استراتژی مدیریت تعارض و انواع سبک های تفکر

دانلود پایان نامه

تفکر اصطلاحی است که در میان مردم کما بیش رواج دارد و همه آن را به نوعی به کار می گیرند. گرچه ممکن است برداشت درستی از آن نداشته باشند. با اندیشه و تفکر میتوان روابط بین پدیده هارا کشف کرد و به تولید دانش ومعرفت پرداخت. بنابراین وظیفه ی نظام آموزشی به جای انتقال و انباشت اطلاعات علمی، ایجاد شرایط مطلوب برای پرورش تفکر است. سبک تفکر که شیوه ترجیحی تفکراست، به بیان این موضوع می پردازد که آنچه در زندگی برای ما اتفاق می افتد نه تنها به میزان خوب اندیشیدن، بلکه به چگونگی تفکر ما نیز مربوط می شود (پارک، 2001).
در سازمانها نیز مدیران، که مهمترین عامل در حیات و رشد وبالندگی یانابودی سازمان هاهستند از این امر تبعیت می کنند. همسو بودن سبک تفکرات مدیران بانوع فعالیت ووظایفی که به آنان محول گردیده است، موجب رضایت شغلی وافزایش کارایی آنان وارتقاء سبک بهره وری در سازمان خواهد بود (پارک ، 2001).
مطالعه و شناخت سبکهای تفکربرای پیش بینی موفقیت تحصیلی درموقعیتهای آموزشی وبرای پیش بینی انتخابهای شغلی بسیارمفیدوضروری هستند. دردنیای فعلی، موضوع اساسی، تربیت انسانهایی است که خوب بیندیشد و صاحبنظران معتقدند که تربیت انسانهای صاحب اندیشه وذهن کاوشگر باید نخستین هدف و محصول نهایی تعلیم وتربیت باشد. (استرنبرگ و گریکورنگو (1998)
مطالعه و پژوهش در مورد سبک تفکر و تعارض شغلی بعنوان دو متغیر مهم مورد بررسی در این پژوهش ضرورتی روز افزون برای حرکت بسوی اصلاح مدارس متوسطه شهرمیناب است. در این حرکت آگاهی و آمادگی مدیران درزمینه آشنایی باسبکهای تفکراهمیت بسزایی دارد. مطالعه و پژوهش در حیطه سبکهای تفکر برای مجریان و مدیران ومعلمان مدارس سودمنداست. از آنجایی که رفتار انسان تحت تاثیر متغیرهای پیچیده ی روانی، بیولوژیکی، اجتماعی واقتصادی شکل می گیرد، به نظر می رسد که پذیرش تغییرمورد استفاده توسط مدیران تحت تاثیر شیوه های تفکر آنان می باشد و مدیران با توجه به سبک تفکر خود از نوع خاصی از تغییر استفاده میکنند.
شناخت دقیق سبک های تفکر مدیران می تواند برای شناخت وپیش بینی عملکرد افراد مفید باشد آموزش و برنامه ریزی مناسب در جهت تامین نیروهای انسانی مورد نیاز در هر جامعه، نیازمند شناخت استعدادها وتوانمندیهای افراد آن جامعه است که با توجه به آنها برنامه ریزیهای مطلوب صورت می گیرد. شناخت و آگاهی افراد از سبکهای تفکر و شناختی خود، می تواند در جهت خود مدیریتی و استفاده از امکانات متناسب با سبک ها سودمند باشد(رایدینگ و راینر 1998).
درک سبک های تفکر تاثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت فرد دارد و در سطح گسترده تر در سازمان تطابق متناسب سبک های رهبری و سبک های تفکر می تواند سبب شکوفایی سازمان شود. هدف از انجام این تحقیق درک این مسئله خواهدبود که(( آیا بین سبک های تفکر (تفکراجرایی-تفکرقانون گذار-تفکرقضاوت گر)مدیران با استراتژی مدیریت تعارض ومیزان پذیرش تغییررابطه معنادار آماری وجود خواهدداشت؟)) .
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
با شناخت سبک های تفکر مدیران در می یابیم که چرا بعضی از آنها در مشاغل خود موفق و برخی ناموفق اند.از آنجا که مسئولیت نظام تعلیم وتربیت، پرورش قوه ی تفکر فراگیران است، شناخت آن لازم وضروری بنظر می رسد. درک سبکهای تفکر به فرد کمک می کند تا بهتر دریابد که چرا بعضی از فعالیتها برای او مناسب است وبرخی دیگر مناسب نیست. و چرا در یک مسوولیت، احساس خوشایندی به آنان دست می دهد، ولی در مسوولیت دیگر این احساس دیده نمی شود. (هریسون و برامسون، 2002).
همچنین تعارض پدیده‌ای است که آثار مثبت و منفی روی عملکرد افراد و سازمان‌ها دارد. استفاده صحیح و مؤثر از تعارض موجب بهبود عملکرد و ارتقای سبک سلامتی سازمان می‌گردد و استفاده غیر مؤثر از آن موجب کاهش عملکرد و ایجاد کشمکش و تشنج در سازمان می‌شود. استفاده مؤثر از تعارض مستلزم شناخت و درک کامل ماهیت آن و همچنین علل خلق کننده و کسب مهارت در اداره و کنترل آن است که البته امروز به عنوان یکی از مهمترین مهارت‌های مدیریت به شمار می‌آید. توانایی برخورد با تعارض و اداره آن، در موفقیت مدیران سازمان‌ها نقش ارزنده‌ای دارد. اگر تعارض‌ها سازنده باشند، موجب بروز افکار نو و خلاق می‌شوند و زمینه تغییر و نوآوری و تحول سازنده را در سازمان فراهم می‌سازند و در نهایت به مدیریت کمک می‌کنند تا به اهداف سازمانی خویش نائل آید.
امروزه سازمان های آموزشی به مدیرانی خلاق نیازدارند.زیرا نقش سنتی مدیران درنظام آموزشی به چالش کشیده شده است وانتظارات جامعه ازمدیران آموزشی نیز تغییر یافته است.جامعه امروزی به مدیرانی نیازدارد که تمایل دارند تاباهنجارهای موجود چالش کنند ومسئولیت اقدامشان را بپذیرند(مقیمی،1384).یکی ازوجوه قابل مطالعه وتاثیرگذار میزان سبک های تفکر درآنهااست که بربسیاری ازجنبه های رفتاری مدیران وحتی کارکنان تاثیرگذاراست.بررسی سبک های تفکرمدیران ازاین نظردارای اهمیت است که این افراد ازیک سواجزاءاصلی نظام آموزشی هرجامعه ای به شمار می روند ومی توانندا لقاءکننده وانتقال دهنده سبک تفکر خوددرمحیط آموزشی باشند وازسوی دیگر نگزش فکری حاکم بریک مجموعه تحت تاثیر فلسفه فکری مدیران آن است(هاتفی،1382).
شناخت سبک های تفکرومتغیرهای مرتبط باآن درآموزش وپرورش لازم وضروری است. تفاوت درعملکردافراد رابه جای نسبت دان به توانایی،می توان به سبک تفکرنسبت داد.ازسوی دیگر درک سبک های تفکر به فردکمک می کند،بهتر دریابد که چرا بعضی ازفعالیت ها برای اومناسب وبرخی دیگر مناسب نیست.درواقع سبک ها می توانند دلیلی برای عملکرد متفاوت افراد باشند.(جهانشاهی وابراهیمی،1385).بنابراین ازآنجاکه سبک تفکر،مدیران رانسبت به توانایی های خودآگاه می کند،امکان تصمیم گیری درست رادرمراحل مختلف زندگی به آنها می دهد.سبک های تفکرعامل مهمی درموفقیت مدیران می باشند.
بررسی یافته ها و نتایج پژوهش ها نشان می دهد که تحقیق درباره سبک تفکر فهم و آگاهی را در بین همکاران بالا می برد و به بهبود ارتباطات سازمانی کمک می کند، در نتیجه فرصت های مشخصی برای رشد سازمانی افراد فراهم می آورد (هریسون و برامسون ،2002). در ضرورت انجام این تحقیق باید اشاره کرد که آشنایی مدیران با سبک تفکر، راهبرد های آنها را در تصمیم گیری و حل مسأله گسترش می دهد و سبب کاهش تصمیم های اشتباه می شود. نکته دیگر اینکه وقتی تغییر برای رشد حرفه ای مهم باشد، سبک تفکر را می توان تغییر داد و از طرف دیگر با توجه به تأثیرگذاری سبک تفکر بر رفتار و فعالیت های افراد، لازم است مدیران با ایجاد امکانات متناسب با سبک تفکر هر فرد ، زمینه را برای پیشرفت و نوآوری شخصی و سازمانی آنها مهیا سازند . در تأییداین مطلب،(استنبرک،1998) نیز معتقد است که برای پیش بینی انتخاب ها و موفقیت های شغلی، شناخت سبک تفکر افراد مهم است با توجه به رویکردهای جدید در مسائل آموزش و پرورش مبنی بر تأثیرپذیری از یافته های علمی که در بافت و زمینه های فرهنگ خودی انجام می شود، نیاز به انجام پژوهش حاضر و معرفی این الگو بیش از پیش ضرورت خود را نشان می دهد این پژوهش با اشراف به این نیاز و با امید به اینکه گام های مؤثری در این قلمرو و در فرهنگ نظام آموزش و پرورش کشورمان برداشته شود ، بر اساس تحقیقات پیش از خود بنیانگذاری و طراحی شده است تا بتواند سنگ بنای مناسبی برای کاربرد در عمل و همین طور پایه هایی برای کارهای بعدی فراهم آورد.بنابراین نتایج این پژوهش ضمن آگاهی ازشناخت ماازسبک های تفکرمدیران مدارس،به مسئولان آموزش وپرورش کمک می کند تادرانتخاب مدیران علاوه برشناخت عمومی در انتصاب،تناسب وانطباق تفکرمدیران بانوع فعالیت ووظایف محوله به آنها رانیز مدنظر قراردهند،چرا که عدم انطباق سبک های تفکرمدیران با وظایفی که به آنان محول گردیده،می تواند منجر به عدم موفقیت شغلی شود.
از ضروریات این تحقیق می توان موارد ذیل را برشمرد:
1-فقدان کار پژوهشی در این زمینه مهم درمدارس متوسطه شهرمیناب
2-نیاز اداره آموزش وپرورش میناب خصوصاٌ مدارس متوسطه شهرمیناب در این زمینه
1-4-اهداف پژوهش:
1-تعیین رابطه بین سبک تفکر مدیران با استراتژی مدیریت تعارض و میزان پذیرش تغییر
2-تعیین رابطه بین انواع سبک های تفکر مدیران(قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)بامیزان پذیرش تغییر
3-تعیین رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر
4-تعیین رابطه بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییر
1-5-سوالات پژوهش:
1-به چه میزان بین سبک تفکر مدیران بامیزان پذیرش تغییر رابطه وجوددارد؟
2-به چه میزان بین انواع سبک های تفکر (قانون گذار،قضاوت گر،اجرایی)با پذیرش تغییر رابطه وجوددارد؟
3- به چه میزان بین استراتژیهای مدیریت تعارض بامیزان پذیرش تغییر رابطه وجوددارد؟
4- به چه میزان بین انواع استراتژیهای مدیریت تعارض(عدم مقابله،راه حل گرایی،کنترل)بامیزان پذیرش تغییررابطه وجوددارد؟
1-6- تعاریف واژه ها ومتغیرها:
الف) تعاریف نظری واژه ها ومتغیرها: