسسه به سهم قویترین رقیب بازاری بدست میآید . اگر سهم بازار موسسه با قویترین رقیب برابر باشد یک واگر بیشتر باشد بزرگتر از 1 واگر کمتر ، کوچکتر از 1 میشود .
به این ترتیب کالاها برحسب سهم بازار کم وزیاد و با نسبت رشد آن به 4 گروه تقسیم میشوند . این 4 گروه با نسبت رشد کم اما بازار وسیع یا گاو شیرده – گروه با نسبت رشد کم و سهم بازار اندک یا سگان نامیده اند .
الف : واحدهای مشکل دار یا علامت سوال :
این واحدها در مقابل سهم بازار کمی که دارند در محیطی قرار دارند با تدایی بالا رشد که علیرغم آنکه دارای توانایی در بازار هستند ولی حتی یک سهم بازار قوی در سطح بازار را کسب نکرده اند در این دسته قرار میگیرند . این واحدها برای آنکه بتوانند در بازار بمانند و سهم بازار خود را افزایش دهند به مقدار زیادی نقدینگی نیاز دارند . که در صوت عدم افزایش در سهم بازار از مقدار سهم بازاری که دارند نیز عقب نشینی کرده و آنها را به رقبای خود می سپارند .
ب : واحدهای ستاره یا درحال رشد :