استفاده از فناوری و وابستگی متقابل

دانلود پایان نامه

9-تعداد نسبتا زیادی از زنان در موقعیت های سیاسی منتخب تعداد نسبتا کوچک از زنان در موقعیت های سیاسی منتخب
10-آیین های غالب بر تکمیل جنس ها تاکید می کند آیین های غالب حق ویژه مرد تاکید می کند
11-آزادی زنان یعنی مردان باید سهم مساوی هم در منزل و هم در کار داشته باشند آزادی زنان یعنی زنان را برای موقعیت هایی بپذیرند که تا کنون تحت اشغال مردان بوده است
منبع: (Hofsted, 1981)
2-14-3) فاصله قدرت
بعد فاصله قدرت نشانگر مفهومی است که اعضای جامعه درخصوص توزیع نابرابرانه قدرت در نهاد ها و سازمان ها دارند.میزان پذیرش این مسئله در یک جامعه نیز از دیگر نمودهای آن است.مردم کشورهایی که در آن ها قدرت بسیار است نظامی سلسله مراتبی را می پذیرند که در آن هرکس جایگاهی دارد که کاملاً تعریف شده است. جوامع دارای فاصله قدرت کم به شهروندان خود امکان تحرک اجتماعی بالا و شرکت در فرایند تصمیم گیری را می دهند. یکی از شرایط مشارکت شهروندان راه اندازی فناوری های ارتباطی مختلف است که این مشارکت را تسهیل می کند. بنابراین می توان گفت که جامعه ای که دارای فاصله قدرت بالایی است نسبت به استفاده از فناوری نگرش منفی دارد (Kovacic, 2005).
جدول 2-6) تفاوت های کلیدی میان جوامع دارای فاصله قدرت کم و بسیار (قاعده کلی، خانواده، مدرسه، کارگاه)
فاصله قدرت کم فاصله قدرت بسیار
نابرابری میان افراد باید به حداقل برسد نابرابری میان افراد مورد توقع و مطلوب هستند
باید و تا اندازه ای استقلال بینابین میان افراد قوی تر و ضعیف تر وجود داشته باشد. افراد قوی تر باید به قوی تر وابسته باشند،در عمل، افراد ضعیف تر را میان وابستگی و وابستگی متقابل متقارن می سازند.
والدین با فرزندان برابری را رعایت کنند. والدین فرمانبری را به کودکان یاد می دهند
کودکان با فرزندان برابری را رعایت کنند. کودکان با احترام با والدین رفتار می کنند.
معلم ها توقع پشتکار از دانش آموزان کلاس دارند. از معلمان انتظار می رود همه ابتکار ها در کلاس را لمس کنند.
از معلم ها انتظار می رود حقایق غیر شخصی را منتقل کند. معلم ها، افرادی هستند که دانش شخصی را منتقل می کنند.
دانش آموزان با معلمان برابری را رعایت کنند. دانش آموزان با احترام با معلم ها رفتار می کنند
افراد با سواد تر قدرت کمتری از افراد کم سواد داشته باشند. هم افراد با سواد و هم افراد کم سواد تقریبا بطور مساوی ارزش های طرفدار استبداد را نشان می دهند.
سلسله مراتب در سازمانها یعنی نابرابری نقش ها ی مستقر شده برای راحتی سلسه مراتب در سازمان ها، وجود نابرابر میان اعضای بالاتر و پایین تر را منعکس می کند.
غیر متمرکز سازی مشهور است. متمرکز سازی مشهور است.
محدوده باریک حقوق میان بخش های بالاو پایین سازمان محدوده وسیع حقوق میان بخش بالا و پایین سازمان
زیر دست ها انتظار به مشورت خواسته شدن را دارند زیر دست ها توقع دارند که به آنها گفته شود که چه انجام دهند
رئیس ایده آل یک دموکرات کاردان می باشد رئیس ایده آل یک حاکم مطلق خیر اندیش و یا پدری خوب است.
مزایا و نشان های وضعیت روی درهم کشیده می شود. مزایا و نشان های وضعیتی برای مدیران مورد توقع و هم مشهور است.
منبع: (Hofsted, 1981)
جدول (2-7) تفاوت های کلیدی میان جوامع دارای فاصله قدرت کم و بسیار (سیاست و عقاید)
فاصله قدرت کم فاصله قدرت زیاد
استفاده از قدرت باید مشروع و موضوع معیار خوب و بد باشد قدرت بر حق غالب می شود و هر کس که قدرت دارد، درست و خوب است.