استراتژی مدیریت تعارض و تجزیه وتحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه

0.664
جدول ضرائب معادله رگرسیونی گام به گام سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک نشان می دهد.همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود متغیر پیش بین استراتژی راه حل گرایی می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک پذیرش تغییر را پیش بینی کند.متغیر استراتژی راه حل گرایی با مقدار بتای 0.357و2.057 t= ،در سطح آلفای 0.05 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر پذیرش تغییر به حساب می آید.ب ه عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر استراتژی راه حل گرایی 0.357در انحراف معیار متغیر (پذیرش تغییر) تغییر ایجاد می شود. در گام دوم با اضافه شدن متغیر پیش بین استراتژی عدم مقابله به معادله رگرسیون بتا 130/0 می شود که با مقدار 0.701 t= ،در سطح آلفای 0.05 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر پذیرش تغییر به حساب نمی آید و از معادله خارج می شود. در گام سوم نیز با اضافه شدن متغیر پیش بین استراتژی کنترل مقدار بتای برابر می شود با 0.086که با مقدار 0.438 t= ،در سطح آلفای 0.05 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر پذیرش تغییر به حساب نمی آید و از معادله رگرسیون خارج می شود. بنابر این مدل نهایی به دست آمده از رگرسیون به روش گام به گام فقط شامل یک متغیر سبک قانون گذار است.
فصل پنجم:
بحث ونتیجه گیری
مقدمه:
این پژوهش باهدف بررسی رابطه سبک تفکرمدیران بااستراتژی های مدیریت تعارض ومیزان پذیرش تغییردرمدارس متوسطه شهرمیناب آغازشد.درفصل اول به بیان مسأله ، اهمیت وضرورت پژوهش ، اهداف وسؤالات پژوهش وتعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها پرداخته شد.درفصل دوم ابتدابه بیان نظری تک تک متغیرها ومولفه های آنان پرداخته شدوسپس تحقیقات صورت گرفته درداخل وخارج کشوربیان شدودرفصل سوم به بیان روش تحقیق ، جامعه وروش نمونه گیری وحجم نمونه وروش اجرای پژوهش وروش تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته شد.درفصل چهارم ، یافته های پژوهش دردوبخش توصیفی واستنباطی تحلیل شدندکه نتایج درفصل پنجم به بحث گذاشته شد.
بحث ونتیجه گیری
سازمان ها و ادارات یکی از ارکان اصلی در جامعه انسانی هستند و مدیریت و رهبری در سازمان از مهمترین شاخصهای ادامه حیات، پویایی ، بالندگی و یا نابودی آنها می باشد.پیشرفت های گوناگون و متنوع در علم فناوری ، مدیریت سازمان ها را از حالت سنتی خارج نموده و با تغییر و تحول سازمانی، مدیریت پویا جایگزین مدیریت سنتی شده است.امروزه سازمانها علاوه بر وظایف سنتی و ماهوی خود که همانا تحقق اهداف سازمانی و غایی سازمان می باشد میبایست پاسخگوی خواستها و انتقادات جامعه بیرونی و درونی سازمان خویش باشد.
تامپسون هر رفتاری را که از جانب اعضای یک سازمان به منظور مخالفت با سایر اعضاء سرزند را تعارض می‌داند. (تامپسون، 1980) . مارشال دیماک معتقد است که ریشه تعارض را می‌توان شکست در انجام اقداماتی دانست که برای همکاری ضرورت دارند، شکست در شناخت مشکلات گروههای دیگر، شکست در درک انگیزه‌های روانی و از همه مهمتر شکست در ایجاد سازمانی که در آن افراد قادر به کشف موارد توافق و عدم توافق باشند و در نتیجه بتوانند به توافق یا سازش موثر برسند و عدم توانایی در مشارکت تمام قسمتهای سازمان در اداره اموری که نتیجه آن عدم احساس تعلق افراد به سازمان است و این احساس را به وجود می‌آورد که همکاری افراد مورد توجه سازمان نیست، و بالاخره شکست در تامین منافع کارگر و کارفرما برعکس همکاری نقطه مقابل تعارضات است.
سبک تفکریک توانایی نیست؛ بلکه به چگونگی استفاده فرد ازتواناییهایش اشاره دارد سبک تفکراجرایی:افراد باسبک تفکراجرایی مایلندازمقررات پیروی کرده وکارهایی رابعهده بگیرندکه ازقبل طرح ریزی وسازمان دهی شده است.سبک تفکرقانون گذار:افراد قانون گذاردوست دارندقوانین راخودوضع کنندوبه مسایلی بپردازندکه قبلاً طرح ریزی وسازمان دهی نشده باشند.سبک تفکرقضاوتگر:افرادقضاوتگرمایلندقوانین ومراحل انجام کارراارزیابی کرده ودرباره هرچیزی قضاوتی داشته باشند.
5–1نتایج آمارتوصیفی واستنباطی
داده های پژوهش دردوبخش توصیفی واستنباطی تحلیل شدند.داده های توصیفی براساس جدول 1-4 نشان داد که از مجموع کل 71 نفر شرکت کننده 34 نفر مرد ( 9/47 درصد ) و 35 نفر زن ( 3/49 درصد ) است و تعداد دو نفر ( 8/2 درصد ) نیز در پرسشنامه های دریافتی جنسیت خود را مشخص نکرده بودند.
همچنین جدول 2-4نشان می دهد که از مجموع 71 نفر سطح تحصیلات دو نفر فوق دیپلم (2.8 درصد ) ، 36 نفر لیسانس(50.7 درصد ) ، 4 نفر فوق لیسانس(5.6 درصد ) بوده اند و تعداد 29 نفر ( 40.8 درصد )نیز به این سوال پاسخ نداده بودند.
علاوه براین ، بر اساس داده های جدول3-4 از مجموع 71 نفر شرکت کننده 4 نفر در سنین 25 تا 35 سال، 14 نفر در سنین بین 31 تا 35 سال، 9 نفر در سنین 36 تا 40 ، 9 نفر در سنین 41 تا 45 سال، 4 نفر در سنین 46 تا 50 و 2 نفر در سنین 51 تا 55 بوده اند و تعداد 29 نفر نیز به این سوال پاسخ نداده بودند.
درتحلیل سوال اول برطبق جدول 4-4 مشخص شد که بین سبک تفکروپذیرش تغییر رابطه معنی داری وجود دارد و این که جدول 5-4 نشان داد ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر پذرش تغییر و سبک تفکر برابر0.489 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 0.239می باشد.به عبارت دیگر 0.239 از تغییرات واریانس متغیر ملاک پذیرش تغییر به وسیله متغیر پیش بین سبک تفکر تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 0.239 تغییرات در پذیرش تغییر را بحساب آورده است.
درجدول 6-4 مشاهده شد اثر رگرسیونی سبک تفکر بر متغیر پذیرش تغییر معنادار بوده است.این اثر رگرسیونی با مقدار 12.321=F ،در سطح 05/0= معنا دار بدست آمد.نتایج جدول 7-4 نشان داد متغیر پیش بین سبک تفکر می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک پذیرش تغییر را پیش بینی کند.متغیر سیک تفکر با مقدار بتای 0.489و3.497t= ،در سطح آلفای05/0 = پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر پذیرش تغییر به حساب می آید.
نتایج جدول 8-4نشان داد که بین پذیرش تغییربه عنوان متغیر ملاک و انواع سبک های تفکر (سبک قانون گذار- سبک اجرایی-سبک قضاوت گر) به عنوان متغییر پیش بین که بین این دو متغیر ارتباط معناداروجود دارد .این یافته بیانگر این است که هرچه انواع سبک های تفکر (سبک قانون گذار- سبک اجرایی-سبک قضاوت گر) بهبود پیدا کند ، پذیرش تغییرنیز افزایش پیدا میکند.
و این که براساس جدول 9-4ضریب همبستگی بین متغیر پذیرش تغییروانواع سبک های تفکر (سبک قانون گذار- سبک اجرایی-سبک قضاوت گر)برابر0.622 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 0.386 می باشد.به عبارت دیگر 0.386 از تغییرات واریانس متغیر ملاک پذیرش تغییر به وسیله متغیر پیش بین انواع سبک های تفکر (سبک قانون گذار- سبک اجرایی-سبک قضاوت گر) تبیین می شود و ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 0.386 تغییرات در پذیرش تغییر را بحساب آورده است.
نتایج جدول 10-4 نشان داد اثر رگرسیونی متغیرانواع سبک های تفکر (سبک قانون گذار- سبک اجرایی-سبک قضاوت گر) بر متغیرپذیرش تغییر معنادار بوده است.همچنین در جدول 11-4 مشاهده شد متغیر پیش بین سبک قانون گذار می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک پذیرش تغییر را پیش بینی کند.متغیر سبک قانون گذار با مقدار بتای 0.422و2.968 t= ،در سطح آلفای 0.05 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر پذیرش تغییر به حساب می آید.و متغیرپیشبین سبک اجرایی با مقداربتای برابر با 0.096و0.392t=،درسطح آلفای0.05پیش بینی کننده معنی داری برای متغیرپذیرش تغییربه حساب نمی آید و متغیرپیشبین سبک قضاوت گربا مقداربتای برابر با 0.288 افزایش پیدا می کند اما با مقدار 1.150 t=،درسطح آلفای0.05پیشبینی کننده معنی داری برای متغیرپذیرش تغییربه حساب نمی آید.
نتایج جدول 12-4 نشان داد بین پذیرش تغییر به عنوان متغیر ملاک (وابسته ) و متغیر پیش بین استراتژی مدیریت تعارض ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین در جدول 13-4 مشاهده شد ضریب همبستگی چندگانه بین متغیر پذرش تغییر و استراتژی مدیریت سازمانی برابر0.472 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 0.223می باشد.به عبارت دیگر 0.223 از تغییرات واریانس متغیر ملاک پذیرش تغییر به وسیله متغیر پیش بین استراتژیمدیریتسازمانی تبیین می شودو ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 0.223 تغییرات در پذیرش تغییر را بحساب آورده است.
نتایج جدول 14-4 نشان داد اثر رگرسیونی استراتژی مدیریت سازمانی بر متغیر پذیرش تغییر معنادار بوده است واین که در جدول 15-4 مشخص شد متغیر پیش بین استراتژی مدیریت سازمانی می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک پذیرش تغییر را پیش بینی کند.متغیر استراتژی مدیریت سازمانی با مقدار بتای 0.472و3.256t= ،در سطح آلفای05/0 = پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر پذیرش تغییر به حساب می آید.
نتایج تجزیه وتحلیل جدول 16-4نشان داد که بین پذیرش تغییربه عنوان متغیر ملاک و انواع استراتژی های مدیریت سازمانی (راه حل گرایی–عدم مقابله- کنترل ) به عنوان متغییر پیش بین ارتباط معنادار وجود دارد .همچنین نتایج جدول17-4 نشان داد ضریب همبستگی بین متغیر پذیرش تغییروانواع استراتژی های مدیریت سازمانی (راه حل گرایی – عدم مقابله- کنترل)برابر0.480 می باشد و ضریب تعیین آن برابر 0.230 می باشد.به عبارت دیگر 0.230 از تغییرات واریانس متغیر ملاک پذیرش تغییر به وسیله متغیر پیش بین انواع استراتژی های مدیریت سازمانی (راه حل گرایی–عدم مقابله- کنترل) تبیین می شود و ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که مدل مورد استفاده 0.230 تغییرات در پذیرش تغییر را بحساب آورده است واین که جدول 18-4 نشان داد اثر رگرسیونی متغیرانواع استراتژی های مدیریت سازمانی (راه حل گرایی–عدم مقابله- کنترل) بر متغیرپذیرش تغییر معنادار بوده است.
نتایج جدول 19-4 نشان داد که متغیر پیش بین استراتژی راه حل گرایی می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک پذیرش تغییر را پیش بینی کند.متغیر استراتژی راه حل گرایی با مقدار بتای 0.357و2.057 t= ،در سطح آلفای 0.05 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر پذیرش تغییر به حساب می آید و متغیرپیشبین استراتژی عدم مقابله با بتای 130/0 وبا 0.701 t=،درسطح آلفای0.05پیشبینی کننده معنی داری برای متغیرپذیرش تغییربه حساب نمی آید و این که متغیرپیشبین استراتژی کنترل بابتای برابر با 0.086و0.438 t=،درسطح آلفای0.05پیشبینی کننده معنی داری برای متغیرپذیرش تغییربه حساب نمی آید.
بطورکلی نتایج نشان دادکه بین سبک تفکرومؤلفه های آن واستراتژی مدیریت تعارض ومؤلفه های آن با پذیرش تغییرمدیران رابطه معناداروجوددارد.ازبین مولفه های سبک تفکرمدیران فقط سبک قانون گذار وازبین مولفه های استراتژی های مدیریت تعارض مدیران فقط استراتژی راه حل گرایی قدرت پیش بینی پذیرش تغییردر مدارس متوسطه رادارد وسبک تفکراجرایی وقضاوت گرا واستراتژی های عدم مقابله وکنترل قدرت پیش بینی پذیرش تغییررادرمدارس متوسطه ندارد.زارعی ( 1385 ) درپژوهش خوداشاره داردکه سبک اجرایی قدرت پیش بینی پذیرش تغییررا دارد که بانتایج این پژوهش همخوانی ندارد وژانگ ( 2002 ) درپژوهش خودبیان می کندکه استراتژی راه حل گرایی می تواندپیش بینی کننده پذیرش تغییرباشدکه بانتایج پژوهش هماهنگ است.چون این پژوهش موضوع جدیدی بود ، تحقیقاتی یافت نشدکه بیشتربااین نتایج هماهنگ باشد.
درمجموع ، بین سبک تفکرمدیران بااستراتژی های مدیریت تعارض وپذیرش تغییررابطه معناداروجوددارد.
5-2- پیشنهادهای پژوهش:
الف)پیشنهادهای کاربردی