استفاده از تلویزیون و برنامه های آموزشی

دانلود پایان نامه

استفاده از این برنامه ها توسط معلم و فراگیر به نوعی مورد ارزیابی قرار می گیرد (UNESCO.org)
بدین ترتیب، تلویزیون به شکل گسترده ای عموم و سراسر زندگی آن ها را دربرمی گیرد.تلویزیون می تواند در کنار برنامه های درسی برنامه هایی نیز برای ارتقای سطح فرهنگی، معلومات عمومی، اعتلای سطح دانش فنی و مهارت قشرهای معینی از از جامعه و نیز ترویج آموزه های دینی وتشویق ذوق هنری آن ها تهیه و پخش کند که همان نقش و رسالت فرهنگی این رسانه است.تلویزیون امروزه شامل هر دو بخش درسی و فرهنگی است، عموم مردم را چه در قالب برنامه های درسی و چه به صورت برنامه های سرگرم کننده در نظر دارد و آموزش می دهد(باهنر،1387: 70-69).مارشال مک لوهان در مورد تلویزیون چنین می گوید:” اهمیت نقش آموزشی تلویزیون هنگامی آشکار می شود که می بینیم کودکی سه ساله می تواند در کنار پدر و پدربزرگ اش، کنفرانس مطبوعاتی رئیس جمهور را به آسانی تماشا کند.از آن جا که تصاویر تلویزیونی، مشارکت فراوانی را می طلبد، می تواند نقش چشم گیری در امر آموزش داشته باشد.این احتمال وجود دارد که در آینده ای نه چندان دور، هر کلاس درسی مجهز به یک دستگاه تلویزیونی شود…”(کازنو،47:1384)
2-6-2- ویژگی های آموزشی تلویزیون
استفاده از تلویزیون در امر آموزش در هر جامعه ای به دلیل تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مستلزم پژوهش ها و اجرای برنامه های خاص است؛ زیرا امکانات و نوآوری های تکنولوژیک، تنها هنگامی می تواند در یک نگرش آموزشی مؤثر واقع شود که پاسخ گوی نیازهای واقعی آن جامعه باشد.اصطلاحات متنوع ای برای نقش آموزشی تلویزیون به کار می رود، گویتای موارد استفاده خاص و عام این رسانه در آموزش است.تأکید بر محتوای فرهنگی آموزش، زاده ی تغییر در نگرش به آموزش است که آن را فرآیندی مستمر در حیات بشری می داند.این دیدگاه در شیوه ی برخورد با برنامه های آموزشی تلویزیون بازتاب داشته است و به این ترتیب، همه برنامه ها نیز عموم مردم هستند و تلویزیون در کنار برنامه های رسمی درسی می تواند برنامه هایی به منظور ارتقای دانش، مهارت ها و تقویت نگرش ها و احساس های عمومی تهیه و پخش کند(مک کوئین،25:1384)
بدین ترتیب می توان ویژگی های آموزشی تلویزیون را به موارد زیر خلاصه کرد:
تلویزیون می تواند دنیای خارج را به داخل کلاس آورده و علایق فراگیران آموزشی را برای یادگیری برانگیزاند و قدرت تصور آن ها را تحریک کند.
تلویزیون می تواند برای تسهیل امر یادگیری، با توجه به مشخص بودن هر برنامه، اطلاعات کلی و موجزی را درباره آن ها بدهد.
تلویزیون می تواند زندگی روزمره را به صورت نمایشی درآورد که در آن افراد بتوانند درباره رویدادهای روزانه شان به بحث بپردازند.(دالگران،58:1380)
تلویزیون می تواند با تهیه برنامه آموزشی، موارد درسی خود را با برنامه های مدارس تطبیق دهد و همکاری مدیران و معلمان را جلب کند.
تلویزیون برخلاف مدرسه یا دانشگاه که تنها می تواند قشر خاصی از انسان ها را آن هم به تعداد اندک و در زمان ساعاتی محدود، پوشش دهد، همه انسان ها را در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار خویش داشته باشد.
تلویزیون می تواند تمامی عمر افراد را تحت پوشش آموزشی قرار دهد.درست برخلاف مدرسه که صرفا سال های محدودی از حیات فرد را در برمی گیرد(تیلور و هریس،98:1389)
تلویزیون می تواند تجربیات مشترک به مخاطبین ارائه دهد.
یادگیری از طریق تلویزیون آسان است.
تصاویر تلویزیون آموزش را اثربخش تر و مفید تر می کند(آزادارمکی و خادمی،1382).
2-7- مخاطب به عنوان عامل اثرپذیر در رفتار
از آن جا که هدف این پژوهش بررسی تأثیرگذاری یک برنامه آموزشیتلویزیونیبر رفتار فرهنگی افراد می باشد و همچنین با توجه به توضیحاتی که در بخش های قبلی در خصوص ارتباط رسانه با آموزش و نیز اثرگذار بودن تلویزیون و کارکردهای آن بر افراد مختلف ارائه شد، به نظر می رسد با تغییر نگاه به سمت عامل تأثیر پذیر از آموزش های رسانه ای که همان مخاطب می باشد و با برشمردن انواع آن بتوان نگرشی همه جانبه به متغیرهای این پژوهش ارائه کرد.بنابراین در این قسمت از تحقیق به بررسی مخاطب می پردازیم.
2-7-1- تعریف مخاطب
براساس یک تعریف، مخاطب کسی است که داوطلبانه به محتوا یا رسانه معینی روی می آورد(رضایی بایندر،1382).همچنین مخاطب به عنوان گیرنده با توجه به نقشی که در فرآیند ارتباطی دارد تعریف می شود.مخاطب درواقع کسی است که قصد داریم پیام های سازمان یا دستگاهی را که در آن کار می کنیم به وی منتقل کنیم.
دلایل متعددی برای مخاطب شدن از سوی مردم وجود دارد، به عبارت بهتر مردم به دلایل زیر از رسانه ها استفاده می کنند:
نیازهای اطلاعاتی و شناختی
نیازهای اجتماعی، هویت و گفت و گو با دیگران
نیاز به تفریح و سرگرمی و شادی های عاطفی