استفاده از فناوری و آموزش الکترونیکی

دانلود پایان نامه

پیشنهادات
5-1) مقدمه
بیش از چند دهه از زمان مطرح شدن فناوری اطلاعات نمی گذرد اما در این مدت کوتاه فناوری اطلاعات توانسته است بر ابعاد مختلف زندگی بشر اثر بگذارد. سازمان ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند بطوریکه با مطرح شدن فناوری اطلاعات شاهد استفاده روزافزون این فناوری ها در سازمان می باشیم. به جرات می توان گفت که در قرن حاضر هیچ عاملی به اندازه فناوری اطلاعات نخواهد توانست طراحی و نیروی انسانی سازمان ها را تحت تاثیر قرار دهد. امروزه تمایل و مهمتر از آن، نیاز به استفاده از فناوری های جدید اطلاعاتی سبب گردیده است تا سازمان ها و مدیران به فکر استفاده از این فناوری ها در سازمان بیفتند، اما مسایلی همچون هزینه بالای استقرار، نگهداری و توسعه این فناوری ها و مهمتر از این مسایل پذیرش و بکارگیری آنها بوسیله کاربران مطرح می باشد. بنابراین سازمان ها و مدیران قبل از توسعه فناوری اطلاعات باید از بکارگیری و پذیرش آن بوسیله کاربران اطمینان حاصل نموده و ابتدا موانع پذیرش آن را شناسایی و برطرف نمایند زیرا که فناوری اطلاعات به عنوان ابزاری توانمند مهمترین عامل موثر بر افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها محسوب می شود. به همین دلیل صنایع مختلف به منظور حفظ بقای خویش در محیط پر رقابت کنونی و ارتقاء پیامدهای خود در جهت استفاده از این فناوری ها گام های موثری برداشته اند. صنعت آموزش نیز از این قاعده مستثنی نبوده که جایگاه و میزان پذیرش این فناوری در بین کاربران جای بسیار بررسی دارد. (کشان 1391)
در این فصل به نتیجه گیری از تحقیق حاضر می پردازیم. بدین منظور ابتدا نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توسط آمار توصیفی بیان گردیده، سپس نتایج آزمون فرضیه ها به کمک آمار استنباطی بیان می گردد و در نهایت پیشنهادات لازم ارائه می شود.
5-2) نتایج آمار توصیفی
5-2-1) توصیف شغل پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که شغل 2/37 درصد پاسخ دهندگان به سوالات مدیر یا رئیس و 8/62 درصد کارشناس می باشند و این اعداد با توجه به اطلاعات و مشخصات شغلی فراگیران در دوره آموزشی استخراج شده است که بیانگر قدرت قضاوت نسبتاً صحیح و کارشناسی برای پاسخ به سوالات می باشد.
5-2-2) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-2 مشاهده می شود که میزان تحصیلات 7/69 درصد از پاسخ دهندگان به سوالات لیسانس و 3/30 درصد فوق لیسانس بوده که نشان از سطح تحصیلات مناسب دانشگاهی پاسخ دهندگان و دقت نظر آنها خواهد بود.
5-2-3) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-3 مشاهده می شود که تعداد حضور پاسخگوی زن به سوالات پرسشنامه 8/24 درصد از پاسخ دهندگان و تعداد حضور پاسخگوی مرد به سوالات پرسشنامه 2/75 درصد از کل پاسخ دهندگان بوده که این اعداد می تواند نشانگر نسبت بیشتر جمعیت مردان به زنان در شرکتهای وزارت نیرو باشد.
5-2-4) توصیف تفکیک محل خدمت پاسخ دهندگان (شرکت های آب-برق-آب و فاضلاب)
با توجه به جدول و نمودار 4-4 مشاهده می شود که تحقیق انجام گرفته بر روی کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نیرو در سطح کشور با حضور 6/11 درصد از شرکت های آب و تعداد 1/46 درصد از شرکت های برق و همچنین تعداد 3/42 درصد از شرکت های آب و فاضلاب بوده است.
5-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق:
همانطور که در مدل تحقیق آورده شده است در این قسمت به توصیف متغیرهای انگیزش استفاده، اضطراب استفاده از کامپیوتر، خودکارآمدی اینترنت، سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده و سپس به پذیرش فناوری پاسخ دهندگان می پردازیم.
5-3-1) توصیف انگیزش استفاده پاسخ دهندگان
بر طبق پرسشنامه متغیر انگیزش استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی دارای 3 سوال بوده که میانگین مورد انتظار آن 3 است و همانطور که در جدول 4-5 مشاهده می شود، میانگین بدست آمده 32/4 است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت نمره متغیر انگیزش استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی نزد کارکنان شرکتهای صنعت آب و برق کشور بیش از حد مورد انتظار است و این به این معنی است که پاسخ دهندگان با توجه به شرایط حاکم بر استفاده تکنولوژیک در سازمان ها و مزایای آموزش غیرحضوری، به انگیزه لازم جهت استفاده از این فناوری را درک نموده اند که شاید با افزایش حمایتهای مدیریتی، راهبردهای جدید انگیزشی و بهبود پشتیبانی فنی، حتی بتوان میانگین بهتری از این متغیر را در کاربران مشاهده نمود.
5-3-2) توصیف اضطراب از کامپیوتر پاسخ دهندگان
بر طبق پرسشنامه متغیر اضطراب از کامپیوتر در استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی دارای 4 سوال بوده که میانگین مورد انتظار آن 3 است و همانطور که در جدول 4-6 مشاهده می شود، میانگین بدست آمده 17/2 است که با توجه به ماهیت سوالات مربوطه که دارای بار منفی بوده اند(در سنجش این متغیر بدلیل بار منفی سوال، هرچه عدد بدست آمده کمتر باشد، نشان از نتایج بهتری می باشد)، میانگین بدست آمده که پایین تر از میانگین مورد انتظار است، عددی مورد قبول و مورد پسند می باشد چرا که نشان دهنده تقریبی عدم وجود اضطراب و نگرانی از استفاده تکنولوژی در بین فراگیران است ولی با توجه به نزدیکی عدد بدست آمده با عدد مورد انتظار، بهتر می باشد با استفاده از تکنولوژی های جدیدتر با کاربری ساده تر و راحت تر و همچنین آموزش های بیشتر با زبان ساده تر و قابل فهم برای کاربرانی که دارای سن بیشتر هستند و یا کسانی که عمر آشنایی آنها با تکنولوژی کمتر از سایرین می باشد، فاصله این عدد را از میانگین موردنظر بیشتر نمود.
5-3-3) توصیف خودکارآمدی اینترنت پاسخ دهندگان
با توجه به پرسشنامه متغیر خودکارآمدی اینترنت دارای 3 سوال بود و میانگین مورد انتظار 3 می باشد، همانطور که در جدول 4-7 مشاهده می شود میانگین بدست آمده 15/4 می باشد.
بنابراین می توان نتیجه گرفت نمره متغیر خودکارآمدی اینترنت نزد کارکنان شرکتهای صنعت آب و برق کشور بیش از حد مورد انتظار است و اینگونه می توان گفت که پاسخ دهندگان با اینکه ممکن است تحصیلاتی در مورد کامپیوتر نداشته باشند ولی می توانند امور مربوط به آموزش الکترونیکی از قبیل اتصال به اینترنت، استفاده و جستجو و برداشت مطالب آموزشی از آن را انجام دهند. با این وجود می توان میانگین این متغیر را با پشتیبانی فنی بهتر از قبیل افزایش پهنای باند و حجم ترافیک اینترنت سازمان آموزش دهنده و آموزش گیرنده و همچنین طراحی نرم افزاری قابل استفاده آسان و راحت برای فراگیران، افزایش داد.
5-3-4) توصیف سودمندی درک شده پاسخ دهندگان