استفاده از فناوری و نتایج تحلیل مسیر

دانلود پایان نامه

19%
ادارک مفید بودن

اضطراب کامپیوتر
62%


37-%
قصد استفاده آموزش الکترونیکی

22%
26%
21-%
ادارک سهولت استفاده

خودکارآمدی اینترنت
34%
شکل 5-1 شدت تاثیر متغیرهای تحقیق
5-5) پیشنهادات حاصل از نتایج آزمون فرضیه ها
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق و بررسی تفکیکی سوالات تحقیق براساس نتایج تحلیل مسیر، مشخص گردید:
در بخش ادارک سهولت استفاده با میانگین بدست آمده 07/4 و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم 34 درصدی این متغیر بر قصد رفتاری مورد نظر، می توان با آگاهی های توجیهی در جهت تغییر باور افراد و افزایش راحتی و آسانی مسیر استفاده از این سیستم با طراحی سامانه های اینترنتی راحت تر و ساده تر، موجبات میل بیشتر در روند فعالیتهای آموزش را افزایش و یا با افزایش پشتیبانی فنی در دسترس و نیز حمایتهای مدیریتی، حس استفاده بیشتر از این سیستم و افزایش پذیرش توسط فراگیران را نسبت به این فناوری ایجاد نمود و فراگیران را بیشتر به بهره مندی از این تکنولوژی ترغیب نمود. در واقع بهترین قسمت برای جایگزینی آموزش الکترونیکی به آموزش سنتی را می توان سهولت استفاده از آن دانست که جا دارد مدیریت سازمان با تاکید بر این موضوع نسبت به تهیه زیرساخت های لازم موجبات راحتی را که مهمترین متغیر شناخته شده است را فراهم نمایند.
با توجه به میانگین بدست آمده 89/3 در درک از مفید بودن و سودمندی این فناوری و نیز تاثیر مستقیم 19 درصدی آن در پذیرش فناوری با توجه به نتایج تحلیل مسیر، می توان گفت نسبت خوبی از کارکنان متوجه اهمیت این فناوری شده و این باور را دارند که فناوری باعث افزایش توانایی آنها در یادگیری و افزایش و بهبود عملکرد آنها خواهد شد. البته می توان با افزایش متغیرهای موثر بر آن از قبیل انگیزه، خودکارمدی اینترنت و درک از سهولت استفاده از این فناوری و نیز کاهش و حذف اضطراب استفاده از کامپیوتر، بر افزایش بیشتر سودمندی درک شده پرداخت و از این راه و تاثیر آن بر ایجاد قصد استفاده از آموزش الکترونیکی در کارکنان شرکتهای وزارت نیرو، مطمئن شد. همچنین در این قسمت نیز افزایش تشویق ها و مزایای انگیزشی کارکنان توسط مدیریت شرکت ها در ترغیب هرچه بهتر و بیشتر کارکنان از این فناوری و جلب توجه کارکنان به مزایای آن از قبیل استفاده بهینه از زمان، آموزش در شرایط مورد نظر و دلخواه کارکنان و یا حتی کاهش هزینه های سازمانی که در راستای تقویت باور و پذیرش کارکنان به این فناوری باشد، توصیه می شود.
در بخش انگیزه استفاده فراگیران از آموزش الکترونیکی با توجه به نتایج، به دلیل بالا بودن سطح میانگین بدست آمده 32/4 و تاثیر غیرمستقیم 17 درصدی آن بر قصد رفتاری با توجه به نتایج حاصل از تحلیل مسیر، مبین این موضوع می باشد که اهمیت درک فراگیران از استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی در بین استفاده کنندگان مشخص گردیده است و به دلایل مزایای حذف محدودیت های زمانی و مکانی جهت آموزش و همچنین داشتن توانایی لازم استفاده کارکنان از این سیستم، این تکنولوژی توانسته جایگاه مناسبی در کارکنان داشته باشد. لذا پیشنهاد می گردد حوزه ستادی وزارت نیرو و نیز مدیریت شرکتهای تابعه( شرکتهای آب و برق در سطح کشور)، با تعیین سیاست ها و خط مشی آموزشی خود و ابلاغیه های مربوطه مبنی بر اجباری بودن درصدی از آموزش ها به شیوه الکترونیکی و همچنین ارزش گذاری بیشتر بر گواهینامه های دوره های آموزش الکترونیکی که تاثیر بسزایی در افزایش حقوق می تواند داشته باشد، موجبات حفظ و افزایش انگیزه کارکنان از استفاده از تکنولوژی آموزش الکترونیکی را فراهم سازند.
در بخش خودکارآمدی اینترنت و میانگین 15/4 بدست آمده و تاثیر 16 درصدی آن در نتایج تحلیل مسیر، اینگونه می توان گفت که با افزایش آگاهی های افراد در راستای استفاده از فناوری اطلاعات، اجباری شدن استفاده از فناوری در سایر امور به عنوان مثال اتوماسیون اداری و یا سایر امور اداری توسط اینترنت، می توان به قبول و پذیرش بیشتر و استفاده بیشتر از امکانات فراهم شده رسید و این مهم در شرایط کنونی جامعه با وجود ابزارهای جذاب و متفاوت اینترنتی در کامپوترها، تبلت ها و موبایل ها به طور نامحسوسی تا حدود مطلوبی توانسته فراهم شود و عدد بدست آمده نیز حاکی از این موضوع دارد. لذا پیشنهاد می گردد با توجه به شرایط حاکم و وجود نگرانی تقریبی از نا آشنا بودن کارکنان وزارت نیرو از اینترنت که شاید از سطح سواد بالای کارکنان در این صنعت باشد، مدیریت سازمان ها با گسترش و افزایش امکانات زیرساختی اینترنت از قبیل افزایش پهنای باند، نا محدود بودن استفاده و بی سیم بودن خدمات اینترنتی در شرکت ها، همچنان این حس اطمینان از خودکارآمدی اینترنت را در بین کارکنان حفظ و حتی افزایش نیز دهند.
با توجه به نتابج بدست آمده در بخش اضطراب استفاده از کامپیوتر در سیستم آموزش الکترونیکی، با میانگین بدست آمده 17/2 و تاثیر منفی 7 درصدی در نتایج تحلیل مسیر، می توان اذعان داشت که با توجه به بار منفی سوالات، این سطح میانگین خوب می باشد ولی از آنجا که تاثیرگذاری این متغیر را در استفاده از آموزش الکترونیکی نمی توان نادیده گرفت، باید با اجباری شدن گذراندن دوره های مهارتهای کامپیوتر، تجهیز سایت های کامپیوتری در سازمان ها، تاکید بر استفاده از اتوماسیون اداری، به هر طریق ممکن اضطراب استفاده از کامپیوتر را از بین برد تا جاییکه فاصله میانگین بدست آمده و میانگین مورد انتظار بسیار بیشتر گردد. مدیریت سازمان ها نیز با جدیت بر پیاده سازی سیاست ارجحیت استفاده آموزش الکترونیکی بر آموزش های حضوری یا سنتی و آگاه سازی اهمیت و مزایای بهره مندی از این فناوری در تحقق اهداف عالیه سازمانی، کمک شایانی بر ایجاد جو اجبار به استفاده از کامپیوتر در آموزش و به مرور از بین بردن نگرانی های فراگیران از کامپیوتر، خواهد داشت.
با توجه به نتایج بدست آمده در پذیرش و قصد استفاده از این فناوری با میانگین 06/4، می توان گفت با افزایش درک سهولت، افزایش درک از مفید بودن و سودمندی، افزایش انگیزش استفاده، افزایش خودکارآمدی اینترنت و کاهش اضطراب از کامپیوتر، می توان نگرش افراد را در قصد استفاده از این فناوری بالا برد و پذیرش آن را بیش از آنچه وجود دارد، افزایش داد و این موضوع با کمک افزایش پشتیبانی فنی یعنی در دسترس بودن نرم افزار ها و سخت افزارهای مورد نیاز، ارائه آموزش های لازم، دادن مزایای مالی و موجبات فراهم شدن انگیزه کارکنان و نیز تاکید و حمایتهای مدیریتی در این زمینه امکان پذیر خواهد بود.