استراتژی مدیریت تعارض و استراتژی مدیریت

دانلود پایان نامه

استراتژی تعارض
استراتژی عدم مقابله
استراتژی کنترل
استراتژی راه حل گرایی
پذیرش تغییر
نمودار شماره 2-2 مدل مفهومی تحقیق برخاسته از ادبیات تحقیق
فصل سوم:
روش تحقیق
3-1- مقدمه
جان دیویی» پژوهش را عبارت از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت می داند. بنابراین پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان «روش شناسی» یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. (مقیمی ، 1386 ،17)
در هر پژهشی، پژوهش گر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب نماید و بهره گیری از روش است که محقق را قادر می سازد تا با سایر روش های دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده و روابط موجود بین متغیرها را تبیین کند. بنابراین شناخت واقعیت های موجود و پی بردن به روابط بین آنها مستلزم انتخاب روش تحقیق مناسب است. (کاظمی ، 1384) این فصل به روش و مراحل اجرای تحقیق می پردازد.
3-2- روش تحقیق
منظور از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص نماییم چه نوع روش تحقیقی برای بررسی موضوع مورد نظر مناسب می باشد. انتخاب روش انجام تحقیق تا حدود زیادی بستگی به اهداف و ماهیت موضوع مورد بررسی و امکانات اجرایی آن دارد.(مرتضوی ،1387) از لحاظ دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق) می توان این تحقیق را تحقیقی توصیفی دانست که از نوع پیمایشی می باشد. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای بررسی فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می باشد. (مرتضوی ،1387)
پژوهش حاضر از نظرروش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی است. به عبارت دیگر؛ تحقیق توصیفی است، چون درصدد شناخت چگونگی وجود پدیده ها و بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر است و پیمایشی است چون از طریق نظرسنجی و مراجعه به دیدگاههای کارشناسان چگونگی بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر را بررسی می نمایند. بر این اساس ابتدا جوانب و موضوعات مطالعاتی مربوط به عوامل مؤثر و سطوح مختلف در قالب مرور ادبیات موضوعی تحقیق، مورد بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از مطالعات میدانی نسبت به جمع آوری داده ها و اطلاعات به منظور شناخت این متغیرها در بین مدیران مدارس اقدام شد.پس به طور کلی تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد
3-3- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه ی مدیران مدارس متوسطه شهرمیناب بوده است که 75نفرمی باشند.
3-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
با توجه به تعداد جامعه آماری مورد نظر 75نفر، کل جامعه آماری بعنوان حجم نمونه انتخاب شد. از این رو تعداد 75پرسشنامه تهیه و میان آنها توزیع گردید که از این تعداد 75 پرسشنامه عودت داده شد و کار تجزیه و تحلیل با 75پرسشنامه اجرا گردید.
3-5- روش و ابزار گردآوری داده ها
در این پژوهش از روش ها و ابزارهای زیر جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است.
– برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های اولیه از منابع کتابخانه ای و اینترنتی شامل کتب، مقالات و مطالعات موردی استفاده شده است.
– به منظور بررسی و تحلیل بررسی رابطه بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر جهت تعیین سبک تفکر مدیران از پرسش نامه استاندارد سبک تفکر استرنبرگ واگنر و جهت تعیین میزان پذیرش تغییر از پرسش نامه استاندارد رابلو نیوا و جهت تعیین میزان استراتژی تعارضات از پرسش نامه استاندارد احمد ایزدی وآیدا مهرداد استفاده شده است
و سرانجام پس از جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم به وسیله ابزارهای مختلف نام برده شده به خصوص از طریق پرسش نامه، همگی آنها کدگذاری شده، سپس وارد نرم افزار SPSS شدند. آن گاه ضمن طبقه بندی آنها، آمارهای توصیفی مربوط به داده ها محاسبه شده است جدول ذیل شماره سوالات و متغیرها را نشان می دهد:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   استفاده از سند مجعول و قانون مجازات اسلامی

جدول 3-1 شماره سوالات و متغیرها
سبک تفکر(پرسشنامه اول)
شماره سوالات