استراتژی محافظه کارانه و کیفیت اقلام تعهدی

دانلود پایان نامه

به منظور معنادار بودن ضریب همبستگی بین دو متغیر از آزمون t استفاده کردیم. چون سطح معناداری کمتر از 05/0 باشد، پس میتوان نتیجه گرفت که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است. برای انجام آزمون t از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است. برای انجام رگرسیون باید همواره خطاها مستقل باشند، به منظور بررسی استقلال خطاها از آماره دوربین واتسون استفاده شده است، که همانطور که در جدول 4-11 آورده شده مقدار آماره دوربین واتسون 855/1 است، چون مقدار این آماره بین 5/1 تا 5/2 میباشد نتیجهگیری میشود که میان خطاها استقلال وجود دارد و میتوان از رگرسیون استفاده نمود.
مدل رگرسیونی به صورت زیر میباشد:
اگر متغیر مستقل استراتژی محافظهکارانه را با و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی را با نمایش دهیم، مدل رگرسیونی زیر را داریم:
بطوریکه نشان دهنده عرض از مبدا و نشان دهنده ضریب رگرسیونی میان متغیر مستقل استراتژی محافظهکارانه و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی است. اگر سطح معنی داری از 05/0 کمتر باشد، نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین دو متغیر معنادار است و فرض رد می شود و پذیرفته میشود.
در جدول (4-12) مشاهده میشود که سطح معنی داری 033/0 است که از 05/0 کمتر است، بنابراین با توجه به سطح معنی داری به دست آمده از رگرسیون، با اطمینان 95 درصد فرض از نظر آماری تایید شده و فرضیه فرعی سوم پذیرفته میشود. چون ضریب همبستگی منفی میباشد بنابراین میتوان گفت بین استراتژی محافظه کارانه و کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش رابطه منفی معناداری وجود دارد.
در این جدول مقدار عرض از مبدا نیز آزمون شده است، چون سطح معنی داری از 000/0 کمتر است نتیجه می گیریم که عرض از مبدا از نظر آماری مخالف صفر است و در نوشتن معادله رگرسیونی از آن استفاده میشود.
جدول 4-12: جدول ضرایب رگرسیونی فرضیه فرعی سوم
ضرایب
مقدار آماره آزمون T
سطح معنی داری
فرض مورد بررسی
نتیجه آزمون فرض
عرض از مبدا ()
086/240991
901/8
0/000
پذیرش فرض
استراتژی محافظه کارانه ()
120/91808
138/2
033/0
پذیرش فرض
با استفاده از جدول ضرایب فوق، مدل رگرسیون خطی ساده میان متغیر مستقل استراتژی محافظهکارانه و متغیر وابسته کیفیت اقلام تعهدی عبارت است از:
ضریب تعیین این مدل 004/0 میباشد یعنی با استفاده از رابطه رگرسیونی فوق 4/0 درصد از تغییرات را می توان توجیه کرد.