استفاده از فناوری و نظریه های مدیریت

دانلود پایان نامه

مهارت ها، ثروت، قدرت و مقام لازم نیست که با هم حرکت کنند. مهارت ها،ثروت، قدرت و مقام باید با هم حرکت کنند
طبقه متوسط بزرگ است. طبقه متوسط کوچک است
همه باید حقوق مساوی داشته باشند قدرتمندان دارای مزایا هستند
افراد قدرتمند سعی می کنند صعیف تر از آنچه هستند به نطر برسند افراد قدرتمند سعی می کنند حتی الامکان موثر بنظر می رسند
قدرت بر اساس موقعیت رسمی – تخصص و توانایی است تا پاداش بدهد. قدرت بر اساس خانواده یا دوستان، گیرایی و توانایی استفاده از زور است
راه تغییریک سیستم سیاسی از طریق تغییر قوانین (تکامل )می باشد. راه تغییر یک نظام سیاسی از طریق تغییر افراد در بالا (تکامل)است.
استفاده از خشونت در سیاست خانگی نادر است. نزاع های سیاسی خانگی مکررا به خشونت ختم می شود
دولت های حزبی بر اساس نتایج اکثریت آراء دولت های مستقل یا ثروتمند بر اساس پذیرش بعنوان همکار
طیف سیاسی، مرکز قوی و بالهای چپ و راست ضعیف را نشان می دهد طیف سیاسی در صورت مجاز به آشکار شدن، مرکز ضعیف و بالهای قوی را نشان می دهد
تفاوت های پیامد کوچک در جامعه که بشتر با نظام مالیاتی کاهش می یابد تفاوت های پیامد های وسیع در جامعه بیشتر با نظام مالیاتی افزایش می یابد
غالب شدن نظام های مذهبی و فلسفی بر تساوی تاکید می کند غالب شدن نظام های مذهبی و فلسفی بر سلسله مراتب و تشکیلات تاکید می کند
غالب شدن ایدئولوژی های سیاسی بر تصمیم قدرت تاکید و ممارست می کند. غالب شدن ایدئولوژی های سیاسی بر نزاع قدرت تاکید و ممارست می کند
نظریه های مدیریت بومی متمرکز بر نقش کارمندان است. نظریه های مدیریت بومی متمرکز بر نقش مدیران است.
منبع: (Hofsted, 1981)
2-14-4) اجتناب از عدم قطعیت /اطمینان
بعد پرهیز ناپایدار ناظر به میزان احساس ناراحتی افراد جامعه در برابر بی ثباتی و ابهام است .اعضای جوامع دارای پرهیز ناپایدار بالا خطر امر مجهول، یعنی شرایط فاقد ساختار را کاهش می دهند، در عین حال افراد جوامع دارای پرهیز ناپایدار پایین «اهل ریسک» هستند. پذیرفتنی است که جوامع دارای پرهیز ناپایدار بالا در به کارگیری فناوری ها کند عمل می کنند، حال آنکه کشورهای دارای پرهیز ناپایداری پایین در به کارگیری فناوری ها پیش گامند و حتی اگر احتمال شکست خوردن را بدهند بازهم ریسک می کنند. بنابراین می توان گفت که جوامع دارای فرهنگ پرهیز ناپایدار بالا درمجموع نگاهی منفی به استفاده از فناوری دارند (Kovacic, 2005).
جدول 2-8) تفاوت های کلیدی میان جوامع اجتناب از عدم اطمینان ضعیف و قوی (قاعده کلی، خانواده، مدرسه و کارگاه)
اجتناب از عدم اطمینان ضعیف اجتناب از عدم اطمینان قوی
1-نامعلومی ویژگی طبیعی زندگی است و هر روز همانطور که می آید پذیرفته می شود. نامعلومی ذاتی در زندگی را بعنوان خطر مداوم احساس شود که باید با آن مبارزه کرد
2-تاکید کم :احساس معقول خوب بودن تاکید زیاد : احساس معقول اضطراب
3-ادعا و احساسات را نباید نشان داد ادعا و احساسات ممکن است در زمان و جای درست پاک شود
4-راحت در موقعیت های جاه طلبی و با خطر های نا آشنا پذیرش خطرهای آشنا ترس از موقعیت های جاه طلبی و خطرهای نا آشنا
5-قوانین ملایم برای کودکان در مورد آنچه که کثیف و حرام است قوانین سخت برای کودکان در مورد آنچه که کثیف و حرام است
6-آنچه که متفاوت است، کنجکاوی است آنچه که متفاوت است، خطرناک است
7-دانش آموزان با موقعیت های یادگیری بی انتها راحت و علاقه مند در بحث های خوب دانش آموزان در موقعیت های یادگیری آموزش داده شده راحت و علاقه مند به پاسخ های صحیح
8-معلم ها ممکن است بگویند (نمی دانم) معلم ها بنظر می رسد همه پاسخ ها را دارند